กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

ตู้ชุมสายโทรศัพท์ฯ

5,937 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

1,497 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า ตู้ชุมสายโทรศัพท์ฯ

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
19.8%
82226.0|83723.0 1497.0|1.0 1497.0
5,937 บาท.
2565 มีนาคม
38.9%
80358.0|82226.0 1868.0|1.0 1868.0
7,406 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
5.5%
79217.0|80358.0 1141.0|1.0 1141.0
4,528 บาท.
2565 มกราคม
8.9%
78139.0|79217.0 1078.0|1.0 1078.0
4,278 บาท.
2564 ธันวาคม
26.8%
76955.0|78139.0 1184.0|1.0 1184.0
4,698 บาท.
2564 พฤษจิกายน
15.2%
75336.0|76955.0 1619.0|1.0 1619.0
6,421 บาท.
2564 ตุลาคม
38.4%
73963.0|75336.0 1373.0|1.0 1373.0
5,446 บาท.
2564 กันยายน
61.9%
71734.0|73963.0 2229.0|1.0 2229.0
8,836 บาท.
2564 สิงหาคม
53.6%
70887.3|71734.0 846.7|1.0 846.7
3,363 บาท.
2564 กรกฎาคม
0.4%
69060.0|70887.3 1827.3|1.0 1827.3
7,245 บาท.
2564 มิถุนายน
1.1%
67225.0|69060.0 1835.0|1.0 1835.0
7,276 บาท.
2564 พฤษภาคม
25.7%
65370.0|67225.0 1855.0|1.0 1855.0
7,355 บาท.
2564 เมษายน
8.7%
63992.0|65370.0 1378.0|1.0 1378.0
5,466 บาท.
2564 มีนาคม
21.9%
62482.0|63992.0 1510.0|1.0 1510.0
5,989 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
14.0%
61303.0|62482.0 1179.0|1.0 1179.0
4,678 บาท.
2564 มกราคม
22.8%
60289.0|61303.0 1014.0|1.0 1014.0
4,025 บาท.
2563 ธันวาคม
11.5%
58974.0|60289.0 1315.0|1.0 1315.0
5,217 บาท.
2563 พฤษจิกายน
9.4%
57488.0|58974.0 1486.0|1.0 1486.0
5,894 บาท.
2563 ตุลาคม
0.8%
55847.0|57488.0 1641.0|1.0 1641.0
6,508 บาท.
2563 กันยายน
0.1%
54219.0|55847.0 1628.0|1.0 1628.0
6,456 บาท.
2563 สิงหาคม
2.5%
52589.0|54219.0 1630.0|1.0 1630.0
6,464 บาท.
2563 กรกฎาคม
18.1%
50917.0|52589.0 1672.0|1.0 1672.0
6,630 บาท.
2563 มิถุนายน
11.0%
48876.0|50917.0 2041.0|1.0 2041.0
8,091 บาท.
2563 พฤษภาคม
25.7%
47059.0|48876.0 1817.0|1.0 1817.0
7,205 บาท.
2563 เมษายน
44.6%
44612.0|47059.0 2447.0|1.0 2447.0
9,699 บาท.
2563 มีนาคม
16.4%
43257.0|44612.0 1355.0|1.0 1355.0
5,375 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
2.8%
42124.0|43257.0 1133.0|1.0 1133.0
4,496 บาท.
2563 มกราคม
0%
40806.0|42124.0 1101.0|1.0 1101.0
4,369 บาท.
2562 ธันวาคม
22.5%
39705.0|40806.0 1101.0|1.0 1101.0
4,369 บาท.
2562 พฤษจิกายน
14.5%
38283.0|39705.0 1422.0|1.0 1422.0
5,641 บาท.
