กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

สหกรณ์มหาวิทยาลัยฯ.

4,825 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

1,216 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า สหกรณ์มหาวิทยาลัยฯ.

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
20.1%
58441.0|59657.0 1216.0|1.0 1216.0
4,825 บาท.
2565 มีนาคม
37.0%
56918.0|58441.0 1523.0|1.0 1523.0
6,040 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
30.1%
55960.0|56918.0 958.0|1.0 958.0
3,803 บาท.
2565 มกราคม
18.4%
55291.0|55960.0 669.0|1.0 669.0
2,659 บาท.
2564 ธันวาคม
44.6%
54471.0|55291.0 820.0|1.0 820.0
3,257 บาท.
2564 พฤษจิกายน
16.6%
52989.0|54471.0 1482.0|1.0 1482.0
5,878 บาท.
2564 ตุลาคม
28.2%
51754.0|52989.0 1235.0|1.0 1235.0
4,900 บาท.
2564 กันยายน
13.2%
50034.0|51754.0 1720.0|1.0 1720.0
6,820 บาท.
2564 สิงหาคม
5.9%
48541.0|50034.0 1493.0|1.0 1493.0
5,922 บาท.
2564 กรกฎาคม
0.3%
46954.0|48541.0 1587.0|1.0 1587.0
6,294 บาท.
2564 มิถุนายน
0.7%
45362.0|46954.0 1592.0|1.0 1592.0
6,314 บาท.
2564 พฤษภาคม
19.7%
43759.0|45362.0 1603.0|1.0 1603.0
6,357 บาท.
2564 เมษายน
47.4%
42473.0|43759.0 1286.0|1.0 1286.0
5,102 บาท.
2564 มีนาคม
31.3%
40025.0|42473.0 2448.0|1.0 2448.0
9,703 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
33.6%
38344.0|40025.0 1681.0|1.0 1681.0
6,666 บาท.
2564 มกราคม
36.8%
37228.0|38344.0 1116.0|1.0 1116.0
4,429 บาท.
2563 ธันวาคม
11.3%
35461.0|37228.0 1767.0|1.0 1767.0
7,007 บาท.
2563 พฤษจิกายน
7.3%
33469.0|35461.0 1992.0|1.0 1992.0
7,897 บาท.
2563 ตุลาคม
1.4%
31319.0|33469.0 2150.0|1.0 2150.0
8,523 บาท.
2563 กันยายน
5.9%
29139.0|31319.0 2180.0|1.0 2180.0
8,642 บาท.
2563 สิงหาคม
1.3%
26823.0|29139.0 2316.0|1.0 2316.0
9,180 บาท.
2563 กรกฎาคม
14.6%
24538.0|26823.0 2285.0|1.0 2285.0
9,058 บาท.
2563 มิถุนายน
19.3%
21862.0|24538.0 2676.0|1.0 2676.0
10,606 บาท.
2563 พฤษภาคม
12.0%
19702.0|21862.0 2160.0|1.0 2160.0
8,563 บาท.
2563 เมษายน
0.2%
17802.0|19702.0 1900.0|1.0 1900.0
7,533 บาท.
2563 มีนาคม
17.2%
15898.0|17802.0 1904.0|1.0 1904.0
7,549 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
13.0%
14322.0|15898.0 1576.0|1.0 1576.0
6,250 บาท.
2563 มกราคม
0%
12517.0|14322.0 1370.0|1.0 1370.0
5,435 บาท.
2562 ธันวาคม
38.2%
11147.0|12517.0 1370.0|1.0 1370.0
5,435 บาท.
2562 พฤษจิกายน
9.4%
8928.0|11147.0 2219.0|1.0 2219.0
8,796 บาท.
2562 ตุลาคม
