กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

CRU Centranprak

3,514 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

885 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า CRU Centranprak

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
28.0%
159.1|176.8 17.7|50.0 885.0
3,514 บาท.
2565 มีนาคม
36.5%
134.5|159.1 24.6|50.0 1230.0
4,880 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
31.3%
118.9|134.5 15.6|50.0 780.0
3,098 บาท.
2565 มกราคม
10.0%
108.2|118.9 10.7|50.0 535.0
2,128 บาท.
2564 ธันวาคม
41.8%
96.3|108.2 11.9|50.0 595.0
2,366 บาท.
2564 พฤษจิกายน
8.3%
75.8|96.3 20.5|50.0 1025.0
4,069 บาท.
2564 ตุลาคม
28.6%
57.0|75.8 18.8|50.0 940.0
3,732 บาท.
2564 กันยายน
16.2%
43.6|57.0 13.4|50.0 670.0
2,663 บาท.
2564 สิงหาคม
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
23.6|43.6 20.0|40.0 800.0
3,178 บาท.
2564 กรกฎาคม
ไม่มีข้อมูล
71230.0|71230.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 มิถุนายน
ไม่มีข้อมูล
71230.0|71230.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 พฤษภาคม
ไม่มีข้อมูล
71230.0|71230.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 เมษายน
ไม่มีข้อมูล
71230.0|71230.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 มีนาคม
ไม่มีข้อมูล
71230.0|71230.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
91.7%
71229.0|71230.0 1.0|1.0 1.0
14 บาท.
2564 มกราคม
69.5%
71189.0|71229.0 40.0|1.0 40.0
168 บาท.
2563 ธันวาคม
65.4%
71052.0|71189.0 137.0|1.0 137.0
553 บาท.
2563 พฤษจิกายน
30.2%
70651.0|71052.0 401.0|1.0 401.0
1,598 บาท.
2563 ตุลาคม
88.3%
70075.0|70651.0 576.0|1.0 576.0
2,291 บาท.
2563 กันยายน
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
70010.0|70075.0 65.0|1.0 65.0
267 บาท.
2563 สิงหาคม
ไม่มีข้อมูล
70010.0|70010.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2563 กรกฎาคม
ไม่มีข้อมูล
70010.0|70010.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2563 มิถุนายน
ไม่มีข้อมูล
70010.0|70010.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2563 พฤษภาคม
ไม่มีข้อมูล
70010.0|70010.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2563 เมษายน
ไม่มีข้อมูล
70010.0|70010.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2563 มีนาคม
ไม่มีข้อมูล
70010.0|70010.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
ไม่มีข้อมูล
70010.0|70010.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2563 มกราคม
0%
70010.0|70010.0 21.0|1.0 21.0
93 บาท.
2562 ธันวาคม
96.1%
69989.0|70010.0 21.0|1.0 21.0
93 บาท.
2562 พฤษจิกายน
41.9%
69392.0|69989.0 597.0|1.0 597.0
2,374 บาท.
2562 ตุลาคม
54.7%
68363.0|69392.0 1029.0|1.0 1029.0
4,084 บาท.
2562 กันยายน
32.6%
66090.0|68363.0 2273.0|1.0 2273.0
9,010 บาท.
2562 สิงหาคม
21.2%
64558.0|66090.0 1532.0|1.0 1532.0
6,076 บาท.
2562 กรกฎาคม
9.6%
62613.0|64558.0 1945.0|1.0 1945.0
7,711 บาท.
2562 มิถุนายน
33.6%
60856.0|62613.0 1757.0|1.0 1757.0
6,967 บาท.
2562 พฤษภาคม
35.1%
59690.0|60856.0 1166.0|1.0 1166.0
4,627 บาท.
2562 เมษายน
35.7%
57892.0|59690.0 1798.0|1.0 1798.0
7,129 บาท.
2562 มีนาคม
35.6%
56737.0|57892.0 1155.0|1.0 1155.0
4,583 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
54.2%
55994.0|56737.0 743.0|1.0 743.0
2,952 บาท.
2562 มกราคม
47.0%
55655.0|55994.0 339.0|1.0 339.0
1,352 บาท.
2561 ธันวาคม
23.6%
55013.0|55655.0 642.0|1.0 642.0
2,552 บาท.
2561 พฤษจิกายน
57.3%
54172.0|55013.0 841.0|1.0 841.0
3,340 บาท.
2561 ตุลาคม
3.1%
52199.0|54172.0 1973.0|1.0 1973.0
7,822 บาท.
2561 กันยายน
29.2%
50288.0|52199.0 1911.0|1.0 1911.0
7,577 บาท.
2561 สิงหาคม
36.1%
48935.0|50288.0 1353.0|1.0 1353.0
5,367 บาท.
2561 กรกฎาคม
17.1%
46815.0|48935.0 2120.0|1.0 2120.0
8,404 บาท.
2561 มิถุนายน
23.4%
45058.0|46815.0 1757.0|1.0 1757.0
6,967 บาท.
2561 พฤษภาคม
55.2%
42763.0|45058.0 2295.0|1.0 2295.0
9,097 บาท.
2561 เมษายน
5.0%
41735.0|42763.0 1028.0|1.0 1028.0
4,080 บาท.
2561 มีนาคม
36.8%
40759.0|41735.0 976.0|1.0 976.0
3,875 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
71.7%
39214.0|40759.0 1545.0|1.0 1545.0
6,127 บาท.
2561 มกราคม
22.4%
38779.0|39214.0 435.0|1.0 435.0
1,732 บาท.
2560 ธันวาคม
56.1%
38218.0|38779.0 561.0|1.0 561.0
2,231 บาท.
2560 พฤษจิกายน
24.7%
36937.0|38218.0 1281.0|1.0 1281.0
5,082 บาท.
2560 ตุลาคม
9.9%
35236.0|36937.0 1701.0|1.0 1701.0
6,745 บาท.
2560 กันยายน
22.5%
33347.0|35236.0 1889.0|1.0 1889.0
7,490 บาท.
2560 สิงหาคม
18.0%
31884.0|33347.0 1463.0|1.0 1463.0
5,803 บาท.
2560 กรกฎาคม
3.0%
30100.0|31884.0 1784.0|1.0 1784.0
7,074 บาท.
2560 มิถุนายน
7.1%
28369.0|30100.0 1731.0|1.0 1731.0
6,864 บาท.
2560 พฤษภาคม
47.8%
26505.0|28369.0 1864.0|1.0 1864.0
7,391 บาท.
2560 เมษายน
72.7%
25533.0|26505.0 972.0|1.0 972.0
3,859 บาท.
2560 มีนาคม
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
25269.0|25533.0 264.0|1.0 264.0
1,055 บาท.
2560 กุมภาพันธ์
ไม่มีข้อมูล
25269.0|25269.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2560 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 25269.0|25269.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.