กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

คณะมนุษย์ศาสตร์

11,421 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

2,882 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า คณะมนุษย์ศาสตร์

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
32.7%
9168.5|9312.6 144.1|20.0 2882.0
11,421 บาท.
2565 มีนาคม
36.3%
8954.4|9168.5 214.1|20.0 4282.0
16,965 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
19.4%
8818.1|8954.4 136.3|20.0 2726.0
10,804 บาท.
2565 มกราคม
21.9%
8708.2|8818.1 109.9|20.0 2198.0
8,713 บาท.
2564 ธันวาคม
43.9%
8567.4|8708.2 140.8|20.0 2816.0
11,160 บาท.
2564 พฤษจิกายน
25.0%
8316.4|8567.4 251.0|20.0 5020.0
19,887 บาท.
2564 ตุลาคม
32.9%
8128.1|8316.4 188.3|20.0 3766.0
14,922 บาท.
2564 กันยายน
16.5%
7847.6|8128.1 280.5|20.0 5610.0
22,223 บาท.
2564 สิงหาคม
15.6%
7613.4|7847.6 234.2|20.0 4684.0
18,557 บาท.
2564 กรกฎาคม
0.4%
7336.0|7613.4 277.4|20.0 5548.0
21,978 บาท.
2564 มิถุนายน
1.8%
7059.8|7336.0 276.2|20.0 5524.0
21,883 บาท.
2564 พฤษภาคม
20.5%
6778.6|7059.8 281.2|20.0 5624.0
22,278 บาท.
2564 เมษายน
29.0%
6555.0|6778.6 223.6|20.0 4472.0
17,717 บาท.
2564 มีนาคม
36.9%
6240.0|6555.0 315.0|20.0 6300.0
24,955 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
30.8%
6041.2|6240.0 198.8|20.0 3976.0
15,753 บาท.
2564 มกราคม
30.7%
5903.6|6041.2 137.6|20.0 2752.0
10,907 บาท.
2563 ธันวาคม
27.3%
5705.1|5903.6 198.5|20.0 3970.0
15,729 บาท.
2563 พฤษจิกายน
21.7%
5432.0|5705.1 273.1|20.0 5462.0
21,637 บาท.
2563 ตุลาคม
3.4%
5083.2|5432.0 348.8|20.0 6976.0
27,632 บาท.
2563 กันยายน
2.2%
4722.2|5083.2 361.0|20.0 7220.0
28,598 บาท.
2563 สิงหาคม
3.6%
4369.2|4722.2 353.0|20.0 7060.0
27,964 บาท.
2563 กรกฎาคม
4.7%
4028.8|4369.2 340.4|20.0 6808.0
26,967 บาท.
2563 มิถุนายน
43.4%
3704.5|4028.8 324.3|20.0 6486.0
25,692 บาท.
2563 พฤษภาคม
24.5%
3521.1|3704.5 183.4|20.0 3668.0
14,534 บาท.
2563 เมษายน
40.6%
3382.7|3521.1 138.4|20.0 2768.0
10,970 บาท.
2563 มีนาคม
6.7%
3149.6|3382.7 233.1|20.0 4662.0
18,469 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
16.5%
2932.1|3149.6 217.5|20.0 4350.0
17,234 บาท.
2563 มกราคม
0%
2715.6|2932.1 181.6|20.0 3632.0
14,391 บาท.
2562 ธันวาคม
43.5%
2534.0|2715.6 181.6|20.0 3632.0
14,391 บาท.
2562 พฤษจิกายน
20.4%
2212.7|2534.0 321.3|20.0 6426.0
25,454 บาท.
2562 ตุลาคม
20.8%
1808.8|2212.7 403.9|20.0 8078.0
31,995 บาท.
2562 กันยายน
4.3%
1298.5|1808.8 510.3|20.0 10206.0
40,421 บาท.
2562 สิงหาคม
6.6%
810.0|1299.0 489.0|20.0 9772.0
38,703 บาท.
2562 กรกฎาคม
1.0%
287.0|810.0 523.0|20.0 10458.0
41,419 บาท.
2562 มิถุนายน
11.2%
9769.0|10287.0 518.0|20.0 10354.0
41,007 บาท.
2562 พฤษภาคม
23.5%
9309.7|9769.3 459.6|20.0 9192.0
36,406 บาท.
2562 เมษายน
39.2%
8709.0|9310.0 601.0|20.0 12016.0
47,588 บาท.
2562 มีนาคม
33.0%
8344.0|8709.0 365.0|20.0 7304.0
28,930 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
15.1%
8099.0|8344.0 245.0|20.0 4896.0
19,396 บาท.
2562 มกราคม
16.8%
7891.0|8099.0 208.0|20.0 4154.0
16,458 บาท.
2561 ธันวาคม
17.2%
7642.0|7891.0 250.0|20.0 4994.0
19,784 บาท.
2561 พฤษจิกายน
45.8%
7340.0|7642.0 302.0|20.0 6034.0
23,902 บาท.
2561 ตุลาคม
8.7%
6783.0|7340.0 557.0|20.0 11132.0
44,088 บาท.
2561 กันยายน
11.8%
6275.0|6783.0 508.0|20.0 10164.0
40,255 บาท.
2561 สิงหาคม
15.3%
5827.0|6275.0 448.0|20.0 8964.0
35,503 บาท.
2561 กรกฎาคม
33.9%
5298.0|5827.0 529.0|20.0 10584.0
41,918 บาท.
2561 มิถุนายน
30.5%
4948.0|5298.0 350.0|20.0 6990.0
27,687 บาท.
2561 พฤษภาคม
45.1%
4445.0|4948.0 503.0|20.0 10060.0
39,843 บาท.
2561 เมษายน
39.3%
4169.0|4445.0 276.0|20.0 5524.0
21,882 บาท.
2561 มีนาคม
34.5%
3714.0|4169.0 455.0|20.0 9096.0
36,026 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
25.7%
3416.0|3714.0 298.0|20.0 5958.0
23,601 บาท.
2561 มกราคม
7.1%
3195.0|3416.0 221.0|20.0 4426.0
17,535 บาท.
2560 ธันวาคม
53.6%
2989.0|3195.0 206.0|20.0 4112.0
16,292 บาท.
2560 พฤษจิกายน
10.3%
2546.0|2989.0 444.0|20.0 8870.0
35,131 บาท.
2560 ตุลาคม
21.8%
2052.0|2546.0 494.0|20.0 9886.0
39,154 บาท.
2560 กันยายน
8.7%
1420.0|2052.0 632.0|20.0 12638.0
50,051 บาท.
2560 สิงหาคม
20.9%
843.0|1420.0 577.0|20.0 11542.0
45,711 บาท.
2560 กรกฎาคม
27.3%
386.0|843.0 457.0|20.0 9132.0
36,168 บาท.
2560 มิถุนายน
4.7%
9758.0|10386.0 628.0|20.0 12554.0
49,718 บาท.
2560 พฤษภาคม
21.8%
9160.0|9758.0 599.0|20.0 11970.0
47,406 บาท.
2560 เมษายน
17.6%
8692.0|9160.0 468.0|20.0 9364.0
37,087 บาท.
2560 มีนาคม
49.2%
8124.0|8692.0 568.0|20.0 11360.0
44,990 บาท.
2560 กุมภาพันธ์
12.5%
7835.0|8124.0 289.0|20.0 5770.0
22,857 บาท.
2560 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 7583.0|7835.0 252.0|20.0 5046.0
19,990 บาท.