กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

หอพัก 5

1,364 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

342 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า หอพัก 5

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
34.7%
16747.0|17089.0 342.0|1.0 342.0
1,364 บาท.
2565 มีนาคม
5.5%
16222.0|16747.0 525.0|1.0 525.0
2,089 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
14.1%
15666.0|16222.0 556.0|1.0 556.0
2,212 บาท.
2565 มกราคม
19.3%
15189.0|15666.0 477.0|1.0 477.0
1,899 บาท.
2564 ธันวาคม
21.0%
14597.0|15189.0 592.0|1.0 592.0
2,354 บาท.
2564 พฤษจิกายน
34.4%
13847.0|14597.0 750.0|1.0 750.0
2,980 บาท.
2564 ตุลาคม
24.8%
13356.0|13847.0 491.0|1.0 491.0
1,954 บาท.
2564 กันยายน
1.4%
12702.0|13356.0 654.0|1.0 654.0
2,600 บาท.
2564 สิงหาคม
49.3%
12039.0|12702.0 663.0|1.0 663.0
2,635 บาท.
2564 กรกฎาคม
4.4%
11704.0|12039.0 335.0|1.0 335.0
1,336 บาท.
2564 มิถุนายน
2.4%
11384.0|11704.0 320.0|1.0 320.0
1,277 บาท.
2564 พฤษภาคม
34.4%
11056.0|11384.0 328.0|1.0 328.0
1,309 บาท.
2564 เมษายน
41.0%
10555.0|11056.0 501.0|1.0 501.0
1,994 บาท.
2564 มีนาคม
25.5%
9704.0|10555.0 851.0|1.0 851.0
3,380 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
10.9%
9071.0|9704.0 633.0|1.0 633.0
2,516 บาท.
2564 มกราคม
4.9%
8360.0|9071.0 711.0|1.0 711.0
2,825 บาท.
2563 ธันวาคม
5.8%
7612.0|8360.0 748.0|1.0 748.0
2,972 บาท.
2563 พฤษจิกายน
32.6%
6818.0|7612.0 794.0|1.0 794.0
3,154 บาท.
2563 ตุลาคม
9.6%
5639.0|6818.0 1179.0|1.0 1179.0
4,678 บาท.
2563 กันยายน
2.0%
4574.0|5639.0 1065.0|1.0 1065.0
4,227 บาท.
2563 สิงหาคม
32.2%
3487.0|4574.0 1087.0|1.0 1087.0
4,314 บาท.
2563 กรกฎาคม
28.0%
2751.0|3487.0 736.0|1.0 736.0
2,924 บาท.
2563 มิถุนายน
36.3%
2222.0|2751.0 529.0|1.0 529.0
2,105 บาท.
2563 พฤษภาคม
16.5%
1886.0|2222.0 336.0|1.0 336.0
1,340 บาท.
2563 เมษายน
38.4%
1483.0|1886.0 403.0|1.0 403.0
1,606 บาท.
2563 มีนาคม
21.0%
827.0|1483.0 656.0|1.0 656.0
2,608 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
23.6%
99996.0|100827.0 831.0|1.0 831.0
3,300 บาท.
2563 มกราคม
0%
98953.0|99996.0 1089.0|1.0 1089.0
4,322 บาท.
2562 ธันวาคม
17.4%
97864.0|98953.0 1089.0|1.0 1089.0
4,322 บาท.
2562 พฤษจิกายน
4.9%
96545.0|97864.0 1319.0|1.0 1319.0
5,233 บาท.
2562 ตุลาคม
23.6%
95291.0|96545.0 1254.0|1.0 1254.0
4,975 บาท.
2562 กันยายน
6.9%
93649.0|95291.0 1642.0|1.0 1642.0
6,512 บาท.
2562 สิงหาคม
8.7%
92120.0|93649.0 1529.0|1.0 1529.0
6,064 บาท.
2562 กรกฎาคม
21.1%
90725.0|92120.0 1395.0|1.0 1395.0
5,534 บาท.
2562 มิถุนายน
7.0%
89625.0|90725.0 1100.0|1.0 1100.0
4,365 บาท.
2562 พฤษภาคม
11.1%
88602.0|89625.0 1023.0|1.0 1023.0
4,061 บาท.
2562 เมษายน
13.1%
87451.0|88602.0 1151.0|1.0 1151.0
4,567 บาท.
2562 มีนาคม
4.6%
86451.0|87451.0 1000.0|1.0 1000.0
3,970 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
21.2%
85497.0|86451.0 954.0|1.0 954.0
3,787 บาท.
2562 มกราคม
7.4%
84746.0|85497.0 751.0|1.0 751.0
2,984 บาท.
2561 ธันวาคม
17.2%
83935.0|84746.0 811.0|1.0 811.0
3,221 บาท.
2561 พฤษจิกายน
32.3%
83264.0|83935.0 671.0|1.0 671.0
2,667 บาท.
2561 ตุลาคม
16.0%
82272.0|83264.0 992.0|1.0 992.0
3,938 บาท.
2561 กันยายน
8.7%
81439.0|82272.0 833.0|1.0 833.0
3,308 บาท.
2561 สิงหาคม
2.3%
80679.0|81439.0 760.0|1.0 760.0
3,019 บาท.
2561 กรกฎาคม
33.2%
79901.0|80679.0 778.0|1.0 778.0
3,091 บาท.
2561 มิถุนายน
52.3%
79382.0|79901.0 519.0|1.0 519.0
2,065 บาท.
2561 พฤษภาคม
28.9%
78291.0|79382.0 1091.0|1.0 1091.0
4,330 บาท.
2561 เมษายน
27.8%
77516.0|78291.0 775.0|1.0 775.0
3,079 บาท.
2561 มีนาคม
10.2%
76441.0|77516.0 1075.0|1.0 1075.0
4,267 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
25.7%
75243.0|76441.0 1198.0|1.0 1198.0
4,754 บาท.
2561 มกราคม
10.4%
74354.0|75243.0 889.0|1.0 889.0
3,530 บาท.
2560 ธันวาคม
39.6%
73558.0|74354.0 796.0|1.0 796.0
3,162 บาท.
2560 พฤษจิกายน
9.7%
72239.0|73558.0 1319.0|1.0 1319.0
5,233 บาท.
2560 ตุลาคม
3.4%
70778.0|72239.0 1461.0|1.0 1461.0
5,795 บาท.
2560 กันยายน
13.6%
69265.0|70778.0 1513.0|1.0 1513.0
6,001 บาท.
2560 สิงหาคม
4.1%
67958.0|69265.0 1307.0|1.0 1307.0
5,185 บาท.
2560 กรกฎาคม
15.4%
66705.0|67958.0 1253.0|1.0 1253.0
4,971 บาท.
2560 มิถุนายน
15.8%
65646.0|66705.0 1059.0|1.0 1059.0
4,203 บาท.
2560 พฤษภาคม
13.2%
64388.0|65646.0 1258.0|1.0 1258.0
4,991 บาท.
2560 เมษายน
16.7%
63297.0|64388.0 1091.0|1.0 1091.0
4,330 บาท.
2560 มีนาคม
30.3%
61986.0|63297.0 1311.0|1.0 1311.0
5,201 บาท.
2560 กุมภาพันธ์
3.8%
61073.0|61986.0 913.0|1.0 913.0
3,625 บาท.
2560 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 60195.0|61073.0 878.0|1.0 878.0
3,486 บาท.