กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

สำนักงานอธิการบดี1(visiter)

4,267 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

1,075 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า สำนักงานอธิการบดี1(visiter)

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
32.8%
2116.1|2137.6 21.5|50.0 1075.0
4,267 บาท.
2565 มีนาคม
83.6%
2084.1|2116.1 32.0|50.0 1600.0
6,345 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
87.6%
2078.9|2084.1 5.2|50.0 260.0
1,040 บาท.
2565 มกราคม
62.8%
2078.3|2078.9 0.6|50.0 30.0
129 บาท.
2564 ธันวาคม
69.6%
2076.6|2078.3 1.7|50.0 85.0
347 บาท.
2564 พฤษจิกายน
86.9%
2070.9|2076.6 5.7|50.0 285.0
1,139 บาท.
2564 ตุลาคม
79.9%
2070.2|2070.9 0.7|50.0 35.0
149 บาท.
2564 กันยายน
97.9%
2070.1|2070.2 0.1|50.0 5.0
30 บาท.
2564 สิงหาคม
47.5%
2063.0|2070.1 7.1|50.0 355.0
1,416 บาท.
2564 กรกฎาคม
5.3%
2059.3|2063.0 3.7|50.0 185.0
743 บาท.
2564 มิถุนายน
34.9%
2055.8|2059.3 3.5|50.0 175.0
703 บาท.
2564 พฤษภาคม
31.4%
2050.4|2055.8 5.4|50.0 270.0
1,079 บาท.
2564 เมษายน
66.5%
2042.5|2050.4 7.9|50.0 395.0
1,574 บาท.
2564 มีนาคม
34.9%
2018.8|2042.5 23.7|50.0 1185.0
4,702 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
20.1%
2003.4|2018.8 15.4|50.0 770.0
3,059 บาท.
2564 มกราคม
25.8%
1991.1|2003.4 12.3|50.0 615.0
2,445 บาท.
2563 ธันวาคม
9.3%
1974.5|1991.1 16.6|50.0 830.0
3,296 บาท.
2563 พฤษจิกายน
33.2%
1956.2|1974.5 18.3|50.0 915.0
3,633 บาท.
2563 ตุลาคม
5.1%
1928.8|1956.2 27.4|50.0 1370.0
5,435 บาท.
2563 กันยายน
10.3%
1902.8|1928.8 26.0|50.0 1300.0
5,157 บาท.
2563 สิงหาคม
15.9%
1873.8|1902.8 29.0|50.0 1450.0
5,751 บาท.
2563 กรกฎาคม
17.0%
1839.3|1873.8 34.5|50.0 1725.0
6,840 บาท.
2563 มิถุนายน
21.6%
1797.7|1839.3 41.6|50.0 2080.0
8,246 บาท.
2563 พฤษภาคม
25.4%
1765.1|1797.7 32.6|50.0 1630.0
6,464 บาท.
2563 เมษายน
15.2%
1740.8|1765.1 24.3|50.0 1215.0
4,821 บาท.
2563 มีนาคม
26.6%
1720.2|1740.8 20.6|50.0 1030.0
4,088 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
5.3%
1705.1|1720.2 15.1|50.0 755.0
2,999 บาท.
2563 มกราคม
0%
1687.1|1705.1 14.3|50.0 715.0
2,841 บาท.
2562 ธันวาคม
36.9%
1672.8|1687.1 14.3|50.0 715.0
2,841 บาท.
2562 พฤษจิกายน
30.3%
1650.1|1672.8 22.7|50.0 1135.0
4,504 บาท.
2562 ตุลาคม
44.2%
1617.5|1650.1 32.6|50.0 1630.0
6,464 บาท.
2562 กันยายน
7.2%
1559.0|1617.5 58.5|50.0 2925.0
11,592 บาท.
2562 สิงหาคม
24.9%
1505.0|1559.0 54.0|50.0 2715.0
10,760 บาท.
2562 กรกฎาคม
5.0%
1432.0|1505.0 72.0|50.0 3615.0
14,324 บาท.
2562 มิถุนายน
37.5%
1364.0|1432.0 69.0|50.0 3435.0
13,611 บาท.
2562 พฤษภาคม
8.8%
1320.8|1363.7 42.9|50.0 2145.0
8,503 บาท.
2562 เมษายน
31.9%
1282.0|1321.0 39.0|50.0 1955.0
7,751 บาท.
2562 มีนาคม
25.1%
1255.0|1282.0 27.0|50.0 1330.0
5,276 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
2.5%
1235.0|1255.0 20.0|50.0 995.0
3,950 บาท.
2562 มกราคม
27.8%
1216.0|1235.0 19.0|50.0 970.0
3,851 บาท.
2561 ธันวาคม
9.4%
1189.0|1216.0 27.0|50.0 1345.0
5,336 บาท.
2561 พฤษจิกายน
42.1%
1159.0|1189.0 30.0|50.0 1485.0
5,890 บาท.
2561 ตุลาคม
13.6%
1108.0|1159.0 51.0|50.0 2565.0
10,166 บาท.
2561 กันยายน
11.3%
1064.0|1108.0 44.0|50.0 2215.0
8,780 บาท.
2561 สิงหาคม
20.4%
1024.0|1064.0 39.0|50.0 1965.0
7,790 บาท.
2561 กรกฎาคม
11.7%
975.0|1024.0 49.0|50.0 2470.0
9,790 บาท.
2561 มิถุนายน
41.4%
931.0|975.0 44.0|50.0 2180.0
8,642 บาท.
2561 พฤษภาคม
66.6%
857.0|931.0 74.0|50.0 3720.0
14,739 บาท.
2561 เมษายน
54.8%
832.0|857.0 25.0|50.0 1240.0
4,920 บาท.
2561 มีนาคม
29.3%
777.0|832.0 55.0|50.0 2745.0
10,879 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
20.1%
738.0|777.0 39.0|50.0 1940.0
7,691 บาท.
2561 มกราคม
3.2%
707.0|738.0 31.0|50.0 1550.0
6,147 บาท.
2560 ธันวาคม
43.7%
677.0|707.0 30.0|50.0 1500.0
5,949 บาท.
2560 พฤษจิกายน
15.3%
624.0|677.0 53.0|50.0 2665.0
10,562 บาท.
2560 ตุลาคม
49.3%
561.0|624.0 63.0|50.0 3145.0
12,463 บาท.
2560 กันยายน
18.4%
437.0|561.0 124.0|50.0 6205.0
24,579 บาท.
2560 สิงหาคม
34.4%
285.0|437.0 152.0|50.0 7605.0
30,122 บาท.
2560 กรกฎาคม
36.2%
185.0|285.0 100.0|50.0 4985.0
19,748 บาท.
2560 มิถุนายน
18.3%
10029.0|10185.0 156.0|50.0 7810.0
30,934 บาท.
2560 พฤษภาคม
37.4%
9838.0|10029.0 191.0|50.0 9565.0
37,883 บาท.
2560 เมษายน
11.7%
9718.0|9838.0 120.0|50.0 5985.0
23,708 บาท.
2560 มีนาคม
45.6%
9583.0|9718.0 136.0|50.0 6780.0
26,856 บาท.
2560 กุมภาพันธ์
5.4%
9509.0|9583.0 74.0|50.0 3685.0
14,601 บาท.
2560 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 9431.0|9509.0 78.0|50.0 3895.0
15,432 บาท.