กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

หอพัก 6

4,187 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

1,055 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า หอพัก 6

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
17.8%
84393.0|85448.0 1055.0|1.0 1055.0
4,187 บาท.
2565 มีนาคม
5.6%
83109.0|84393.0 1284.0|1.0 1284.0
5,094 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
9.4%
81897.0|83109.0 1212.0|1.0 1212.0
4,809 บาท.
2565 มกราคม
23.7%
80799.0|81897.0 1098.0|1.0 1098.0
4,358 บาท.
2564 ธันวาคม
18.8%
79359.0|80799.0 1440.0|1.0 1440.0
5,712 บาท.
2564 พฤษจิกายน
27.3%
77585.0|79359.0 1774.0|1.0 1774.0
7,034 บาท.
2564 ตุลาคม
24.5%
76296.0|77585.0 1289.0|1.0 1289.0
5,114 บาท.
2564 กันยายน
39.7%
74588.0|76296.0 1708.0|1.0 1708.0
6,773 บาท.
2564 สิงหาคม
36.2%
73559.0|74588.0 1029.0|1.0 1029.0
4,084 บาท.
2564 กรกฎาคม
0.6%
71944.0|73559.0 1615.0|1.0 1615.0
6,405 บาท.
2564 มิถุนายน
0.7%
70319.0|71944.0 1625.0|1.0 1625.0
6,444 บาท.
2564 พฤษภาคม
20.7%
68682.0|70319.0 1637.0|1.0 1637.0
6,492 บาท.
2564 เมษายน
27.0%
67385.0|68682.0 1297.0|1.0 1297.0
5,146 บาท.
2564 มีนาคม
12.0%
65607.0|67385.0 1778.0|1.0 1778.0
7,050 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
21.4%
64042.0|65607.0 1565.0|1.0 1565.0
6,207 บาท.
2564 มกราคม
17.5%
62812.0|64042.0 1230.0|1.0 1230.0
4,880 บาท.
2563 ธันวาคม
0.7%
61320.0|62812.0 1492.0|1.0 1492.0
5,918 บาท.
2563 พฤษจิกายน
22.4%
59838.0|61320.0 1482.0|1.0 1482.0
5,878 บาท.
2563 ตุลาคม
9.6%
57927.0|59838.0 1911.0|1.0 1911.0
7,577 บาท.
2563 กันยายน
4.0%
56200.0|57927.0 1727.0|1.0 1727.0
6,848 บาท.
2563 สิงหาคม
4.8%
54401.0|56200.0 1799.0|1.0 1799.0
7,133 บาท.
2563 กรกฎาคม
12.0%
52688.0|54401.0 1713.0|1.0 1713.0
6,793 บาท.
2563 มิถุนายน
3.6%
51181.0|52688.0 1507.0|1.0 1507.0
5,977 บาท.
2563 พฤษภาคม
17.5%
49728.0|51181.0 1453.0|1.0 1453.0
5,763 บาท.
2563 เมษายน
16.4%
47967.0|49728.0 1761.0|1.0 1761.0
6,983 บาท.
2563 มีนาคม
4.4%
46496.0|47967.0 1471.0|1.0 1471.0
5,835 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
7.7%
45090.0|46496.0 1406.0|1.0 1406.0
5,577 บาท.
2563 มกราคม
0%
43605.0|45090.0 1298.0|1.0 1298.0
5,150 บาท.
2562 ธันวาคม
16.3%
42307.0|43605.0 1298.0|1.0 1298.0
5,150 บาท.
2562 พฤษจิกายน
6.6%
40756.0|42307.0 1551.0|1.0 1551.0
6,151 บาท.
2562 ตุลาคม
15.6%
39096.0|40756.0 1660.0|1.0 1660.0
6,583 บาท.
2562 กันยายน
7.3%
37129.0|39096.0 1967.0|1.0 1967.0
7,798 บาท.
2562 สิงหาคม
8.2%
35008.0|37129.0 2121.0|1.0 2121.0
8,408 บาท.
2562 กรกฎาคม
1.6%
33062.0|35008.0 1946.0|1.0 1946.0
7,715 บาท.
2562 มิถุนายน
36.6%
31147.0|33062.0 1915.0|1.0 1915.0
7,593 บาท.
2562 พฤษภาคม
27.8%
29934.0|31147.0 1213.0|1.0 1213.0
4,813 บาท.
2562 เมษายน
22.7%
28252.0|29934.0 1682.0|1.0 1682.0
6,670 บาท.
2562 มีนาคม
1.2%
26953.0|28252.0 1299.0|1.0 1299.0
5,153 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
8.2%
25638.0|26953.0 1315.0|1.0 1315.0
5,217 บาท.
2562 มกราคม
22.5%
24431.0|25638.0 1207.0|1.0 1207.0
4,789 บาท.
2561 ธันวาคม
1.1%
22872.0|24431.0 1559.0|1.0 1559.0
6,183 บาท.
2561 พฤษจิกายน
38.1%
21331.0|22872.0 1541.0|1.0 1541.0
6,112 บาท.
2561 ตุลาคม
27.1%
18839.0|21331.0 2492.0|1.0 2492.0
9,877 บาท.
2561 กันยายน
11.5%
17024.0|18839.0 1815.0|1.0 1815.0
7,197 บาท.
2561 สิงหาคม
22.8%
15418.0|17024.0 1606.0|1.0 1606.0
6,369 บาท.
2561 กรกฎาคม
33.5%
13338.0|15418.0 2080.0|1.0 2080.0
8,246 บาท.
2561 มิถุนายน
38.9%
11956.0|13338.0 1382.0|1.0 1382.0
5,482 บาท.
2561 พฤษภาคม
63.3%
9691.0|11956.0 2265.0|1.0 2265.0
8,978 บาท.
2561 เมษายน
58.2%
8862.0|9691.0 829.0|1.0 829.0
3,292 บาท.
2561 มีนาคม
2.5%
6875.0|8862.0 1987.0|1.0 1987.0
7,878 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
27.9%
4838.0|6875.0 2037.0|1.0 2037.0
8,076 บาท.
2561 มกราคม
3.7%
3370.0|4838.0 1468.0|1.0 1468.0
5,823 บาท.
2560 ธันวาคม
37.1%
1846.0|3370.0 1524.0|1.0 1524.0
6,044 บาท.
2560 พฤษจิกายน
8.4%
99422.0|101846.0 2424.0|1.0 2424.0
9,608 บาท.
2560 ตุลาคม
0.5%
97201.0|99422.0 2221.0|1.0 2221.0
8,804 บาท.
2560 กันยายน
20.9%
94992.0|97201.0 2209.0|1.0 2209.0
8,757 บาท.
2560 สิงหาคม
45.4%
92198.0|94992.0 2794.0|1.0 2794.0
11,073 บาท.
2560 กรกฎาคม
27.6%
90673.0|92198.0 1525.0|1.0 1525.0
6,048 บาท.
2560 มิถุนายน
6.4%
88565.0|90673.0 2108.0|1.0 2108.0
8,357 บาท.
2560 พฤษภาคม
20.6%
86313.0|88565.0 2252.0|1.0 2252.0
8,927 บาท.
2560 เมษายน
16.4%
84525.0|86313.0 1788.0|1.0 1788.0
7,090 บาท.
2560 มีนาคม
26.2%
82386.0|84525.0 2139.0|1.0 2139.0
8,479 บาท.
2560 กุมภาพันธ์
1.5%
80808.0|82386.0 1578.0|1.0 1578.0
6,258 บาท.
2560 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 79254.0|80808.0 1554.0|1.0 1554.0
6,163 บาท.