กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

โรงเรียนสาธิต

9,941 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

2,508 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า โรงเรียนสาธิต

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
52.9%
7630.5|7755.9 125.4|20.0 2508.0
9,941 บาท.
2565 มีนาคม
30.0%
7364.0|7630.5 266.5|20.0 5330.0
21,114 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
27.3%
7177.4|7364.0 186.6|20.0 3732.0
14,787 บาท.
2565 มกราคม
22.0%
7041.7|7177.4 135.7|20.0 2714.0
10,756 บาท.
2564 ธันวาคม
14.3%
6867.6|7041.7 174.1|20.0 3482.0
13,797 บาท.
2564 พฤษจิกายน
16.1%
6664.5|6867.6 203.1|20.0 4062.0
16,094 บาท.
2564 ตุลาคม
33.5%
6422.5|6664.5 242.0|20.0 4840.0
19,174 บาท.
2564 กันยายน
3.4%
6058.8|6422.5 363.7|20.0 7274.0
28,812 บาท.
2564 สิงหาคม
48.0%
5707.5|6058.8 351.3|20.0 7026.0
27,830 บาท.
2564 กรกฎาคม
0.4%
5525.0|5707.5 182.5|20.0 3650.0
14,462 บาท.
2564 มิถุนายน
7.4%
5341.7|5525.0 183.3|20.0 3666.0
14,526 บาท.
2564 พฤษภาคม
5.5%
5143.8|5341.7 197.9|20.0 3958.0
15,682 บาท.
2564 เมษายน
47.8%
4956.8|5143.8 187.0|20.0 3740.0
14,819 บาท.
2564 มีนาคม
29.8%
4598.4|4956.8 358.4|20.0 7168.0
28,392 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
25.8%
4346.7|4598.4 251.7|20.0 5034.0
19,942 บาท.
2564 มกราคม
30.9%
4159.9|4346.7 186.8|20.0 3736.0
14,803 บาท.
2563 ธันวาคม
19.6%
3889.4|4159.9 270.5|20.0 5410.0
21,431 บาท.
2563 พฤษจิกายน
25.6%
3553.1|3889.4 336.3|20.0 6726.0
26,642 บาท.
2563 ตุลาคม
6.5%
3101.3|3553.1 451.8|20.0 9036.0
35,788 บาท.
2563 กันยายน
3.2%
2618.3|3101.3 483.0|20.0 9660.0
38,259 บาท.
2563 สิงหาคม
22.3%
2150.8|2618.3 467.5|20.0 9350.0
37,032 บาท.
2563 กรกฎาคม
11.8%
1787.6|2150.8 363.2|20.0 7264.0
28,772 บาท.
2563 มิถุนายน
35.9%
1467.1|1787.6 320.5|20.0 6410.0
25,391 บาท.
2563 พฤษภาคม
29.6%
1261.7|1467.1 205.4|20.0 4108.0
16,276 บาท.
2563 เมษายน
33.2%
1117.1|1261.7 144.6|20.0 2892.0
11,461 บาท.
2563 มีนาคม
29.0%
900.7|1117.1 216.4|20.0 4328.0
17,147 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
14.4%
596.0|900.7 304.7|20.0 6094.0
24,139 บาท.
2563 มกราคม
0%
266.3|596.0 260.7|20.0 5214.0
20,655 บาท.
2562 ธันวาคม
45.4%
5.6|266.3 260.7|20.0 5214.0
20,655 บาท.
2562 พฤษจิกายน
22.9%
9528.0|10005.6 477.6|20.0 9552.0
37,832 บาท.
2562 ตุลาคม
37.1%
9159.7|9528.0 368.3|20.0 7366.0
29,176 บาท.
2562 กันยายน
11.8%
8573.8|9159.7 585.9|20.0 11718.0
46,408 บาท.
2562 สิงหาคม
7.1%
8057.0|8574.0 517.0|20.0 10336.0
40,936 บาท.
2562 กรกฎาคม
6.5%
7501.0|8057.0 556.0|20.0 11126.0
44,064 บาท.
2562 มิถุนายน
30.0%
6906.0|7501.0 595.0|20.0 11898.0
47,121 บาท.
2562 พฤษภาคม
14.6%
6489.6|6905.8 416.2|20.0 8324.0
32,969 บาท.
2562 เมษายน
13.1%
6003.0|6490.0 487.0|20.0 9742.0
38,584 บาท.
2562 มีนาคม
21.5%
5579.0|6003.0 423.0|20.0 8464.0
33,524 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
3.9%
5247.0|5579.0 332.0|20.0 6640.0
26,301 บาท.
2562 มกราคม
60.7%
4928.0|5247.0 319.0|20.0 6384.0
25,288 บาท.
2561 ธันวาคม
16.1%
4573.0|4928.0 355.0|20.0 2505.0
9,929 บาท.
2561 พฤษจิกายน
2.1%
4199.0|4573.0 374.0|20.0 2986.0
11,833 บาท.
2561 ตุลาคม
26.7%
3725.0|4199.0 474.0|20.0 3051.0
12,091 บาท.
2561 กันยายน
4.0%
3252.0|3725.0 473.0|20.0 4165.0
16,501 บาท.
2561 สิงหาคม
24.7%
2798.0|3252.0 454.0|20.0 4340.0
17,194 บาท.
2561 กรกฎาคม
24.3%
2213.0|2798.0 584.0|20.0 5762.0
22,825 บาท.
2561 มิถุนายน
6.8%
1777.0|2213.0 436.0|20.0 4359.0
17,270 บาท.
2561 พฤษภาคม
59.6%
1237.0|1777.0 541.0|20.0 4679.0
18,537 บาท.
2561 เมษายน
42.8%
1001.0|1237.0 235.0|20.0 1887.0
7,482 บาท.
2561 มีนาคม
19.8%
596.0|1001.0 405.0|20.0 3298.0
13,069 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
31.5%
124.0|596.0 472.0|20.0 4114.0
16,300 บาท.
2561 มกราคม
15.7%
9803.0|10124.0 321.0|20.0 2818.0
11,168 บาท.
2560 ธันวาคม
50.1%
9481.0|9803.0 322.0|20.0 2374.0
9,410 บาท.
2560 พฤษจิกายน
50.9%
8919.0|9481.0 562.0|20.0 4758.0
18,849 บาท.
2560 ตุลาคม
67.5%
8471.0|8919.0 448.0|20.0 2333.0
9,248 บาท.
2560 กันยายน
23.9%
7802.0|8471.0 669.0|20.0 7176.0
28,424 บาท.
2560 สิงหาคม
17.2%
7181.0|7802.0 621.0|20.0 5459.0
21,625 บาท.
2560 กรกฎาคม
3.2%
6531.0|7181.0 650.0|20.0 6596.0
26,127 บาท.
2560 มิถุนายน
25.9%
5843.0|6531.0 688.0|20.0 6383.0
25,284 บาท.
2560 พฤษภาคม
31.5%
5222.0|5843.0 621.0|20.0 4728.0
18,731 บาท.
2560 เมษายน
0.3%
4797.0|5222.0 425.0|20.0 3238.0
12,831 บาท.
2560 มีนาคม
10.2%
4270.0|4797.0 527.0|20.0 3227.0
12,787 บาท.
2560 กุมภาพันธ์
6.7%
3807.0|4270.0 463.0|20.0 3594.0
14,241 บาท.
2560 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 3341.0|3807.0 466.0|20.0 3353.0
13,286 บาท.