กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

อาคารเรียนรวม 3

7,573 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

1,910 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า อาคารเรียนรวม 3

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
37.1%
179.8|275.3 95.5|20.0 1910.0
7,573 บาท.
2565 มีนาคม
37.7%
27.9|179.8 151.9|20.0 3038.0
12,039 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
19.1%
9933.3|10027.9 94.6|20.0 1892.0
7,501 บาท.
2565 มกราคม
20.4%
9856.8|9933.3 76.5|20.0 1530.0
6,068 บาท.
2564 ธันวาคม
34.1%
9760.7|9856.8 96.1|20.0 1922.0
7,620 บาท.
2564 พฤษจิกายน
31.6%
9614.7|9760.7 146.0|20.0 2920.0
11,572 บาท.
2564 ตุลาคม
28.5%
9514.9|9614.7 99.8|20.0 1996.0
7,913 บาท.
2564 กันยายน
30.7%
9375.3|9514.9 139.6|20.0 2792.0
11,065 บาท.
2564 สิงหาคม
34.6%
9173.8|9375.3 201.5|20.0 4030.0
15,967 บาท.
2564 กรกฎาคม
0.2%
9042.0|9173.8 131.8|20.0 2636.0
10,447 บาท.
2564 มิถุนายน
5.8%
8909.9|9042.0 132.1|20.0 2642.0
10,471 บาท.
2564 พฤษภาคม
11.9%
8769.6|8909.9 140.3|20.0 2806.0
11,121 บาท.
2564 เมษายน
34.4%
8646.0|8769.6 123.6|20.0 2472.0
9,798 บาท.
2564 มีนาคม
33.0%
8457.4|8646.0 188.6|20.0 3772.0
14,945 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
48.4%
8331.0|8457.4 126.4|20.0 2528.0
10,020 บาท.
2564 มกราคม
46.8%
8265.8|8331.0 65.2|20.0 1304.0
5,173 บาท.
2563 ธันวาคม
20.8%
8143.1|8265.8 122.7|20.0 2454.0
9,727 บาท.
2563 พฤษจิกายน
33.0%
7988.2|8143.1 154.9|20.0 3098.0
12,277 บาท.
2563 ตุลาคม
10.8%
7756.8|7988.2 231.4|20.0 4628.0
18,335 บาท.
2563 กันยายน
12.6%
7497.3|7756.8 259.5|20.0 5190.0
20,560 บาท.
2563 สิงหาคม
2.1%
7200.4|7497.3 296.9|20.0 5938.0
23,522 บาท.
2563 กรกฎาคม
46.4%
6897.1|7200.4 303.3|20.0 6066.0
24,029 บาท.
2563 มิถุนายน
30.7%
6734.7|6897.1 162.4|20.0 3248.0
12,871 บาท.
2563 พฤษภาคม
38.2%
6622.2|6734.7 112.5|20.0 2250.0
8,919 บาท.
2563 เมษายน
50.5%
6552.7|6622.2 69.5|20.0 1390.0
5,514 บาท.
2563 มีนาคม
1.9%
6412.3|6552.7 140.4|20.0 2808.0
11,128 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
17.5%
6269.2|6412.3 143.1|20.0 2862.0
11,342 บาท.
2563 มกราคม
0%
6128.8|6269.2 118.0|20.0 2360.0
9,355 บาท.
2562 ธันวาคม
57.2%
6010.8|6128.8 118.0|20.0 2360.0
9,355 บาท.
2562 พฤษจิกายน
18.1%
5735.2|6010.8 275.6|20.0 5512.0
21,835 บาท.
2562 ตุลาคม
32.9%
5509.4|5735.2 225.8|20.0 4516.0
17,891 บาท.
2562 กันยายน
9.9%
5172.8|5509.4 336.6|20.0 6732.0
26,666 บาท.
2562 สิงหาคม
16.6%
4870.0|5173.0 303.0|20.0 6062.0
24,013 บาท.
2562 กรกฎาคม
7.4%
4506.0|4870.0 363.0|20.0 7268.0
28,788 บาท.
2562 มิถุนายน
26.7%
4114.0|4506.0 393.0|20.0 7850.0
31,092 บาท.
2562 พฤษภาคม
26.6%
3826.2|4113.8 287.6|20.0 5752.0
22,785 บาท.
2562 เมษายน
32.3%
3434.0|3826.0 392.0|20.0 7842.0
31,061 บาท.
2562 มีนาคม
38.9%
3169.0|3434.0 266.0|20.0 5312.0
21,043 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
6.5%
3006.0|3169.0 162.0|20.0 3246.0
12,863 บาท.
2562 มกราคม
8.6%
2855.0|3006.0 152.0|20.0 3034.0
12,023 บาท.
2561 ธันวาคม
14.2%
2689.0|2855.0 166.0|20.0 3320.0
13,156 บาท.
2561 พฤษจิกายน
41.5%
2495.0|2689.0 194.0|20.0 3870.0
15,333 บาท.
2561 ตุลาคม
1.4%
2164.0|2495.0 331.0|20.0 6622.0
26,230 บาท.
2561 กันยายน
13.6%
1838.0|2164.0 326.0|20.0 6526.0
25,850 บาท.
2561 สิงหาคม
22.7%
1556.0|1838.0 282.0|20.0 5638.0
22,334 บาท.
2561 กรกฎาคม
22.3%
1191.0|1556.0 365.0|20.0 7290.0
28,875 บาท.
2561 มิถุนายน
21.3%
908.0|1191.0 283.0|20.0 5664.0
22,437 บาท.
2561 พฤษภาคม
42.6%
548.0|908.0 360.0|20.0 7202.0
28,527 บาท.
2561 เมษายน
50.4%
341.0|548.0 207.0|20.0 4130.0
16,363 บาท.
2561 มีนาคม
15.5%
9925.0|10341.0 417.0|20.0 8330.0
32,993 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
34.2%
9573.0|9925.0 352.0|20.0 7038.0
27,877 บาท.
2561 มกราคม
15.8%
9342.0|9573.0 231.0|20.0 4628.0
18,335 บาท.
2560 ธันวาคม
57.9%
9147.0|9342.0 195.0|20.0 3898.0
15,444 บาท.
2560 พฤษจิกายน
3.0%
8683.0|9147.0 463.0|20.0 9268.0
36,707 บาท.
2560 ตุลาคม
16.6%
8234.0|8683.0 449.0|20.0 8986.0
35,590 บาท.
2560 กันยายน
25.4%
7696.0|8234.0 539.0|20.0 10770.0
42,654 บาท.
2560 สิงหาคม
6.7%
7294.0|7696.0 402.0|20.0 8038.0
31,837 บาท.
2560 กรกฎาคม
20.1%
6863.0|7294.0 431.0|20.0 8620.0
34,141 บาท.
2560 มิถุนายน
10.4%
6323.0|6863.0 540.0|20.0 10794.0
42,749 บาท.
2560 พฤษภาคม
23.3%
5840.0|6323.0 483.0|20.0 9668.0
38,291 บาท.
2560 เมษายน
16.7%
5469.0|5840.0 371.0|20.0 7412.0
29,358 บาท.
2560 มีนาคม
35.8%
5024.0|5469.0 445.0|20.0 8896.0
35,234 บาท.
2560 กุมภาพันธ์
5.9%
4739.0|5024.0 285.0|20.0 5708.0
22,611 บาท.
2560 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 4470.0|4739.0 269.0|20.0 5370.0
21,273 บาท.