กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

กองพัฒนานักศึกษา

1,079 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

270 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า กองพัฒนานักศึกษา

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
78.5%
2804.5|2818.0 13.5|20.0 270.0
1,079 บาท.
2565 มีนาคม
71.8%
2801.7|2804.5 2.8|20.0 56.0
232 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
48.3%
2801.0|2801.7 0.7|20.0 14.0
65 บาท.
2565 มกราคม
94.3%
2800.7|2801.0 0.3|20.0 6.0
34 บาท.
2564 ธันวาคม
15.9%
2793.3|2800.7 7.4|20.0 148.0
596 บาท.
2564 พฤษจิกายน
11.2%
2787.1|2793.3 6.2|20.0 124.0
501 บาท.
2564 ตุลาคม
84.2%
2780.1|2787.1 7.0|20.0 140.0
564 บาท.
2564 กันยายน
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
2779.1|2780.1 1.0|20.0 20.0
89 บาท.
2564 สิงหาคม
ไม่มีข้อมูล
2782.1|2782.1 0.0|20.0 0.0
10 บาท.
2564 กรกฎาคม
8.7%
2777.0|2782.1 5.1|20.0 102.0
414 บาท.
2564 มิถุนายน
29.5%
2771.4|2777.0 5.6|20.0 112.0
454 บาท.
2564 พฤษภาคม
49.2%
2763.4|2771.4 8.0|20.0 160.0
644 บาท.
2564 เมษายน
82.4%
2759.4|2763.4 4.0|20.0 80.0
327 บาท.
2564 มีนาคม
65.9%
2758.8|2759.4 0.6|20.0 12.0
58 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
81.4%
2756.8|2758.8 2.0|20.0 40.0
168 บาท.
2564 มกราคม
20.2%
2745.5|2756.8 11.3|20.0 226.0
905 บาท.
2563 ธันวาคม
19.2%
2731.3|2745.5 14.2|20.0 284.0
1,135 บาท.
2563 พฤษจิกายน
9.6%
2713.7|2731.3 17.6|20.0 352.0
1,404 บาท.
2563 ตุลาคม
28.7%
2697.8|2713.7 15.9|20.0 318.0
1,269 บาท.
2563 กันยายน
42.1%
2686.5|2697.8 11.3|20.0 226.0
905 บาท.
2563 สิงหาคม
35.2%
2666.9|2686.5 19.6|20.0 392.0
1,562 บาท.
2563 กรกฎาคม
54.8%
2636.6|2666.9 30.3|20.0 606.0
2,410 บาท.
2563 มิถุนายน
26.1%
2569.4|2636.6 67.2|20.0 1344.0
5,332 บาท.
2563 พฤษภาคม
12.5%
2519.8|2569.4 49.6|20.0 992.0
3,938 บาท.
2563 เมษายน
17.0%
2476.4|2519.8 43.4|20.0 868.0
3,447 บาท.
2563 มีนาคม
42.6%
2440.4|2476.4 36.0|20.0 720.0
2,861 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
36.1%
2419.8|2440.4 20.6|20.0 412.0
1,641 บาท.
2563 มกราคม
0%
2396.0|2419.8 32.3|20.0 646.0
2,568 บาท.
2562 ธันวาคม
24.1%
2363.7|2396.0 32.3|20.0 646.0
2,568 บาท.
2562 พฤษจิกายน
21.6%
2321.1|2363.7 42.6|20.0 852.0
3,384 บาท.
2562 ตุลาคม
26.9%
2266.7|2321.1 54.4|20.0 1088.0
4,318 บาท.
2562 กันยายน
33.1%
2192.2|2266.7 74.5|20.0 1490.0
5,910 บาท.
2562 สิงหาคม
25.6%
2142.0|2192.0 50.0|20.0 996.0
3,954 บาท.
2562 กรกฎาคม
8.4%
2075.0|2142.0 67.0|20.0 1340.0
5,316 บาท.
2562 มิถุนายน
20.9%
2014.0|2075.0 61.0|20.0 1228.0
4,872 บาท.
2562 พฤษภาคม
3.6%
1936.3|2014.0 77.7|20.0 1554.0
6,163 บาท.
2562 เมษายน
31.2%
1861.0|1936.0 75.0|20.0 1498.0
5,941 บาท.
2562 มีนาคม
53.3%
1810.0|1861.0 52.0|20.0 1030.0
4,088 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
3.8%
1786.0|1810.0 24.0|20.0 480.0
1,911 บาท.
2562 มกราคม
22.7%
1763.0|1786.0 23.0|20.0 462.0
1,839 บาท.
2561 ธันวาคม
45.5%
1733.0|1763.0 30.0|20.0 598.0
2,378 บาท.
2561 พฤษจิกายน
22.4%
1678.0|1733.0 55.0|20.0 1100.0
4,365 บาท.
2561 ตุลาคม
17.0%
1607.0|1678.0 71.0|20.0 1418.0
5,625 บาท.
2561 กันยายน
20.0%
1548.0|1607.0 59.0|20.0 1176.0
4,666 บาท.
2561 สิงหาคม
33.0%
1501.0|1548.0 47.0|20.0 940.0
3,732 บาท.
2561 กรกฎาคม
28.4%
1431.0|1501.0 70.0|20.0 1404.0
5,569 บาท.
2561 มิถุนายน
46.9%
1381.0|1431.0 50.0|20.0 1004.0
3,985 บาท.
2561 พฤษภาคม
48.0%
1286.0|1381.0 95.0|20.0 1892.0
7,501 บาท.
2561 เมษายน
49.0%
1237.0|1286.0 49.0|20.0 982.0
3,898 บาท.
2561 มีนาคม
25.4%
1141.0|1237.0 96.0|20.0 1926.0
7,636 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
35.4%
1069.0|1141.0 72.0|20.0 1436.0
5,696 บาท.
2561 มกราคม
7.7%
1023.0|1069.0 46.0|20.0 926.0
3,677 บาท.
2560 ธันวาคม
37.1%
973.0|1023.0 50.0|20.0 1004.0
3,985 บาท.
2560 พฤษจิกายน
12.0%
893.0|973.0 80.0|20.0 1598.0
6,337 บาท.
2560 ตุลาคม
18.0%
802.0|893.0 91.0|20.0 1816.0
7,201 บาท.
2560 กันยายน
26.6%
691.0|802.0 111.0|20.0 2216.0
8,784 บาท.
2560 สิงหาคม
44.9%
540.0|691.0 151.0|20.0 3018.0
11,960 บาท.
2560 กรกฎาคม
16.0%
457.0|540.0 83.0|20.0 1662.0
6,591 บาท.
2560 มิถุนายน
1.3%
358.0|457.0 99.0|20.0 1978.0
7,842 บาท.
2560 พฤษภาคม
14.2%
258.0|358.0 100.0|20.0 2004.0
7,945 บาท.
2560 เมษายน
27.5%
172.0|258.0 86.0|20.0 1720.0
6,820 บาท.
2560 มีนาคม
41.4%
53.0|172.0 119.0|20.0 2372.0
9,402 บาท.
2560 กุมภาพันธ์
3.6%
9984.0|10053.0 70.0|20.0 1390.0
5,514 บาท.
2560 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 9912.0|9984.0 72.0|20.0 1442.0
5,720 บาท.