กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

อาคารเรียนรวม 2

747 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

186 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า อาคารเรียนรวม 2

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
19.1%
13995.0|14181.0 186.0|1.0 186.0
747 บาท.
2565 มีนาคม
30.2%
13845.0|13995.0 150.0|1.0 150.0
604 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
14.1%
13741.0|13845.0 104.0|1.0 104.0
422 บาท.
2565 มกราคม
29.9%
13652.0|13741.0 89.0|1.0 89.0
362 บาท.
2564 ธันวาคม
54.8%
13524.0|13652.0 128.0|1.0 128.0
517 บาท.
2564 พฤษจิกายน
56.5%
13238.0|13524.0 286.0|1.0 286.0
1,142 บาท.
2564 ตุลาคม
24.2%
13115.0|13238.0 123.0|1.0 123.0
497 บาท.
2564 กันยายน
18.3%
12952.0|13115.0 163.0|1.0 163.0
655 บาท.
2564 สิงหาคม
5.2%
12752.0|12952.0 200.0|1.0 200.0
802 บาท.
2564 กรกฎาคม
3.6%
12541.0|12752.0 211.0|1.0 211.0
846 บาท.
2564 มิถุนายน
10.9%
12322.0|12541.0 219.0|1.0 219.0
877 บาท.
2564 พฤษภาคม
58.3%
12076.0|12322.0 246.0|1.0 246.0
984 บาท.
2564 เมษายน
71.8%
11975.0|12076.0 101.0|1.0 101.0
410 บาท.
2564 มีนาคม
53.2%
11611.0|11975.0 364.0|1.0 364.0
1,451 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
24.5%
11442.0|11611.0 169.0|1.0 169.0
679 บาท.
2564 มกราคม
15.1%
11315.0|11442.0 127.0|1.0 127.0
513 บาท.
2563 ธันวาคม
4.6%
11165.0|11315.0 150.0|1.0 150.0
604 บาท.
2563 พฤษจิกายน
36.9%
11022.0|11165.0 143.0|1.0 143.0
576 บาท.
2563 ตุลาคม
41.6%
10794.0|11022.0 228.0|1.0 228.0
913 บาท.
2563 กันยายน
8.2%
10662.0|10794.0 132.0|1.0 132.0
533 บาท.
2563 สิงหาคม
9.6%
10518.0|10662.0 144.0|1.0 144.0
580 บาท.
2563 กรกฎาคม
15.3%
10388.0|10518.0 130.0|1.0 130.0
525 บาท.
2563 มิถุนายน
13.4%
10234.0|10388.0 154.0|1.0 154.0
620 บาท.
2563 พฤษภาคม
0.7%
10101.0|10234.0 133.0|1.0 133.0
537 บาท.
2563 เมษายน
43.0%
9967.0|10101.0 134.0|1.0 134.0
541 บาท.
2563 มีนาคม
8.4%
9730.0|9967.0 237.0|1.0 237.0
948 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
19.2%
9513.0|9730.0 217.0|1.0 217.0
869 บาท.
2563 มกราคม
0%
9223.0|9513.0 269.0|1.0 269.0
1,075 บาท.
2562 ธันวาคม
46.3%
8954.0|9223.0 269.0|1.0 269.0
1,075 บาท.
2562 พฤษจิกายน
48.3%
8451.0|8954.0 503.0|1.0 503.0
2,002 บาท.
2562 ตุลาคม
43.1%
8192.0|8451.0 259.0|1.0 259.0
1,036 บาท.
2562 กันยายน
9.1%
7735.0|8192.0 457.0|1.0 457.0
1,820 บาท.
2562 สิงหาคม
0.9%
7232.0|7735.0 503.0|1.0 503.0
2,002 บาท.
2562 กรกฎาคม
5.6%
6724.0|7232.0 508.0|1.0 508.0
2,021 บาท.
2562 มิถุนายน
17.0%
6186.0|6724.0 538.0|1.0 538.0
2,140 บาท.
2562 พฤษภาคม
7.9%
5537.0|6186.0 649.0|1.0 649.0
2,580 บาท.
2562 เมษายน
49.9%
4832.0|5537.0 705.0|1.0 705.0
2,801 บาท.
2562 มีนาคม
10.5%
4480.0|4832.0 352.0|1.0 352.0
1,404 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
53.2%
4165.0|4480.0 315.0|1.0 315.0
1,257 บาท.
2562 มกราคม
99.7%
4019.0|4165.0 146.0|1.0 146.0
588 บาท.
2561 ธันวาคม
98.9%
3727.0|53258.0 49531.0|1.0 49531.0
196,130 บาท.
2561 พฤษจิกายน
52.5%
3190.0|3727.0 537.0|1.0 537.0
2,136 บาท.
2561 ตุลาคม
0.3%
2057.0|3190.0 1133.0|1.0 1133.0
4,496 บาท.
2561 กันยายน
37.1%
921.0|2057.0 1136.0|1.0 1136.0
4,508 บาท.
2561 สิงหาคม
14.2%
207.0|921.0 714.0|1.0 714.0
2,837 บาท.
2561 กรกฎาคม
15.4%
99374.0|100207.0 833.0|1.0 833.0
3,308 บาท.
2561 มิถุนายน
0.5%
98670.0|99374.0 704.0|1.0 704.0
2,798 บาท.
2561 พฤษภาคม
15.6%
97962.0|98670.0 708.0|1.0 708.0
2,813 บาท.
2561 เมษายน
32.8%
97365.0|97962.0 597.0|1.0 597.0
2,374 บาท.
2561 มีนาคม
33.6%
96475.0|97365.0 890.0|1.0 890.0
3,534 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
12.7%
95885.0|96475.0 590.0|1.0 590.0
2,346 บาท.
2561 มกราคม
14.9%
95370.0|95885.0 515.0|1.0 515.0
2,049 บาท.
2560 ธันวาคม
57.1%
94932.0|95370.0 438.0|1.0 438.0
1,744 บาท.
2560 พฤษจิกายน
34.9%
93907.0|94932.0 1025.0|1.0 1025.0
4,069 บาท.
2560 ตุลาคม
9.9%
92331.0|93907.0 1576.0|1.0 1576.0
6,250 บาท.
2560 กันยายน
49.5%
90581.0|92331.0 1750.0|1.0 1750.0
6,939 บาท.
2560 สิงหาคม
57.8%
89699.0|90581.0 882.0|1.0 882.0
3,502 บาท.
2560 กรกฎาคม
47.1%
89328.0|89699.0 371.0|1.0 371.0
1,479 บาท.
2560 มิถุนายน
10.1%
88624.0|89328.0 704.0|1.0 704.0
2,798 บาท.
2560 พฤษภาคม
29.4%
87991.0|88624.0 633.0|1.0 633.0
2,516 บาท.
2560 เมษายน
44.0%
87093.0|87991.0 898.0|1.0 898.0
3,566 บาท.
2560 มีนาคม
50.4%
85488.0|87093.0 1605.0|1.0 1605.0
6,365 บาท.
2560 กุมภาพันธ์
19.1%
84694.0|85488.0 794.0|1.0 794.0
3,154 บาท.
2560 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 84052.0|84694.0 642.0|1.0 642.0
2,552 บาท.