กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

กองอาคารสถานที่ (สนง.)

3,007 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

757 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า กองอาคารสถานที่ (สนง.)

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
23.6%
18692.0|19449.0 757.0|1.0 757.0
3,007 บาท.
2565 มีนาคม
39.3%
17700.0|18692.0 992.0|1.0 992.0
3,938 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
7.8%
17099.0|17700.0 601.0|1.0 601.0
2,390 บาท.
2565 มกราคม
18.2%
16545.0|17099.0 554.0|1.0 554.0
2,204 บาท.
2564 ธันวาคม
35.7%
15867.0|16545.0 678.0|1.0 678.0
2,695 บาท.
2564 พฤษจิกายน
21.4%
14811.0|15867.0 1056.0|1.0 1056.0
4,191 บาท.
2564 ตุลาคม
25.5%
13982.0|14811.0 829.0|1.0 829.0
3,293 บาท.
2564 กันยายน
32.1%
12868.0|13982.0 1114.0|1.0 1114.0
4,421 บาท.
2564 สิงหาคม
33.2%
12112.0|12868.0 756.0|1.0 756.0
3,003 บาท.
2564 กรกฎาคม
0.2%
10979.0|12112.0 1133.0|1.0 1133.0
4,496 บาท.
2564 มิถุนายน
1.9%
9844.0|10979.0 1135.0|1.0 1135.0
4,504 บาท.
2564 พฤษภาคม
40.9%
8687.0|9844.0 1157.0|1.0 1157.0
4,591 บาท.
2564 เมษายน
14.2%
8004.0|8687.0 683.0|1.0 683.0
2,714 บาท.
2564 มีนาคม
21.2%
7208.0|8004.0 796.0|1.0 796.0
3,162 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
22.6%
6581.0|7208.0 627.0|1.0 627.0
2,493 บาท.
2564 มกราคม
22.6%
6096.0|6581.0 485.0|1.0 485.0
1,930 บาท.
2563 ธันวาคม
17.9%
5469.0|6096.0 627.0|1.0 627.0
2,493 บาท.
2563 พฤษจิกายน
14.6%
4705.0|5469.0 764.0|1.0 764.0
3,035 บาท.
2563 ตุลาคม
6.5%
3810.0|4705.0 895.0|1.0 895.0
3,554 บาท.
2563 กันยายน
11.5%
2973.0|3810.0 837.0|1.0 837.0
3,324 บาท.
2563 สิงหาคม
2.7%
2027.0|2973.0 946.0|1.0 946.0
3,756 บาท.
2563 กรกฎาคม
19.5%
1055.0|2027.0 972.0|1.0 972.0
3,859 บาท.
2563 มิถุนายน
6.6%
99847.0|101055.0 1208.0|1.0 1208.0
4,793 บาท.
2563 พฤษภาคม
5.5%
98719.0|99847.0 1128.0|1.0 1128.0
4,476 บาท.
2563 เมษายน
28.5%
97525.0|98719.0 1194.0|1.0 1194.0
4,738 บาท.
2563 มีนาคม
29.3%
96672.0|97525.0 853.0|1.0 853.0
3,388 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
0.2%
96070.0|96672.0 602.0|1.0 602.0
2,394 บาท.
2563 มกราคม
0%
95393.0|96070.0 603.0|1.0 603.0
2,398 บาท.
2562 ธันวาคม
27.4%
94790.0|95393.0 603.0|1.0 603.0
2,398 บาท.
2562 พฤษจิกายน
7.3%
93959.0|94790.0 831.0|1.0 831.0
3,300 บาท.
2562 ตุลาคม
9.2%
93062.0|93959.0 897.0|1.0 897.0
3,562 บาท.
2562 กันยายน
1.9%
92074.0|93062.0 988.0|1.0 988.0
3,922 บาท.
2562 สิงหาคม
6.3%
91105.0|92074.0 969.0|1.0 969.0
3,847 บาท.
2562 กรกฎาคม
3.4%
90071.0|91105.0 1034.0|1.0 1034.0
4,104 บาท.
2562 มิถุนายน
18.7%
89072.0|90071.0 999.0|1.0 999.0
3,966 บาท.
2562 พฤษภาคม
3.9%
87842.0|89072.0 1230.0|1.0 1230.0
4,880 บาท.
2562 เมษายน
23.8%
86562.0|87842.0 1280.0|1.0 1280.0
5,078 บาท.
2562 มีนาคม
39.8%
85587.0|86562.0 975.0|1.0 975.0
3,871 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
2.7%
85001.0|85587.0 586.0|1.0 586.0
2,330 บาท.
2562 มกราคม
14.9%
84431.0|85001.0 570.0|1.0 570.0
2,267 บาท.
2561 ธันวาคม
0.5%
83761.0|84431.0 670.0|1.0 670.0
2,663 บาท.
2561 พฤษจิกายน
42.9%
83094.0|83761.0 667.0|1.0 667.0
2,651 บาท.
2561 ตุลาคม
17.9%
81924.0|83094.0 1170.0|1.0 1170.0
4,643 บาท.
2561 กันยายน
6.9%
80964.0|81924.0 960.0|1.0 960.0
3,811 บาท.
2561 สิงหาคม
4.6%
79933.0|80964.0 1031.0|1.0 1031.0
4,092 บาท.
2561 กรกฎาคม
13.5%
78852.0|79933.0 1081.0|1.0 1081.0
4,290 บาท.
2561 มิถุนายน
40.6%
77917.0|78852.0 935.0|1.0 935.0
3,712 บาท.
2561 พฤษภาคม
33.8%
76340.0|77917.0 1577.0|1.0 1577.0
6,254 บาท.
2561 เมษายน
0.5%
75297.0|76340.0 1043.0|1.0 1043.0
4,140 บาท.
2561 มีนาคม
4.3%
74259.0|75297.0 1038.0|1.0 1038.0
4,120 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
26.9%
73266.0|74259.0 993.0|1.0 993.0
3,942 บาท.
2561 มกราคม
6.9%
72541.0|73266.0 725.0|1.0 725.0
2,881 บาท.
2560 ธันวาคม
51.6%
71866.0|72541.0 675.0|1.0 675.0
2,683 บาท.
2560 พฤษจิกายน
1.9%
70470.0|71866.0 1396.0|1.0 1396.0
5,538 บาท.
2560 ตุลาคม
17.1%
69100.0|70470.0 1370.0|1.0 1370.0
5,435 บาท.
2560 กันยายน
8.2%
67447.0|69100.0 1653.0|1.0 1653.0
6,555 บาท.
2560 สิงหาคม
22.1%
65647.0|67447.0 1800.0|1.0 1800.0
7,137 บาท.
2560 กรกฎาคม
10.7%
64246.0|65647.0 1401.0|1.0 1401.0
5,557 บาท.
2560 มิถุนายน
20.8%
62677.0|64246.0 1569.0|1.0 1569.0
6,223 บาท.
2560 พฤษภาคม
34.3%
60695.0|62677.0 1982.0|1.0 1982.0
7,858 บาท.
2560 เมษายน
9.4%
59393.0|60695.0 1302.0|1.0 1302.0
5,165 บาท.
2560 มีนาคม
36.9%
57955.0|59393.0 1438.0|1.0 1438.0
5,704 บาท.
2560 กุมภาพันธ์
0.7%
57048.0|57955.0 907.0|1.0 907.0
3,601 บาท.
2560 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 56135.0|57048.0 913.0|1.0 913.0
3,625 บาท.