กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

อาคารราชภัฏพัฒนา

4,948 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

1,247 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า อาคารราชภัฏพัฒนา

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
47.5%
65715.0|66962.0 1247.0|1.0 1247.0
4,948 บาท.
2565 มีนาคม
67.6%
63339.0|65715.0 2376.0|1.0 2376.0
9,418 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
35.5%
62570.0|63339.0 769.0|1.0 769.0
3,055 บาท.
2565 มกราคม
12.6%
62075.0|62570.0 495.0|1.0 495.0
1,970 บาท.
2564 ธันวาคม
70.7%
61508.0|62075.0 567.0|1.0 567.0
2,255 บาท.
2564 พฤษจิกายน
2.8%
59566.0|61508.0 1942.0|1.0 1942.0
7,699 บาท.
2564 ตุลาคม
29.9%
57678.0|59566.0 1888.0|1.0 1888.0
7,486 บาท.
2564 กันยายน
53.6%
54982.0|57678.0 2696.0|1.0 2696.0
10,685 บาท.
2564 สิงหาคม
82.9%
49171.0|54982.0 5811.0|1.0 5811.0
23,019 บาท.
2564 กรกฎาคม
0.4%
48178.0|49171.0 993.0|1.0 993.0
3,942 บาท.
2564 มิถุนายน
3.9%
47181.0|48178.0 997.0|1.0 997.0
3,958 บาท.
2564 พฤษภาคม
56.5%
46143.0|47181.0 1038.0|1.0 1038.0
4,120 บาท.
2564 เมษายน
65.3%
45693.0|46143.0 450.0|1.0 450.0
1,792 บาท.
2564 มีนาคม
39.6%
44391.0|45693.0 1302.0|1.0 1302.0
5,165 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
60.8%
43606.0|44391.0 785.0|1.0 785.0
3,118 บาท.
2564 มกราคม
50.1%
43300.0|43606.0 306.0|1.0 306.0
1,222 บาท.
2563 ธันวาคม
47.7%
42684.0|43300.0 616.0|1.0 616.0
2,449 บาท.
2563 พฤษจิกายน
29.5%
41503.0|42684.0 1181.0|1.0 1181.0
4,686 บาท.
2563 ตุลาคม
3.5%
39826.0|41503.0 1677.0|1.0 1677.0
6,650 บาท.
2563 กันยายน
3.7%
38208.0|39826.0 1618.0|1.0 1618.0
6,417 บาท.
2563 สิงหาคม
21.4%
36527.0|38208.0 1681.0|1.0 1681.0
6,666 บาท.
2563 กรกฎาคม
46.9%
34388.0|36527.0 2139.0|1.0 2139.0
8,479 บาท.
2563 มิถุนายน
24.5%
33254.0|34388.0 1134.0|1.0 1134.0
4,500 บาท.
2563 พฤษภาคม
11.7%
32399.0|33254.0 855.0|1.0 855.0
3,395 บาท.
2563 เมษายน
28.0%
31644.0|32399.0 755.0|1.0 755.0
2,999 บาท.
2563 มีนาคม
37.9%
31101.0|31644.0 543.0|1.0 543.0
2,160 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
45.0%
30225.0|31101.0 876.0|1.0 876.0
3,479 บาท.
2563 มกราคม
0%
29584.0|30225.0 481.0|1.0 481.0
1,915 บาท.
2562 ธันวาคม
60.6%
29103.0|29584.0 481.0|1.0 481.0
1,915 บาท.
2562 พฤษจิกายน
9.8%
27877.0|29103.0 1226.0|1.0 1226.0
4,864 บาท.
2562 ตุลาคม
44.7%
26518.0|27877.0 1359.0|1.0 1359.0
5,391 บาท.
2562 กันยายน
25.3%
24058.0|26518.0 2460.0|1.0 2460.0
9,751 บาท.
2562 สิงหาคม
18.0%
22221.0|24058.0 1837.0|1.0 1837.0
7,284 บาท.
2562 กรกฎาคม
14.2%
19979.0|22221.0 2242.0|1.0 2242.0
8,887 บาท.
2562 มิถุนายน
29.5%
17365.0|19979.0 2614.0|1.0 2614.0
10,360 บาท.
2562 พฤษภาคม
7.7%
15522.0|17365.0 1843.0|1.0 1843.0
7,307 บาท.
2562 เมษายน
60.8%
13525.0|15522.0 1997.0|1.0 1997.0
7,917 บาท.
2562 มีนาคม
25.9%
12744.0|13525.0 781.0|1.0 781.0
3,102 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
7.0%
12166.0|12744.0 578.0|1.0 578.0
2,299 บาท.
2562 มกราคม
27.1%
11544.0|12166.0 622.0|1.0 622.0
2,473 บาท.
2561 ธันวาคม
6.7%
10690.0|11544.0 854.0|1.0 854.0
3,391 บาท.
2561 พฤษจิกายน
48.6%
9775.0|10690.0 915.0|1.0 915.0
3,633 บาท.
2561 ตุลาคม
11.6%
7991.0|9775.0 1784.0|1.0 1784.0
7,074 บาท.
2561 กันยายน
49.9%
6415.0|7991.0 1576.0|1.0 1576.0
6,250 บาท.
2561 สิงหาคม
45.0%
5627.0|6415.0 788.0|1.0 788.0
3,130 บาท.
2561 กรกฎาคม
45.5%
4191.0|5627.0 1436.0|1.0 1436.0
5,696 บาท.
2561 มิถุนายน
36.1%
3410.0|4191.0 781.0|1.0 781.0
3,102 บาท.
2561 พฤษภาคม
24.7%
2186.0|3410.0 1224.0|1.0 1224.0
4,856 บาท.
2561 เมษายน
19.7%
560.0|2186.0 1626.0|1.0 1626.0
6,448 บาท.
2561 มีนาคม
7.9%
99255.0|100560.0 1305.0|1.0 1305.0
5,177 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
36.7%
97838.0|99255.0 1417.0|1.0 1417.0
5,621 บาท.
2561 มกราคม
2.2%
96942.0|97838.0 896.0|1.0 896.0
3,558 บาท.
2560 ธันวาคม
57.1%
96026.0|96942.0 916.0|1.0 916.0
3,637 บาท.
2560 พฤษจิกายน
22.4%
93886.0|96026.0 2140.0|1.0 2140.0
8,483 บาท.
2560 ตุลาคม
28.4%
92226.0|93886.0 1660.0|1.0 1660.0
6,583 บาท.
2560 กันยายน
17.5%
89907.0|92226.0 2319.0|1.0 2319.0
9,192 บาท.
2560 สิงหาคม
19.3%
87995.0|89907.0 1912.0|1.0 1912.0
7,581 บาท.
2560 กรกฎาคม
39.5%
85626.0|87995.0 2369.0|1.0 2369.0
9,390 บาท.
2560 มิถุนายน
39.7%
84193.0|85626.0 1433.0|1.0 1433.0
5,684 บาท.
2560 พฤษภาคม
11.0%
81813.0|84193.0 2380.0|1.0 2380.0
9,434 บาท.
2560 เมษายน
12.5%
79696.0|81813.0 2117.0|1.0 2117.0
8,392 บาท.
2560 มีนาคม
44.4%
77276.0|79696.0 2420.0|1.0 2420.0
9,592 บาท.
2560 กุมภาพันธ์
40.3%
75931.0|77276.0 1345.0|1.0 1345.0
5,336 บาท.
2560 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 75129.0|75931.0 802.0|1.0 802.0
3,186 บาท.