กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

หอประชุมสุพรรณิการ์

1,016 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

254 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า หอประชุมสุพรรณิการ์

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
46.6%
34321.0|34575.0 254.0|1.0 254.0
1,016 บาท.
2565 มีนาคม
6.4%
33843.0|34321.0 478.0|1.0 478.0
1,903 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
58.8%
33332.0|33843.0 511.0|1.0 511.0
2,033 บาท.
2565 มกราคม
40.7%
33123.0|33332.0 209.0|1.0 209.0
838 บาท.
2564 ธันวาคม
6.8%
32769.0|33123.0 354.0|1.0 354.0
1,412 บาท.
2564 พฤษจิกายน
18.0%
32389.0|32769.0 380.0|1.0 380.0
1,515 บาท.
2564 ตุลาคม
34.3%
32078.0|32389.0 311.0|1.0 311.0
1,241 บาท.
2564 กันยายน
54.2%
31603.0|32078.0 475.0|1.0 475.0
1,891 บาท.
2564 สิงหาคม
62.2%
31387.0|31603.0 216.0|1.0 216.0
865 บาท.
2564 กรกฎาคม
0.7%
30811.0|31387.0 576.0|1.0 576.0
2,291 บาท.
2564 มิถุนายน
10.0%
30239.0|30811.0 572.0|1.0 572.0
2,275 บาท.
2564 พฤษภาคม
26.6%
29603.0|30239.0 636.0|1.0 636.0
2,528 บาท.
2564 เมษายน
16.1%
29137.0|29603.0 466.0|1.0 466.0
1,855 บาท.
2564 มีนาคม
20.9%
28581.0|29137.0 556.0|1.0 556.0
2,212 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
5.2%
28142.0|28581.0 439.0|1.0 439.0
1,748 บาท.
2564 มกราคม
43.1%
27679.0|28142.0 463.0|1.0 463.0
1,843 บาท.
2563 ธันวาคม
5.5%
26864.0|27679.0 815.0|1.0 815.0
3,237 บาท.
2563 พฤษจิกายน
4.3%
26094.0|26864.0 770.0|1.0 770.0
3,059 บาท.
2563 ตุลาคม
13.0%
25357.0|26094.0 737.0|1.0 737.0
2,928 บาท.
2563 กันยายน
2.3%
24716.0|25357.0 641.0|1.0 641.0
2,548 บาท.
2563 สิงหาคม
13.7%
24090.0|24716.0 626.0|1.0 626.0
2,489 บาท.
2563 กรกฎาคม
17.9%
23550.0|24090.0 540.0|1.0 540.0
2,148 บาท.
2563 มิถุนายน
20.0%
22892.0|23550.0 658.0|1.0 658.0
2,615 บาท.
2563 พฤษภาคม
4.0%
22366.0|22892.0 526.0|1.0 526.0
2,093 บาท.
2563 เมษายน
20.9%
21861.0|22366.0 505.0|1.0 505.0
2,010 บาท.
2563 มีนาคม
25.1%
21222.0|21861.0 639.0|1.0 639.0
2,540 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
8.6%
20744.0|21222.0 478.0|1.0 478.0
1,903 บาท.
2563 มกราคม
0%
20165.0|20744.0 523.0|1.0 523.0
2,081 บาท.
2562 ธันวาคม
11.9%
19642.0|20165.0 523.0|1.0 523.0
2,081 บาท.
2562 พฤษจิกายน
8.7%
19048.0|19642.0 594.0|1.0 594.0
2,362 บาท.
2562 ตุลาคม
5.7%
18506.0|19048.0 542.0|1.0 542.0
2,156 บาท.
2562 กันยายน
4.0%
17931.0|18506.0 575.0|1.0 575.0
2,287 บาท.
2562 สิงหาคม
1.5%
17332.0|17931.0 599.0|1.0 599.0
2,382 บาท.
2562 กรกฎาคม
12.4%
16742.0|17332.0 590.0|1.0 590.0
2,346 บาท.
2562 มิถุนายน
23.5%
16068.0|16742.0 674.0|1.0 674.0
2,679 บาท.
2562 พฤษภาคม
30.0%
15553.0|16068.0 515.0|1.0 515.0
2,049 บาท.
2562 เมษายน
37.1%
14816.0|15553.0 737.0|1.0 737.0
2,928 บาท.
2562 มีนาคม
4.1%
14353.0|14816.0 463.0|1.0 463.0
1,843 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
20.4%
13870.0|14353.0 483.0|1.0 483.0
1,922 บาท.
2562 มกราคม
36.6%
13486.0|13870.0 384.0|1.0 384.0
1,530 บาท.
2561 ธันวาคม
33.9%
12879.0|13486.0 607.0|1.0 607.0
2,413 บาท.
2561 พฤษจิกายน
8.1%
11959.0|12879.0 920.0|1.0 920.0
3,653 บาท.
2561 ตุลาคม
10.5%
10958.0|11959.0 1001.0|1.0 1001.0
3,973 บาท.
2561 กันยายน
20.3%
10063.0|10958.0 895.0|1.0 895.0
3,554 บาท.
2561 สิงหาคม
12.6%
9350.0|10063.0 713.0|1.0 713.0
2,833 บาท.
2561 กรกฎาคม
29.8%
8534.0|9350.0 816.0|1.0 816.0
3,241 บาท.
2561 มิถุนายน
39.6%
7962.0|8534.0 572.0|1.0 572.0
2,275 บาท.
2561 พฤษภาคม
13.0%
7013.0|7962.0 949.0|1.0 949.0
3,768 บาท.
2561 เมษายน
26.8%
6188.0|7013.0 825.0|1.0 825.0
3,277 บาท.
2561 มีนาคม
10.4%
5585.0|6188.0 603.0|1.0 603.0
2,398 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
14.8%
5045.0|5585.0 540.0|1.0 540.0
2,148 บาท.
2561 มกราคม
17.6%
4411.0|5045.0 634.0|1.0 634.0
2,520 บาท.
2560 ธันวาคม
39.8%
3641.0|4411.0 770.0|1.0 770.0
3,059 บาท.
2560 พฤษจิกายน
24.9%
2360.0|3641.0 1281.0|1.0 1281.0
5,082 บาท.
2560 ตุลาคม
20.2%
1399.0|2360.0 961.0|1.0 961.0
3,815 บาท.
2560 กันยายน
18.7%
194.0|1399.0 1205.0|1.0 1205.0
4,781 บาท.
2560 สิงหาคม
32.8%
98711.0|100194.0 1483.0|1.0 1483.0
5,882 บาท.
2560 กรกฎาคม
3.5%
97715.0|98711.0 996.0|1.0 996.0
3,954 บาท.
2560 มิถุนายน
70.8%
96683.0|97715.0 1032.0|1.0 1032.0
4,096 บาท.
2560 พฤษภาคม
52.7%
93142.0|96683.0 3541.0|1.0 3541.0
14,031 บาท.
2560 เมษายน
25.7%
91469.0|93142.0 1673.0|1.0 1673.0
6,634 บาท.
2560 มีนาคม
53.9%
90226.0|91469.0 1243.0|1.0 1243.0
4,932 บาท.
2560 กุมภาพันธ์
74.5%
89654.0|90226.0 572.0|1.0 572.0
2,275 บาท.
2560 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 87401.0|89654.0 2253.0|1.0 2253.0
8,931 บาท.