กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

อาคารศิลป

489 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

121 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า อาคารศิลป

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
25.4%
13839.0|13960.0 121.0|1.0 121.0
489 บาท.
2565 มีนาคม
9.7%
13676.0|13839.0 163.0|1.0 163.0
655 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
14.7%
13529.0|13676.0 147.0|1.0 147.0
592 บาท.
2565 มกราคม
14.1%
13404.0|13529.0 125.0|1.0 125.0
505 บาท.
2564 ธันวาคม
4.5%
13258.0|13404.0 146.0|1.0 146.0
588 บาท.
2564 พฤษจิกายน
21.2%
13105.0|13258.0 153.0|1.0 153.0
616 บาท.
2564 ตุลาคม
44.2%
12985.0|13105.0 120.0|1.0 120.0
485 บาท.
2564 กันยายน
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
12768.0|12985.0 217.0|1.0 217.0
869 บาท.
2564 สิงหาคม
ไม่มีข้อมูล
13011.0|13011.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 กรกฎาคม
1.8%
12574.0|13011.0 437.0|1.0 437.0
1,740 บาท.
2564 มิถุนายน
7.1%
12129.0|12574.0 445.0|1.0 445.0
1,772 บาท.
2564 พฤษภาคม
68.5%
11650.0|12129.0 479.0|1.0 479.0
1,907 บาท.
2564 เมษายน
50.6%
11501.0|11650.0 149.0|1.0 149.0
600 บาท.
2564 มีนาคม
49.3%
11197.0|11501.0 304.0|1.0 304.0
1,214 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
16.7%
11044.0|11197.0 153.0|1.0 153.0
616 บาท.
2564 มกราคม
43.8%
10917.0|11044.0 127.0|1.0 127.0
513 บาท.
2563 ธันวาคม
0.4%
10689.0|10917.0 228.0|1.0 228.0
913 บาท.
2563 พฤษจิกายน
27.7%
10462.0|10689.0 227.0|1.0 227.0
909 บาท.
2563 ตุลาคม
50.4%
10147.0|10462.0 315.0|1.0 315.0
1,257 บาท.
2563 กันยายน
24.8%
9992.0|10147.0 155.0|1.0 155.0
624 บาท.
2563 สิงหาคม
0%
9876.0|9992.0 116.0|1.0 116.0
469 บาท.
2563 กรกฎาคม
44.7%
9760.0|9876.0 116.0|1.0 116.0
469 บาท.
2563 มิถุนายน
4.7%
9548.0|9760.0 212.0|1.0 212.0
849 บาท.
2563 พฤษภาคม
16.0%
9346.0|9548.0 202.0|1.0 202.0
810 บาท.
2563 เมษายน
22.1%
9105.0|9346.0 241.0|1.0 241.0
964 บาท.
2563 มีนาคม
23.1%
8795.0|9105.0 310.0|1.0 310.0
1,238 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
20.9%
8391.0|8795.0 404.0|1.0 404.0
1,610 บาท.
2563 มกราคม
0%
7981.0|8391.0 319.0|1.0 319.0
1,273 บาท.
2562 ธันวาคม
21.3%
7662.0|7981.0 319.0|1.0 319.0
1,273 บาท.
2562 พฤษจิกายน
15.2%
7256.0|7662.0 406.0|1.0 406.0
1,618 บาท.
2562 ตุลาคม
9.4%
6777.0|7256.0 479.0|1.0 479.0
1,907 บาท.
2562 กันยายน
11.1%
6248.0|6777.0 529.0|1.0 529.0
2,105 บาท.
2562 สิงหาคม
32.0%
5778.0|6248.0 470.0|1.0 470.0
1,871 บาท.
2562 กรกฎาคม
37.2%
5086.0|5778.0 692.0|1.0 692.0
2,750 บาท.
2562 มิถุนายน
37.5%
3982.0|5086.0 1104.0|1.0 1104.0
4,381 บาท.
2562 พฤษภาคม
20.2%
2213.0|3982.0 1769.0|1.0 1769.0
7,014 บาท.
2562 เมษายน
35.4%
802.0|2213.0 1411.0|1.0 1411.0
5,597 บาท.
2562 มีนาคม
30.4%
99891.0|100802.0 911.0|1.0 911.0
3,617 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
54.9%
99258.0|99891.0 633.0|1.0 633.0
2,516 บาท.
2562 มกราคม
41.6%
98974.0|99258.0 284.0|1.0 284.0
1,135 บาท.
2561 ธันวาคม
49.1%
98486.0|98974.0 488.0|1.0 488.0
1,942 บาท.
2561 พฤษจิกายน
53.6%
98239.0|98486.0 247.0|1.0 247.0
988 บาท.
2561 ตุลาคม
10.1%
97704.0|98239.0 535.0|1.0 535.0
2,128 บาท.
2561 กันยายน
8.4%
97109.0|97704.0 595.0|1.0 595.0
2,366 บาท.
2561 สิงหาคม
25.9%
96564.0|97109.0 545.0|1.0 545.0
2,168 บาท.
2561 กรกฎาคม
19.5%
95828.0|96564.0 736.0|1.0 736.0
2,924 บาท.
2561 มิถุนายน
72.5%
95236.0|95828.0 592.0|1.0 592.0
2,354 บาท.
2561 พฤษภาคม
56.3%
93074.0|95236.0 2162.0|1.0 2162.0
8,571 บาท.
2561 เมษายน
5.3%
92130.0|93074.0 944.0|1.0 944.0
3,748 บาท.
2561 มีนาคม
19.6%
91133.0|92130.0 997.0|1.0 997.0
3,958 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
24.9%
90332.0|91133.0 801.0|1.0 801.0
3,182 บาท.
2561 มกราคม
29.4%
89731.0|90332.0 601.0|1.0 601.0
2,390 บาท.
2560 ธันวาคม
39.8%
88878.0|89731.0 853.0|1.0 853.0
3,387 บาท.
2560 พฤษจิกายน
18.5%
87460.0|88878.0 1418.0|1.0 1418.0
5,625 บาท.
2560 ตุลาคม
9.7%
86304.0|87460.0 1156.0|1.0 1156.0
4,587 บาท.
2560 กันยายน
8.9%
85024.0|86304.0 1280.0|1.0 1280.0
5,078 บาท.
2560 สิงหาคม
5.7%
83858.0|85024.0 1166.0|1.0 1166.0
4,627 บาท.
2560 กรกฎาคม
9.1%
82759.0|83858.0 1099.0|1.0 1099.0
4,362 บาท.
2560 มิถุนายน
43.5%
81549.0|82759.0 1210.0|1.0 1210.0
4,801 บาท.
2560 พฤษภาคม
29.1%
79406.0|81549.0 2143.0|1.0 2143.0
8,495 บาท.
2560 เมษายน
0.2%
77888.0|79406.0 1518.0|1.0 1518.0
6,021 บาท.
2560 มีนาคม
40.0%
76367.0|77888.0 1521.0|1.0 1521.0
6,032 บาท.
2560 กุมภาพันธ์
47.9%
75455.0|76367.0 912.0|1.0 912.0
3,621 บาท.
2560 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 74981.0|75455.0 474.0|1.0 474.0
1,887 บาท.