กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

ศูนย์วัฒนธรรม

1,396 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

350 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า ศูนย์วัฒนธรรม

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
7.1%
55362.0|55712.0 350.0|1.0 350.0
1,396 บาท.
2565 มีนาคม
27.9%
54985.0|55362.0 377.0|1.0 377.0
1,503 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
9.1%
54714.0|54985.0 271.0|1.0 271.0
1,083 บาท.
2565 มกราคม
13.3%
54468.0|54714.0 246.0|1.0 246.0
984 บาท.
2564 ธันวาคม
22.5%
54184.0|54468.0 284.0|1.0 284.0
1,135 บาท.
2564 พฤษจิกายน
13.3%
53817.0|54184.0 367.0|1.0 367.0
1,463 บาท.
2564 ตุลาคม
51.2%
53499.0|53817.0 318.0|1.0 318.0
1,269 บาท.
2564 กันยายน
47.5%
52845.0|53499.0 654.0|1.0 654.0
2,600 บาท.
2564 สิงหาคม
44.0%
52503.0|52845.0 342.0|1.0 342.0
1,364 บาท.
2564 กรกฎาคม
0.6%
51890.0|52503.0 613.0|1.0 613.0
2,437 บาท.
2564 มิถุนายน
1.6%
51273.0|51890.0 617.0|1.0 617.0
2,453 บาท.
2564 พฤษภาคม
41.1%
50646.0|51273.0 627.0|1.0 627.0
2,493 บาท.
2564 เมษายน
25.4%
50278.0|50646.0 368.0|1.0 368.0
1,467 บาท.
2564 มีนาคม
35.4%
49784.0|50278.0 494.0|1.0 494.0
1,966 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
20.6%
49466.0|49784.0 318.0|1.0 318.0
1,269 บาท.
2564 มกราคม
22.8%
49214.0|49466.0 252.0|1.0 252.0
1,008 บาท.
2563 ธันวาคม
6.0%
48887.0|49214.0 327.0|1.0 327.0
1,305 บาท.
2563 พฤษจิกายน
21.1%
48539.0|48887.0 348.0|1.0 348.0
1,388 บาท.
2563 ตุลาคม
20.8%
48097.0|48539.0 442.0|1.0 442.0
1,760 บาท.
2563 กันยายน
4.1%
47538.0|48097.0 559.0|1.0 559.0
2,223 บาท.
2563 สิงหาคม
2.8%
46955.0|47538.0 583.0|1.0 583.0
2,318 บาท.
2563 กรกฎาคม
24.2%
46355.0|46955.0 600.0|1.0 600.0
2,386 บาท.
2563 มิถุนายน
38.1%
45563.0|46355.0 792.0|1.0 792.0
3,146 บาท.
2563 พฤษภาคม
51.1%
45074.0|45563.0 489.0|1.0 489.0
1,946 บาท.
2563 เมษายน
20.0%
44836.0|45074.0 238.0|1.0 238.0
952 บาท.
2563 มีนาคม
6.6%
44538.0|44836.0 298.0|1.0 298.0
1,190 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
6.4%
44260.0|44538.0 278.0|1.0 278.0
1,111 บาท.
2563 มกราคม
0%
43914.0|44260.0 260.0|1.0 260.0
1,040 บาท.
2562 ธันวาคม
34.0%
43654.0|43914.0 260.0|1.0 260.0
1,040 บาท.
2562 พฤษจิกายน
0.8%
43259.0|43654.0 395.0|1.0 395.0
1,574 บาท.
2562 ตุลาคม
27.5%
42861.0|43259.0 398.0|1.0 398.0
1,586 บาท.
2562 กันยายน
25.5%
42311.0|42861.0 550.0|1.0 550.0
2,188 บาท.
2562 สิงหาคม
25.7%
41902.0|42311.0 409.0|1.0 409.0
1,629 บาท.
2562 กรกฎาคม
21.9%
41351.0|41902.0 551.0|1.0 551.0
2,192 บาท.
2562 มิถุนายน
6.5%
40645.0|41351.0 706.0|1.0 706.0
2,805 บาท.
2562 พฤษภาคม
3.9%
39890.0|40645.0 755.0|1.0 755.0
2,999 บาท.
2562 เมษายน
50.6%
39104.0|39890.0 786.0|1.0 786.0
3,122 บาท.
2562 มีนาคม
31.3%
38717.0|39104.0 387.0|1.0 387.0
1,542 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
5.0%
38452.0|38717.0 265.0|1.0 265.0
1,059 บาท.
2562 มกราคม
19.7%
38173.0|38452.0 279.0|1.0 279.0
1,115 บาท.
2561 ธันวาคม
26.2%
37825.0|38173.0 348.0|1.0 348.0
1,388 บาท.
2561 พฤษจิกายน
40.5%
37569.0|37825.0 256.0|1.0 256.0
1,024 บาท.
2561 ตุลาคม
4.4%
37137.0|37569.0 432.0|1.0 432.0
1,721 บาท.
2561 กันยายน
0%
36724.0|37137.0 413.0|1.0 413.0
1,645 บาท.
2561 สิงหาคม
32.8%
36311.0|36724.0 413.0|1.0 413.0
1,645 บาท.
2561 กรกฎาคม
4.0%
35695.0|36311.0 616.0|1.0 616.0
2,449 บาท.
2561 มิถุนายน
41.9%
35053.0|35695.0 642.0|1.0 642.0
2,552 บาท.
2561 พฤษภาคม
61.5%
33947.0|35053.0 1106.0|1.0 1106.0
4,389 บาท.
2561 เมษายน
52.6%
33523.0|33947.0 424.0|1.0 424.0
1,689 บาท.
2561 มีนาคม
32.6%
32625.0|33523.0 898.0|1.0 898.0
3,566 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
28.4%
32021.0|32625.0 604.0|1.0 604.0
2,402 บาท.
2561 มกราคม
3.3%
31589.0|32021.0 432.0|1.0 432.0
1,721 บาท.
2560 ธันวาคม
28.0%
31171.0|31589.0 418.0|1.0 418.0
1,665 บาท.
2560 พฤษจิกายน
0.7%
30589.0|31171.0 582.0|1.0 582.0
2,314 บาท.
2560 ตุลาคม
1.4%
30003.0|30589.0 586.0|1.0 586.0
2,330 บาท.
2560 กันยายน
10.5%
29409.0|30003.0 594.0|1.0 594.0
2,362 บาท.
2560 สิงหาคม
21.6%
28745.0|29409.0 664.0|1.0 664.0
2,639 บาท.
2560 กรกฎาคม
33.4%
28225.0|28745.0 520.0|1.0 520.0
2,069 บาท.
2560 มิถุนายน
7.4%
27443.0|28225.0 782.0|1.0 782.0
3,106 บาท.
2560 พฤษภาคม
22.8%
26598.0|27443.0 845.0|1.0 845.0
3,356 บาท.
2560 เมษายน
6.6%
25946.0|26598.0 652.0|1.0 652.0
2,592 บาท.
2560 มีนาคม
35.3%
25337.0|25946.0 609.0|1.0 609.0
2,421 บาท.
2560 กุมภาพันธ์
14.8%
24944.0|25337.0 393.0|1.0 393.0
1,566 บาท.
2560 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 24482.0|24944.0 462.0|1.0 462.0
1,839 บาท.