กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

ที่พักอาจารย์ศิลปกรรม

10 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

0 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า ที่พักอาจารย์ศิลปกรรม

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
ไม่มีข้อมูล
6986.0|6986.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 มีนาคม
ไม่มีข้อมูล
6986.0|6986.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
ไม่มีข้อมูล
6986.0|6986.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 มกราคม
ไม่มีข้อมูล
6986.0|6986.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 ธันวาคม
ไม่มีข้อมูล
6986.0|6986.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 พฤษจิกายน
ไม่มีข้อมูล
6986.0|6986.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 ตุลาคม
ไม่มีข้อมูล
6986.0|6986.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 กันยายน
ไม่มีข้อมูล
6986.0|6986.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 สิงหาคม
ไม่มีข้อมูล
6986.0|6986.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 กรกฎาคม
ไม่มีข้อมูล
6986.0|6986.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 มิถุนายน
ไม่มีข้อมูล
6986.0|6986.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 พฤษภาคม
ไม่มีข้อมูล
6986.0|6986.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 เมษายน
ไม่มีข้อมูล
6986.0|6986.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 มีนาคม
ไม่มีข้อมูล
6986.0|6986.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
ไม่มีข้อมูล
6986.0|6986.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 มกราคม
ไม่มีข้อมูล
6986.0|6986.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2563 ธันวาคม
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
6985.0|6986.0 1.0|1.0 1.0
14 บาท.
2563 พฤษจิกายน
ไม่มีข้อมูล
6985.0|6985.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2563 ตุลาคม
ไม่มีข้อมูล
6985.0|6985.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2563 กันยายน
ไม่มีข้อมูล
6985.0|6985.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2563 สิงหาคม
ไม่มีข้อมูล
6985.0|6985.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2563 กรกฎาคม
ไม่มีข้อมูล
6985.0|6985.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2563 มิถุนายน
55.2%
6951.0|6985.0 34.0|1.0 34.0
145 บาท.
2563 พฤษภาคม
7.9%
6872.0|6951.0 79.0|1.0 79.0
323 บาท.
2563 เมษายน
7.9%
6786.0|6872.0 86.0|1.0 86.0
351 บาท.
2563 มีนาคม
18.1%
6707.0|6786.0 79.0|1.0 79.0
323 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
24.1%
6610.0|6707.0 97.0|1.0 97.0
394 บาท.
2563 มกราคม
0%
6456.0|6610.0 73.0|1.0 73.0
299 บาท.
2562 ธันวาคม
45.1%
6383.0|6456.0 73.0|1.0 73.0
299 บาท.
2562 พฤษจิกายน
16.0%
6248.0|6383.0 135.0|1.0 135.0
545 บาท.
2562 ตุลาคม
54.4%
6135.0|6248.0 113.0|1.0 113.0
457 บาท.
2562 กันยายน
44.2%
5884.0|6135.0 251.0|1.0 251.0
1,004 บาท.
2562 สิงหาคม
35.3%
5745.0|5884.0 139.0|1.0 139.0
560 บาท.
2562 กรกฎาคม
11.4%
5529.0|5745.0 216.0|1.0 216.0
865 บาท.
2562 มิถุนายน
14.6%
5285.0|5529.0 244.0|1.0 244.0
976 บาท.
2562 พฤษภาคม
11.3%
5077.0|5285.0 208.0|1.0 208.0
834 บาท.
2562 เมษายน
8.1%
4893.0|5077.0 184.0|1.0 184.0
739 บาท.
2562 มีนาคม
46.1%
4724.0|4893.0 169.0|1.0 169.0
679 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
3.3%
4634.0|4724.0 90.0|1.0 90.0
366 บาท.
2562 มกราคม
15.3%
4547.0|4634.0 87.0|1.0 87.0
354 บาท.
2561 ธันวาคม
22.7%
4444.0|4547.0 103.0|1.0 103.0
418 บาท.
2561 พฤษจิกายน
50.0%
4310.0|4444.0 134.0|1.0 134.0
541 บาท.
2561 ตุลาคม
38.0%
4039.0|4310.0 271.0|1.0 271.0
1,083 บาท.
2561 กันยายน
30.7%
3872.0|4039.0 167.0|1.0 167.0
671 บาท.
2561 สิงหาคม
46.5%
3757.0|3872.0 115.0|1.0 115.0
465 บาท.
2561 กรกฎาคม
14.5%
3540.0|3757.0 217.0|1.0 217.0
869 บาท.
2561 มิถุนายน
28.5%
3355.0|3540.0 185.0|1.0 185.0
743 บาท.
2561 พฤษภาคม
9.5%
3095.0|3355.0 260.0|1.0 260.0
1,039 บาท.
2561 เมษายน
39.6%
2860.0|3095.0 235.0|1.0 235.0
940 บาท.
2561 มีนาคม
30.2%
2719.0|2860.0 141.0|1.0 141.0
568 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
45.2%
2516.0|2719.0 203.0|1.0 203.0
814 บาท.
2561 มกราคม
16.9%
2406.0|2516.0 110.0|1.0 110.0
446 บาท.
2560 ธันวาคม
28.1%
2273.0|2406.0 133.0|1.0 133.0
537 บาท.
2560 พฤษจิกายน
29.6%
2178.0|2273.0 95.0|1.0 95.0
386 บาท.
2560 ตุลาคม
48.1%
2042.0|2178.0 136.0|1.0 136.0
548 บาท.
2560 กันยายน
22.5%
1778.0|2042.0 264.0|1.0 264.0
1,055 บาท.
2560 สิงหาคม
13.0%
1574.0|1778.0 204.0|1.0 204.0
818 บาท.
2560 กรกฎาคม
36.6%
1339.0|1574.0 235.0|1.0 235.0
940 บาท.
2560 มิถุนายน
29.8%
1191.0|1339.0 148.0|1.0 148.0
596 บาท.
2560 พฤษภาคม
13.0%
979.0|1191.0 212.0|1.0 212.0
849 บาท.
2560 เมษายน
40.3%
795.0|979.0 184.0|1.0 184.0
739 บาท.
2560 มีนาคม
68.1%
485.0|795.0 310.0|1.0 310.0
1,237 บาท.
2560 กุมภาพันธ์
20.1%
388.0|485.0 97.0|1.0 97.0
394 บาท.
2560 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 266.0|388.0 122.0|1.0 122.0
493 บาท.