กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

หอพัก 4

10 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

0 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า หอพัก 4

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
ไม่มีข้อมูล
23174.0|23174.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 มีนาคม
ไม่มีข้อมูล
23174.0|23174.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
ไม่มีข้อมูล
23174.0|23174.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 มกราคม
ไม่มีข้อมูล
23174.0|23174.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 ธันวาคม
ไม่มีข้อมูล
23174.0|23174.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 พฤษจิกายน
ไม่มีข้อมูล
23174.0|23174.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 ตุลาคม
ไม่มีข้อมูล
23174.0|23174.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 กันยายน
ไม่มีข้อมูล
23174.0|23174.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 สิงหาคม
ไม่มีข้อมูล
23174.0|23174.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 กรกฎาคม
ไม่มีข้อมูล
23174.0|23174.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 มิถุนายน
ไม่มีข้อมูล
23174.0|23174.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 พฤษภาคม
ไม่มีข้อมูล
23174.0|23174.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 เมษายน
12.2%
21739.0|23174.0 1435.0|1.0 1435.0
5,692 บาท.
2564 มีนาคม
1.3%
20104.0|21739.0 1635.0|1.0 1635.0
6,484 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
4.2%
18447.0|20104.0 1657.0|1.0 1657.0
6,571 บาท.
2564 มกราคม
12.5%
16859.0|18447.0 1588.0|1.0 1588.0
6,298 บาท.
2563 ธันวาคม
8.5%
15043.0|16859.0 1816.0|1.0 1816.0
7,201 บาท.
2563 พฤษจิกายน
18.3%
13382.0|15043.0 1661.0|1.0 1661.0
6,587 บาท.
2563 ตุลาคม
10.0%
11349.0|13382.0 2033.0|1.0 2033.0
8,060 บาท.
2563 กันยายน
0.1%
9520.0|11349.0 1829.0|1.0 1829.0
7,252 บาท.
2563 สิงหาคม
12.4%
7690.0|9520.0 1830.0|1.0 1830.0
7,256 บาท.
2563 กรกฎาคม
18.9%
6088.0|7690.0 1602.0|1.0 1602.0
6,353 บาท.
2563 มิถุนายน
11.6%
4790.0|6088.0 1298.0|1.0 1298.0
5,150 บาท.
2563 พฤษภาคม
9.3%
3321.0|4790.0 1469.0|1.0 1469.0
5,827 บาท.
2563 เมษายน
13.2%
1701.0|3321.0 1620.0|1.0 1620.0
6,424 บาท.
2563 มีนาคม
17.5%
295.0|1701.0 1406.0|1.0 1406.0
5,577 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
0.1%
98591.0|100295.0 1704.0|1.0 1704.0
6,757 บาท.
2563 มกราคม
0%
96692.0|98591.0 1706.0|1.0 1706.0
6,765 บาท.
2562 ธันวาคม
1.8%
94986.0|96692.0 1706.0|1.0 1706.0
6,765 บาท.
2562 พฤษจิกายน
8.3%
93310.0|94986.0 1676.0|1.0 1676.0
6,646 บาท.
2562 ตุลาคม
22.3%
91774.0|93310.0 1536.0|1.0 1536.0
6,092 บาท.
2562 กันยายน
8.5%
89797.0|91774.0 1977.0|1.0 1977.0
7,838 บาท.
2562 สิงหาคม
10.1%
87636.0|89797.0 2161.0|1.0 2161.0
8,567 บาท.
2562 กรกฎาคม
15.8%
85693.0|87636.0 1943.0|1.0 1943.0
7,703 บาท.
2562 มิถุนายน
19.4%
84058.0|85693.0 1635.0|1.0 1635.0
6,484 บาท.
2562 พฤษภาคม
36.2%
82740.0|84058.0 1318.0|1.0 1318.0
5,229 บาท.
2562 เมษายน
2.0%
80674.0|82740.0 2066.0|1.0 2066.0
8,190 บาท.
2562 มีนาคม
10.3%
78650.0|80674.0 2024.0|1.0 2024.0
8,024 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
1.6%
76834.0|78650.0 1816.0|1.0 1816.0
7,201 บาท.
2562 มกราคม
18.0%
74988.0|76834.0 1846.0|1.0 1846.0
7,319 บาท.
2561 ธันวาคม
28.0%
72735.0|74988.0 2253.0|1.0 2253.0
8,931 บาท.
2561 พฤษจิกายน
20.9%
71113.0|72735.0 1622.0|1.0 1622.0
6,432 บาท.
2561 ตุลาคม
25.5%
69063.0|71113.0 2050.0|1.0 2050.0
8,127 บาท.
2561 กันยายน
11.0%
67536.0|69063.0 1527.0|1.0 1527.0
6,056 บาท.
2561 สิงหาคม
10.5%
66177.0|67536.0 1359.0|1.0 1359.0
5,391 บาท.
2561 กรกฎาคม
35.5%
64658.0|66177.0 1519.0|1.0 1519.0
6,025 บาท.
2561 มิถุนายน
29.6%
63679.0|64658.0 979.0|1.0 979.0
3,886 บาท.
2561 พฤษภาคม
47.6%
62288.0|63679.0 1391.0|1.0 1391.0
5,518 บาท.
2561 เมษายน
56.3%
61561.0|62288.0 727.0|1.0 727.0
2,889 บาท.
2561 มีนาคม
12.4%
59893.0|61561.0 1668.0|1.0 1668.0
6,615 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
23.0%
57988.0|59893.0 1905.0|1.0 1905.0
7,553 บาท.
2561 มกราคม
5.8%
56522.0|57988.0 1466.0|1.0 1466.0
5,815 บาท.
2560 ธันวาคม
33.4%
55141.0|56522.0 1381.0|1.0 1381.0
5,478 บาท.
2560 พฤษจิกายน
7.0%
53066.0|55141.0 2075.0|1.0 2075.0
8,226 บาท.
2560 ตุลาคม
6.0%
51137.0|53066.0 1929.0|1.0 1929.0
7,648 บาท.
2560 กันยายน
5.2%
49084.0|51137.0 2053.0|1.0 2053.0
8,139 บาท.
2560 สิงหาคม
22.0%
46919.0|49084.0 2165.0|1.0 2165.0
8,582 บาท.
2560 กรกฎาคม
5.0%
45230.0|46919.0 1689.0|1.0 1689.0
6,698 บาท.
2560 มิถุนายน
0.4%
43452.0|45230.0 1778.0|1.0 1778.0
7,050 บาท.
2560 พฤษภาคม
8.0%
41667.0|43452.0 1785.0|1.0 1785.0
7,078 บาท.
2560 เมษายน
20.1%
40025.0|41667.0 1642.0|1.0 1642.0
6,512 บาท.
2560 มีนาคม
26.5%
37970.0|40025.0 2055.0|1.0 2055.0
8,147 บาท.
2560 กุมภาพันธ์
5.3%
36460.0|37970.0 1510.0|1.0 1510.0
5,989 บาท.
2560 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 34866.0|36460.0 1594.0|1.0 1594.0
6,321 บาท.