กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

สำนักสภานักศึกษา

14 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

1 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า สำนักสภานักศึกษา

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
57.1%
657.7|658.7 1.0|1.0 1.0
14 บาท.
2565 มีนาคม
26.7%
652.0|657.7 5.7|1.0 5.7
33 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
1.6%
648.5|652.0 3.5|1.0 3.5
24 บาท.
2565 มกราคม
29.6%
644.9|648.5 3.6|1.0 3.6
24 บาท.
2564 ธันวาคม
39.6%
639.0|645.0 6.2|1.0 6.2
35 บาท.
2564 พฤษจิกายน
42.2%
626.8|638.7 11.9|1.0 11.9
57 บาท.
2564 ตุลาคม
43.8%
621.0|626.8 5.8|1.0 5.8
33 บาท.
2564 กันยายน
38.8%
608.7|621.0 12.3|1.0 12.3
59 บาท.
2564 สิงหาคม
77.2%
587.0|608.7 21.7|1.0 21.7
96 บาท.
2564 กรกฎาคม
12.8%
584.0|587.0 3.0|1.0 3.0
22 บาท.
2564 มิถุนายน
18.7%
581.7|584.0 2.3|1.0 2.3
19 บาท.
2564 พฤษภาคม
20.4%
578.3|581.7 3.4|1.0 3.4
24 บาท.
2564 เมษายน
45.3%
576.1|578.3 2.2|1.0 2.2
19 บาท.
2564 มีนาคม
25.7%
570.0|576.1 6.1|1.0 6.1
34 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
40.6%
566.1|570.0 3.9|1.0 3.9
25 บาท.
2564 มกราคม
51.3%
564.8|566.1 1.3|1.0 1.3
15 บาท.
2563 ธันวาคม
27.7%
559.5|564.8 5.3|1.0 5.3
31 บาท.
2563 พฤษจิกายน
44.5%
551.2|559.5 8.3|1.0 8.3
43 บาท.
2563 ตุลาคม
2.6%
534.2|551.2 17.0|1.0 17.0
77 บาท.
2563 กันยายน
12.1%
517.7|534.2 16.5|1.0 16.5
75 บาท.
2563 สิงหาคม
21.5%
503.5|517.7 14.2|1.0 14.2
66 บาท.
2563 กรกฎาคม
29.0%
492.9|503.5 10.6|1.0 10.6
52 บาท.
2563 มิถุนายน
27.9%
486.1|492.9 6.8|1.0 6.8
37 บาท.
2563 พฤษภาคม
28.2%
481.9|486.1 4.2|1.0 4.2
27 บาท.
2563 เมษายน
61.8%
479.6|481.9 2.3|1.0 2.3
19 บาท.
2563 มีนาคม
0%
469.5|479.6 10.1|1.0 10.1
50 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
28.6%
459.9|470.0 10.1|1.0 10.1
50 บาท.
2563 มกราคม
0%
454.1|459.9 6.5|1.0 6.5
36 บาท.
2562 ธันวาคม
29.2%
447.6|454.1 6.5|1.0 6.5
36 บาท.
2562 พฤษจิกายน
14.7%
437.4|447.6 10.2|1.0 10.2
50 บาท.
2562 ตุลาคม
8.5%
425.0|437.4 12.4|1.0 12.4
59 บาท.
2562 กันยายน
16.4%
411.2|425.0 13.8|1.0 13.8
65 บาท.
2562 สิงหาคม
9.3%
400.0|411.0 11.0|1.0 11.0
54 บาท.
2562 กรกฎาคม
15.5%
390.0|400.0 10.0|1.0 10.0
49 บาท.
2562 มิถุนายน
35.8%
378.0|390.0 12.0|1.0 12.0
58 บาท.
2562 พฤษภาคม
6.0%
357.9|378.2 20.3|1.0 20.3
90 บาท.
2562 เมษายน
44.7%
339.0|358.0 19.0|1.0 19.0
85 บาท.
2562 มีนาคม
14.9%
330.0|339.0 9.0|1.0 9.0
47 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
42.5%
322.0|330.0 8.0|1.0 8.0
40 บาท.
2562 มกราคม
37.8%
319.0|322.0 3.0|1.0 3.0
23 บาท.
2561 ธันวาคม
2.6%
312.0|319.0 7.0|1.0 7.0
37 บาท.
2561 พฤษจิกายน
41.5%
305.0|312.0 7.0|1.0 7.0
38 บาท.
2561 ตุลาคม
27.7%
291.0|305.0 14.0|1.0 14.0
65 บาท.
2561 กันยายน
12.8%
282.0|291.0 9.0|1.0 9.0
47 บาท.
2561 สิงหาคม
32.8%
274.0|282.0 8.0|1.0 8.0
41 บาท.
2561 กรกฎาคม
45.9%
261.0|274.0 13.0|1.0 13.0
61 บาท.
2561 มิถุนายน
35.3%
255.0|261.0 6.0|1.0 6.0
33 บาท.
2561 พฤษภาคม
62.7%
245.0|255.0 10.0|1.0 10.0
51 บาท.
2561 เมษายน
48.6%
243.0|245.0 2.0|1.0 2.0
19 บาท.
2561 มีนาคม
9.8%
236.0|243.0 7.0|1.0 7.0
37 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
19.5%
228.0|236.0 8.0|1.0 8.0
41 บาท.
2561 มกราคม
99.6%
222.0|228.0 6.0|1.0 6.0
33 บาท.
2560 ธันวาคม
0.1%
65542.0|67527.0 1985.0|1.0 1985.0
7,870 บาท.
2560 พฤษจิกายน
1.0%
63555.0|65542.0 1987.0|1.0 1987.0
7,878 บาท.
2560 ตุลาคม
3.2%
61587.0|63555.0 1968.0|1.0 1968.0
7,802 บาท.
2560 กันยายน
16.2%
59555.0|61587.0 2032.0|1.0 2032.0
8,056 บาท.
2560 สิงหาคม
34.8%
57129.0|59555.0 2426.0|1.0 2426.0
9,616 บาท.
2560 กรกฎาคม
15.6%
55548.0|57129.0 1581.0|1.0 1581.0
6,270 บาท.
2560 มิถุนายน
0.8%
53674.0|55548.0 1874.0|1.0 1874.0
7,430 บาท.
2560 พฤษภาคม
29.0%
51816.0|53674.0 1858.0|1.0 1858.0
7,367 บาท.
2560 เมษายน
11.1%
50497.0|51816.0 1319.0|1.0 1319.0
5,233 บาท.
2560 มีนาคม
32.6%
49013.0|50497.0 1484.0|1.0 1484.0
5,886 บาท.
2560 กุมภาพันธ์
4.3%
48013.0|49013.0 1000.0|1.0 1000.0
3,970 บาท.
2560 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 46968.0|48013.0 1045.0|1.0 1045.0
4,148 บาท.