กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

ฝ่ายยานพาหนะ

10 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

0 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า ฝ่ายยานพาหนะ

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
ไม่มีข้อมูล
486.0|486.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 มีนาคม
ไม่มีข้อมูล
486.0|486.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
ไม่มีข้อมูล
486.0|486.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 มกราคม
ไม่มีข้อมูล
486.0|486.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 ธันวาคม
ไม่มีข้อมูล
486.0|486.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 พฤษจิกายน
ไม่มีข้อมูล
486.0|486.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 ตุลาคม
ไม่มีข้อมูล
486.0|486.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 กันยายน
ไม่มีข้อมูล
486.0|486.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 สิงหาคม
ไม่มีข้อมูล
486.0|486.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 กรกฎาคม
ไม่มีข้อมูล
486.0|486.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 มิถุนายน
ไม่มีข้อมูล
486.0|486.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 พฤษภาคม
75.7%
366.0|486.0 120.0|1.0 120.0
485 บาท.
2564 เมษายน
0.4%
9864.0|10366.0 502.0|1.0 502.0
1,998 บาท.
2564 มีนาคม
34.0%
9360.0|9864.0 504.0|1.0 504.0
2,006 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
28.7%
9028.0|9360.0 332.0|1.0 332.0
1,325 บาท.
2564 มกราคม
23.9%
8792.0|9028.0 236.0|1.0 236.0
945 บาท.
2563 ธันวาคม
18.5%
8481.0|8792.0 311.0|1.0 311.0
1,241 บาท.
2563 พฤษจิกายน
26.3%
8099.0|8481.0 382.0|1.0 382.0
1,523 บาท.
2563 ตุลาคม
4.2%
7580.0|8099.0 519.0|1.0 519.0
2,065 บาท.
2563 กันยายน
9.3%
7038.0|7580.0 542.0|1.0 542.0
2,156 บาท.
2563 สิงหาคม
12.0%
6546.8|7038.0 491.2|1.0 491.2
1,955 บาท.
2563 กรกฎาคม
4.1%
5988.0|6546.8 558.8|1.0 558.8
2,223 บาท.
2563 มิถุนายน
16.3%
5452.0|5988.0 536.0|1.0 536.0
2,132 บาท.
2563 พฤษภาคม
34.2%
5004.0|5452.0 448.0|1.0 448.0
1,784 บาท.
2563 เมษายน
26.0%
4710.0|5004.0 294.0|1.0 294.0
1,174 บาท.
2563 มีนาคม
16.4%
4493.0|4710.0 217.0|1.0 217.0
869 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
2.2%
4312.0|4493.0 181.0|1.0 181.0
727 บาท.
2563 มกราคม
0%
4109.0|4312.0 177.0|1.0 177.0
711 บาท.
2562 ธันวาคม
36.2%
3932.0|4109.0 177.0|1.0 177.0
711 บาท.
2562 พฤษจิกายน
13.8%
3653.0|3932.0 279.0|1.0 279.0
1,115 บาท.
2562 ตุลาคม
23.4%
3329.0|3653.0 324.0|1.0 324.0
1,293 บาท.
2562 กันยายน
29.8%
2905.0|3329.0 424.0|1.0 424.0
1,689 บาท.
2562 สิงหาคม
8.0%
2608.0|2905.0 297.0|1.0 297.0
1,186 บาท.
2562 กรกฎาคม
9.2%
2285.0|2608.0 323.0|1.0 323.0
1,289 บาท.
2562 มิถุนายน
10.2%
1929.0|2285.0 356.0|1.0 356.0
1,420 บาท.
2562 พฤษภาคม
14.3%
1532.0|1929.0 397.0|1.0 397.0
1,582 บาท.
2562 เมษายน
22.2%
1192.0|1532.0 340.0|1.0 340.0
1,356 บาท.
2562 มีนาคม
28.2%
928.0|1192.0 264.0|1.0 264.0
1,055 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
13.6%
739.0|928.0 189.0|1.0 189.0
758 บาท.
2562 มกราคม
22.5%
576.0|739.0 163.0|1.0 163.0
655 บาท.
2561 ธันวาคม
3.7%
365.0|576.0 211.0|1.0 211.0
845 บาท.
2561 พฤษจิกายน
41.0%
162.0|365.0 203.0|1.0 203.0
814 บาท.
2561 ตุลาคม
23.8%
9816.0|10162.0 346.0|1.0 346.0
1,380 บาท.
2561 กันยายน
15.0%
9553.0|9816.0 263.0|1.0 263.0
1,051 บาท.
2561 สิงหาคม
28.0%
9330.0|9553.0 223.0|1.0 223.0
893 บาท.
2561 กรกฎาคม
40.8%
9019.0|9330.0 311.0|1.0 311.0
1,241 บาท.
2561 มิถุนายน
49.1%
8836.0|9019.0 183.0|1.0 183.0
735 บาท.
2561 พฤษภาคม
51.8%
8474.0|8836.0 362.0|1.0 362.0
1,443 บาท.
2561 เมษายน
24.5%
8301.0|8474.0 173.0|1.0 173.0
695 บาท.
2561 มีนาคม
24.1%
8071.0|8301.0 230.0|1.0 230.0
921 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
46.5%
7897.0|8071.0 174.0|1.0 174.0
699 บาท.
2561 มกราคม
28.1%
7805.0|7897.0 92.0|1.0 92.0
374 บาท.
2560 ธันวาคม
57.6%
7676.0|7805.0 129.0|1.0 129.0
520 บาท.
2560 พฤษจิกายน
10.4%
7369.0|7676.0 307.0|1.0 307.0
1,227 บาท.
2560 ตุลาคม
1.4%
7094.0|7369.0 275.0|1.0 275.0
1,099 บาท.
2560 กันยายน
7.8%
6815.0|7094.0 279.0|1.0 279.0
1,115 บาท.
2560 สิงหาคม
14.2%
6558.0|6815.0 257.0|1.0 257.0
1,028 บาท.
2560 กรกฎาคม
19.4%
6258.0|6558.0 300.0|1.0 300.0
1,198 บาท.
2560 มิถุนายน
4.6%
5885.0|6258.0 373.0|1.0 373.0
1,487 บาท.
2560 พฤษภาคม
8.0%
5494.0|5885.0 391.0|1.0 391.0
1,558 บาท.
2560 เมษายน
47.6%
5069.0|5494.0 425.0|1.0 425.0
1,693 บาท.
2560 มีนาคม
21.6%
4255.0|5069.0 814.0|1.0 814.0
3,233 บาท.
2560 กุมภาพันธ์
1.9%
3617.0|4255.0 638.0|1.0 638.0
2,536 บาท.
2560 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 2991.0|3617.0 626.0|1.0 626.0
2,489 บาท.