กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

Fitness Center

394 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

97 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า Fitness Center

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
11.5%
60416.0|60513.0 97.0|1.0 97.0
394 บาท.
2565 มีนาคม
80.9%
60306.0|60416.0 110.0|1.0 110.0
446 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
4.6%
60287.0|60306.0 19.0|1.0 19.0
85 บาท.
2565 มกราคม
43.9%
60269.0|60287.0 18.0|1.0 18.0
81 บาท.
2564 ธันวาคม
78.9%
60260.0|60269.0 9.0|1.0 9.0
46 บาท.
2564 พฤษจิกายน
70.0%
60208.0|60260.0 52.0|1.0 52.0
216 บาท.
2564 ตุลาคม
9.4%
60029.0|60208.0 179.0|1.0 179.0
719 บาท.
2564 กันยายน
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
59867.0|60029.0 162.0|1.0 162.0
651 บาท.
2564 สิงหาคม
ไม่มีข้อมูล
59898.0|59898.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 กรกฎาคม
7.7%
59529.0|59898.0 369.0|1.0 369.0
1,471 บาท.
2564 มิถุนายน
0.5%
59129.0|59529.0 400.0|1.0 400.0
1,594 บาท.
2564 พฤษภาคม
20.7%
58727.0|59129.0 402.0|1.0 402.0
1,602 บาท.
2564 เมษายน
4.2%
58408.8|58727.0 318.2|1.0 318.2
1,270 บาท.
2564 มีนาคม
65.2%
58104.0|58408.8 304.8|1.0 304.8
1,217 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
44.7%
57999.6|58104.0 104.4|1.0 104.4
423 บาท.
2564 มกราคม
2.7%
57943.0|57999.6 56.6|1.0 56.6
234 บาท.
2563 ธันวาคม
57.9%
57888.0|57943.0 55.0|1.0 55.0
228 บาท.
2563 พฤษจิกายน
19.9%
57754.0|57888.0 134.0|1.0 134.0
541 บาท.
2563 ตุลาคม
52.9%
57586.0|57754.0 168.0|1.0 168.0
675 บาท.
2563 กันยายน
1.5%
57226.8|57586.0 359.2|1.0 359.2
1,432 บาท.
2563 สิงหาคม
28.0%
56862.0|57226.8 364.8|1.0 364.8
1,454 บาท.
2563 กรกฎาคม
38.4%
56354.0|56862.0 508.0|1.0 508.0
2,021 บาท.
2563 มิถุนายน
20.2%
56042.0|56354.0 312.0|1.0 312.0
1,245 บาท.
2563 พฤษภาคม
4.3%
55793.6|56042.0 248.4|1.0 248.4
994 บาท.
2563 เมษายน
37.3%
55556.0|55793.6 237.6|1.0 237.6
951 บาท.
2563 มีนาคม
35.8%
55408.0|55556.0 148.0|1.0 148.0
596 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
59.7%
55176.0|55408.0 232.0|1.0 232.0
929 บาท.
2563 มกราคม
0%
55084.0|55176.0 92.0|1.0 92.0
374 บาท.
2562 ธันวาคม
54.2%
54992.0|55084.0 92.0|1.0 92.0
374 บาท.
2562 พฤษจิกายน
28.2%
54788.0|54992.0 204.0|1.0 204.0
818 บาท.
2562 ตุลาคม
57.4%
54503.0|54788.0 285.0|1.0 285.0
1,139 บาท.
2562 กันยายน
10.2%
53831.0|54503.0 672.0|1.0 672.0
2,671 บาท.
2562 สิงหาคม
6.5%
53228.0|53831.0 603.0|1.0 603.0
2,398 บาท.
2562 กรกฎาคม
16.6%
52664.0|53228.0 564.0|1.0 564.0
2,243 บาท.
2562 มิถุนายน
22.1%
51987.0|52664.0 677.0|1.0 677.0
2,691 บาท.
2562 พฤษภาคม
22.2%
51117.0|51987.0 870.0|1.0 870.0
3,455 บาท.
2562 เมษายน
60.7%
50441.0|51117.0 676.0|1.0 676.0
2,687 บาท.
2562 มีนาคม
67.9%
50177.0|50441.0 264.0|1.0 264.0
1,055 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
23.3%
50094.0|50177.0 83.0|1.0 83.0
339 บาท.
2562 มกราคม
14.5%
49985.0|50094.0 109.0|1.0 109.0
442 บาท.
2561 ธันวาคม
40.2%
49857.0|49985.0 128.0|1.0 128.0
517 บาท.
2561 พฤษจิกายน
54.2%
49641.0|49857.0 216.0|1.0 216.0
865 บาท.
2561 ตุลาคม
3.2%
49167.0|49641.0 474.0|1.0 474.0
1,887 บาท.
2561 กันยายน
25.2%
48677.0|49167.0 490.0|1.0 490.0
1,950 บาท.
2561 สิงหาคม
29.1%
48311.0|48677.0 366.0|1.0 366.0
1,459 บาท.
2561 กรกฎาคม
6.0%
47794.0|48311.0 517.0|1.0 517.0
2,057 บาท.
2561 มิถุนายน
27.3%
47308.0|47794.0 486.0|1.0 486.0
1,934 บาท.
2561 พฤษภาคม
69.4%
46639.0|47308.0 669.0|1.0 669.0
2,659 บาท.
2561 เมษายน
49.3%
46436.0|46639.0 203.0|1.0 203.0
814 บาท.
2561 มีนาคม
47.1%
46033.0|46436.0 403.0|1.0 403.0
1,606 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
2.7%
45821.0|46033.0 212.0|1.0 212.0
849 บาท.
2561 มกราคม
24.0%
45615.0|45821.0 206.0|1.0 206.0
826 บาท.
2560 ธันวาคม
50.8%
45459.0|45615.0 156.0|1.0 156.0
628 บาท.
2560 พฤษจิกายน
43.2%
45139.0|45459.0 320.0|1.0 320.0
1,277 บาท.
2560 ตุลาคม
19.0%
44574.0|45139.0 565.0|1.0 565.0
2,247 บาท.
2560 กันยายน
4.2%
43876.0|44574.0 698.0|1.0 698.0
2,774 บาท.
2560 สิงหาคม
5.9%
43147.0|43876.0 729.0|1.0 729.0
2,897 บาท.
2560 กรกฎาคม
21.8%
42461.0|43147.0 686.0|1.0 686.0
2,726 บาท.
2560 มิถุนายน
2.3%
41583.0|42461.0 878.0|1.0 878.0
3,486 บาท.
2560 พฤษภาคม
40.4%
40725.0|41583.0 858.0|1.0 858.0
3,407 บาท.
2560 เมษายน
5.9%
40215.0|40725.0 510.0|1.0 510.0
2,029 บาท.
2560 มีนาคม
32.0%
39673.0|40215.0 542.0|1.0 542.0
2,156 บาท.
2560 กุมภาพันธ์
14.6%
39305.0|39673.0 368.0|1.0 368.0
1,467 บาท.
2560 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 38991.0|39305.0 314.0|1.0 314.0
1,253 บาท.