กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

คณะครุศาสตร์

2,485 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

625 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า คณะครุศาสตร์

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
72.5%
6963.0|6975.5 12.5|50.0 625.0
2,485 บาท.
2565 มีนาคม
11.6%
6959.6|6963.0 3.4|50.0 170.0
683 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
9.8%
6956.6|6959.6 3.0|50.0 150.0
604 บาท.
2565 มกราคม
12.7%
6953.9|6956.6 2.7|50.0 135.0
545 บาท.
2564 ธันวาคม
43.2%
6950.8|6953.9 3.1|50.0 155.0
624 บาท.
2564 พฤษจิกายน
10.8%
6945.3|6950.8 5.5|50.0 275.0
1,099 บาท.
2564 ตุลาคม
16.8%
6940.4|6945.3 4.9|50.0 245.0
980 บาท.
2564 กันยายน
62.2%
6934.5|6940.4 5.9|50.0 295.0
1,178 บาท.
2564 สิงหาคม
79.8%
6932.3|6934.5 2.2|50.0 110.0
446 บาท.
2564 กรกฎาคม
16.5%
6921.2|6932.3 11.1|50.0 555.0
2,208 บาท.
2564 มิถุนายน
14.7%
6907.9|6921.2 13.3|50.0 665.0
2,643 บาท.
2564 พฤษภาคม
43.8%
6892.3|6907.9 15.6|50.0 780.0
3,098 บาท.
2564 เมษายน
18.7%
6864.5|6892.3 27.8|50.0 1390.0
5,514 บาท.
2564 มีนาคม
29.1%
6841.9|6864.5 22.6|50.0 1130.0
4,484 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
36.8%
6825.9|6841.9 16.0|50.0 800.0
3,178 บาท.
2564 มกราคม
40.1%
6815.8|6825.9 10.1|50.0 505.0
2,010 บาท.
2563 ธันวาคม
19.9%
6798.9|6815.8 16.9|50.0 845.0
3,356 บาท.
2563 พฤษจิกายน
40.0%
6777.8|6798.9 21.1|50.0 1055.0
4,187 บาท.
2563 ตุลาคม
16.4%
6742.6|6777.8 35.2|50.0 1760.0
6,979 บาท.
2563 กันยายน
16.3%
6700.5|6742.6 42.1|50.0 2105.0
8,345 บาท.
2563 สิงหาคม
26.8%
6650.2|6700.5 50.3|50.0 2515.0
9,968 บาท.
2563 กรกฎาคม
41.0%
6613.4|6650.2 36.8|50.0 1840.0
7,296 บาท.
2563 มิถุนายน
38.2%
6591.7|6613.4 21.7|50.0 1085.0
4,306 บาท.
2563 พฤษภาคม
21.1%
6578.3|6591.7 13.4|50.0 670.0
2,663 บาท.
2563 เมษายน
7.6%
6561.3|6578.3 17.0|50.0 850.0
3,376 บาท.
2563 มีนาคม
24.8%
6545.6|6561.3 15.7|50.0 785.0
3,118 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
10.0%
6524.7|6545.6 20.9|50.0 1045.0
4,148 บาท.
2563 มกราคม
0%
6513.2|6524.7 18.8|50.0 940.0
3,732 บาท.
2562 ธันวาคม
67.0%
6494.4|6513.2 18.8|50.0 940.0
3,732 บาท.
2562 พฤษจิกายน
63.3%
6437.4|6494.4 57.0|50.0 2850.0
11,295 บาท.
2562 ตุลาคม
45.4%
6416.5|6437.4 20.9|50.0 1045.0
4,148 บาท.
2562 กันยายน
11.2%
6378.2|6416.5 38.3|50.0 1915.0
7,593 บาท.
2562 สิงหาคม
33.8%
6344.0|6378.0 34.0|50.0 1700.0
6,741 บาท.
2562 กรกฎาคม
8.0%
6293.0|6344.0 51.0|50.0 2570.0
10,186 บาท.
2562 มิถุนายน
1.9%
6246.0|6293.0 47.0|50.0 2365.0
9,374 บาท.
2562 พฤษภาคม
8.3%
6197.3|6245.5 48.2|50.0 2410.0
9,553 บาท.
2562 เมษายน
17.4%
6153.0|6197.0 44.0|50.0 2210.0
8,761 บาท.
2562 มีนาคม
47.1%
6117.0|6153.0 37.0|50.0 1825.0
7,236 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
41.3%
6097.0|6117.0 19.0|50.0 965.0
3,831 บาท.
2562 มกราคม
3.4%
6086.0|6097.0 11.0|50.0 565.0
2,247 บาท.
2561 ธันวาคม
61.2%
6074.0|6086.0 12.0|50.0 585.0
2,326 บาท.
2561 พฤษจิกายน
44.4%
6044.0|6074.0 30.0|50.0 1510.0
5,989 บาท.
2561 ตุลาคม
17.3%
5990.0|6044.0 54.0|50.0 2720.0
10,780 บาท.
2561 กันยายน
2.6%
5945.0|5990.0 45.0|50.0 2250.0
8,919 บาท.
2561 สิงหาคม
36.8%
5899.0|5945.0 46.0|50.0 2310.0
9,157 บาท.
2561 กรกฎาคม
33.8%
5825.0|5899.0 73.0|50.0 3655.0
14,482 บาท.
2561 มิถุนายน
28.6%
5777.0|5825.0 48.0|50.0 2420.0
9,592 บาท.
2561 พฤษภาคม
55.4%
5709.0|5777.0 68.0|50.0 3390.0
13,433 บาท.
2561 เมษายน
61.9%
5679.0|5709.0 30.0|50.0 1510.0
5,989 บาท.
2561 มีนาคม
29.2%
5600.0|5679.0 79.0|50.0 3965.0
15,710 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
51.8%
5544.0|5600.0 56.0|50.0 2805.0
11,116 บาท.
2561 มกราคม
0%
5517.0|5544.0 27.0|50.0 1350.0
5,355 บาท.
2560 ธันวาคม
46.4%
5490.0|5517.0 27.0|50.0 1350.0
5,355 บาท.
2560 พฤษจิกายน
20.2%
5439.0|5490.0 50.0|50.0 2520.0
9,988 บาท.
2560 ตุลาคม
23.2%
5376.0|5439.0 63.0|50.0 3160.0
12,522 บาท.
2560 กันยายน
3.9%
5294.0|5376.0 82.0|50.0 4115.0
16,303 บาท.
2560 สิงหาคม
3.3%
5208.0|5294.0 86.0|50.0 4280.0
16,957 บาท.
2560 กรกฎาคม
3.0%
5125.0|5208.0 83.0|50.0 4140.0
16,402 บาท.
2560 มิถุนายน
9.2%
5045.0|5125.0 80.0|50.0 4015.0
15,908 บาท.
2560 พฤษภาคม
28.4%
4972.0|5045.0 73.0|50.0 3645.0
14,443 บาท.
2560 เมษายน
34.2%
4920.0|4972.0 52.0|50.0 2610.0
10,344 บาท.
2560 มีนาคม
29.5%
4841.0|4920.0 79.0|50.0 3965.0
15,710 บาท.
2560 กุมภาพันธ์
28.1%
4785.0|4841.0 56.0|50.0 2795.0
11,077 บาท.
2560 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 4745.0|4785.0 40.0|50.0 2010.0
7,969 บาท.