2562 ตุลาคม
6.2%
36620.0|38283.0 1663.0|1.0 1663.0
6,595 บาท.
2562 กันยายน
6.1%
35060.0|36620.0 1560.0|1.0 1560.0
6,187 บาท.
2562 สิงหาคม
1.4%
33399.0|35060.0 1661.0|1.0 1661.0
6,587 บาท.
2562 กรกฎาคม
1.5%
31715.0|33399.0 1684.0|1.0 1684.0
6,678 บาท.
2562 มิถุนายน
10.5%
30005.0|31715.0 1710.0|1.0 1710.0
6,781 บาท.
2562 พฤษภาคม
10.0%
28095.0|30005.0 1910.0|1.0 1910.0
7,573 บาท.
2562 เมษายน
14.9%
25972.0|28095.0 2123.0|1.0 2123.0
8,416 บาท.
2562 มีนาคม
23.0%
24166.0|25972.0 1806.0|1.0 1806.0
7,161 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
9.0%
22776.0|24166.0 1390.0|1.0 1390.0
5,514 บาท.
2562 มกราคม
21.0%
21511.0|22776.0 1265.0|1.0 1265.0
5,019 บาท.
2561 ธันวาคม
19.6%
19909.0|21511.0 1602.0|1.0 1602.0
6,353 บาท.
2561 พฤษจิกายน
37.4%
18622.0|19909.0 1287.0|1.0 1287.0
5,106 บาท.
2561 ตุลาคม
22.8%
16565.0|18622.0 2057.0|1.0 2057.0
8,155 บาท.
2561 กันยายน
4.7%
14978.0|16565.0 1587.0|1.0 1587.0
6,294 บาท.
2561 สิงหาคม
10.7%
13313.0|14978.0 1665.0|1.0 1665.0
6,603 บาท.
2561 กรกฎาคม
6.4%
11449.0|13313.0 1864.0|1.0 1864.0
7,391 บาท.
2561 มิถุนายน
38.7%
9705.0|11449.0 1744.0|1.0 1744.0
6,915 บาท.
2561 พฤษภาคม
39.5%
6857.0|9705.0 2848.0|1.0 2848.0
11,287 บาท.
2561 เมษายน
31.1%
5136.0|6857.0 1721.0|1.0 1721.0
6,824 บาท.
2561 มีนาคม
15.3%
2636.0|5136.0 2500.0|1.0 2500.0
9,909 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
21.1%
518.0|2636.0 2118.0|1.0 2118.0
8,396 บาท.
2561 มกราคม
4.4%
98848.0|100518.0 1670.0|1.0 1670.0
6,622 บาท.
2560 ธันวาคม
30.8%
97252.0|98848.0 1596.0|1.0 1596.0
6,329 บาท.
2560 พฤษจิกายน
19.7%
94945.0|97252.0 2307.0|1.0 2307.0
9,145 บาท.
2560 ตุลาคม
24.1%
93094.0|94945.0 1851.0|1.0 1851.0
7,339 บาท.
2560 กันยายน
2.5%
90653.0|93094.0 2441.0|1.0 2441.0
9,675 บาท.
2560 สิงหาคม
3.5%
88149.0|90653.0 2504.0|1.0 2504.0
9,925 บาท.
2560 กรกฎาคม
29.0%
85554.0|88149.0 2595.0|1.0 2595.0
10,285 บาท.
2560 มิถุนายน
27.5%
83712.0|85554.0 1842.0|1.0 1842.0
7,303 บาท.
2560 พฤษภาคม
43.9%
81169.0|83712.0 2543.0|1.0 2543.0
10,079 บาท.
2560 เมษายน
32.8%
79743.0|81169.0 1426.0|1.0 1426.0
5,656 บาท.
2560 มีนาคม
23.2%
77621.0|79743.0 2122.0|1.0 2122.0
8,412 บาท.
2560 กุมภาพันธ์
6.6%
75992.0|77621.0 1629.0|1.0 1629.0
6,460 บาท.
2560 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 74248.0|75992.0 1744.0|1.0 1744.0
6,915 บาท.