21.0%
6917.0|8928.0 2011.0|1.0 2011.0
7,973 บาท.
2562 กันยายน
0.3%
4370.0|6917.0 2547.0|1.0 2547.0
10,095 บาท.
2562 สิงหาคม
32.8%
1830.0|4370.0 2540.0|1.0 2540.0
10,067 บาท.
2562 กรกฎาคม
49.5%
123.0|1830.0 1707.0|1.0 1707.0
6,769 บาท.
2562 มิถุนายน
27.2%
95739.0|99123.0 3384.0|1.0 3384.0
13,409 บาท.
2562 พฤษภาคม
25.1%
93276.0|95739.0 2463.0|1.0 2463.0
9,762 บาท.
2562 เมษายน
15.6%
89987.0|93276.0 3289.0|1.0 3289.0
13,033 บาท.
2562 มีนาคม
27.6%
87213.0|89987.0 2774.0|1.0 2774.0
10,994 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
10.7%
85206.0|87213.0 2007.0|1.0 2007.0
7,957 บาท.
2562 มกราคม
15.9%
83414.0|85206.0 1792.0|1.0 1792.0
7,105 บาท.
2561 ธันวาคม
7.0%
81284.0|83414.0 2130.0|1.0 2130.0
8,444 บาท.
2561 พฤษจิกายน
38.3%
79304.0|81284.0 1980.0|1.0 1980.0
7,850 บาท.
2561 ตุลาคม
20.9%
76094.0|79304.0 3210.0|1.0 3210.0
12,720 บาท.
2561 กันยายน
16.2%
73555.0|76094.0 2539.0|1.0 2539.0
10,063 บาท.
2561 สิงหาคม
31.2%
71429.0|73555.0 2126.0|1.0 2126.0
8,428 บาท.
2561 กรกฎาคม
30.2%
68337.0|71429.0 3092.0|1.0 3092.0
12,253 บาท.
2561 มิถุนายน
34.0%
66180.0|68337.0 2157.0|1.0 2157.0
8,551 บาท.
2561 พฤษภาคม
51.0%
62912.0|66180.0 3268.0|1.0 3268.0
12,950 บาท.
2561 เมษายน
28.0%
61313.0|62912.0 1599.0|1.0 1599.0
6,341 บาท.
2561 มีนาคม
7.3%
59091.0|61313.0 2222.0|1.0 2222.0
8,808 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
37.1%
56695.0|59091.0 2396.0|1.0 2396.0
9,497 บาท.
2561 มกราคม
4.6%
55190.0|56695.0 1505.0|1.0 1505.0
5,969 บาท.
2560 ธันวาคม
43.2%
53612.0|55190.0 1578.0|1.0 1578.0
6,258 บาท.
2560 พฤษจิกายน
13.7%
50833.0|53612.0 2779.0|1.0 2779.0
11,014 บาท.
2560 ตุลาคม
16.8%
48434.0|50833.0 2399.0|1.0 2399.0
9,509 บาท.
2560 กันยายน
4.0%
45551.0|48434.0 2883.0|1.0 2883.0
11,425 บาท.
2560 สิงหาคม
9.0%
42784.0|45551.0 2767.0|1.0 2767.0
10,966 บาท.
2560 กรกฎาคม
5.1%
39744.0|42784.0 3040.0|1.0 3040.0
12,047 บาท.
2560 มิถุนายน
10.2%
36542.0|39744.0 3202.0|1.0 3202.0
12,688 บาท.
2560 พฤษภาคม
32.2%
32976.0|36542.0 3566.0|1.0 3566.0
14,130 บาท.
2560 เมษายน
25.7%
30558.0|32976.0 2418.0|1.0 2418.0
9,584 บาท.
2560 มีนาคม
27.3%
27302.0|30558.0 3256.0|1.0 3256.0
12,902 บาท.
2560 กุมภาพันธ์
6.6%
24936.0|27302.0 2366.0|1.0 2366.0
9,378 บาท.
2560 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 22404.0|24936.0 2532.0|1.0 2532.0
10,036 บาท.