กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

อาคารหอดูดาว

604 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

150 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า อาคารหอดูดาว

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
37.4%
62243.0|62393.0 150.0|1.0 150.0
604 บาท.
2565 มีนาคม
24.3%
62002.0|62243.0 241.0|1.0 241.0
964 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
33.3%
61683.0|62002.0 319.0|1.0 319.0
1,273 บาท.
2565 มกราคม
10.8%
61471.0|61683.0 212.0|1.0 212.0
849 บาท.
2564 ธันวาคม
15.2%
61233.0|61471.0 238.0|1.0 238.0
952 บาท.
2564 พฤษจิกายน
15.2%
60952.0|61233.0 281.0|1.0 281.0
1,123 บาท.
2564 ตุลาคม
10.4%
60714.0|60952.0 238.0|1.0 238.0
952 บาท.
2564 กันยายน
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
60448.0|60714.0 266.0|1.0 266.0
1,063 บาท.
2564 สิงหาคม
ไม่มีข้อมูล
60461.0|60461.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 กรกฎาคม
0.5%
60068.0|60461.0 393.0|1.0 393.0
1,566 บาท.
2564 มิถุนายน
3.6%
59673.0|60068.0 395.0|1.0 395.0
1,574 บาท.
2564 พฤษภาคม
32.2%
59263.0|59673.0 410.0|1.0 410.0
1,633 บาท.
2564 เมษายน
13.1%
58986.0|59263.0 277.0|1.0 277.0
1,107 บาท.
2564 มีนาคม
43.8%
58667.0|58986.0 319.0|1.0 319.0
1,273 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
11.0%
58097.0|58667.0 570.0|1.0 570.0
2,267 บาท.
2564 มกราคม
12.4%
57590.0|58097.0 507.0|1.0 507.0
2,018 บาท.
2563 ธันวาคม
24.9%
57146.0|57590.0 444.0|1.0 444.0
1,768 บาท.
2563 พฤษจิกายน
21.2%
56554.0|57146.0 592.0|1.0 592.0
2,354 บาท.
2563 ตุลาคม
9.8%
56088.0|56554.0 466.0|1.0 466.0
1,855 บาท.
2563 กันยายน
35.7%
55668.0|56088.0 420.0|1.0 420.0
1,673 บาท.
2563 สิงหาคม
28.0%
55013.0|55668.0 655.0|1.0 655.0
2,604 บาท.
2563 กรกฎาคม
7.8%
54542.0|55013.0 471.0|1.0 471.0
1,875 บาท.
2563 มิถุนายน
21.3%
54108.0|54542.0 434.0|1.0 434.0
1,728 บาท.
2563 พฤษภาคม
29.1%
53767.0|54108.0 341.0|1.0 341.0
1,360 บาท.
2563 เมษายน
1.4%
53285.0|53767.0 482.0|1.0 482.0
1,919 บาท.
2563 มีนาคม
6.3%
52810.0|53285.0 475.0|1.0 475.0
1,891 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
55.7%
52365.0|52810.0 445.0|1.0 445.0
1,772 บาท.
2563 มกราคม
0%
51570.0|52365.0 1007.0|1.0 1007.0
3,997 บาท.
2562 ธันวาคม
22.9%
50563.0|51570.0 1007.0|1.0 1007.0
3,997 บาท.
2562 พฤษจิกายน
31.5%
49787.0|50563.0 776.0|1.0 776.0
3,083 บาท.
2562 ตุลาคม
31.3%
49256.0|49787.0 531.0|1.0 531.0
2,113 บาท.
2562 กันยายน
20.4%
48892.0|49256.0 364.0|1.0 364.0
1,451 บาท.
2562 สิงหาคม
33.0%
48434.0|48892.0 458.0|1.0 458.0
1,823 บาท.
2562 กรกฎาคม
12.5%
48128.0|48434.0 306.0|1.0 306.0
1,222 บาท.
2562 มิถุนายน
2.7%
47778.0|48128.0 350.0|1.0 350.0
1,396 บาท.
2562 พฤษภาคม
30.1%
47418.0|47778.0 360.0|1.0 360.0
1,435 บาท.
2562 เมษายน
16.5%
47167.0|47418.0 251.0|1.0 251.0
1,004 บาท.
2562 มีนาคม
17.6%
46866.0|47167.0 301.0|1.0 301.0
1,202 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
24.6%
46500.0|46866.0 366.0|1.0 366.0
1,459 บาท.
2562 มกราคม
20.8%
46014.0|46500.0 486.0|1.0 486.0
1,934 บาท.
2561 ธันวาคม
11.5%
45400.0|46014.0 614.0|1.0 614.0
2,441 บาท.
2561 พฤษจิกายน
48.4%
44706.0|45400.0 694.0|1.0 694.0
2,758 บาท.
2561 ตุลาคม
18.3%
43360.0|44706.0 1346.0|1.0 1346.0
5,340 บาท.
2561 กันยายน
6.1%
42260.0|43360.0 1100.0|1.0 1100.0
4,365 บาท.
2561 สิงหาคม
17.7%
41088.0|42260.0 1172.0|1.0 1172.0
4,651 บาท.
2561 กรกฎาคม
33.5%
39663.0|41088.0 1425.0|1.0 1425.0
5,652 บาท.
2561 มิถุนายน
32.3%
38716.0|39663.0 947.0|1.0 947.0
3,760 บาท.
2561 พฤษภาคม
43.7%
37315.0|38716.0 1401.0|1.0 1401.0
5,557 บาท.
2561 เมษายน
63.6%
36528.0|37315.0 787.0|1.0 787.0
3,126 บาท.
2561 มีนาคม
66.3%
36243.0|36528.0 285.0|1.0 285.0
1,138 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
2.8%
35393.0|36243.0 850.0|1.0 850.0
3,376 บาท.
2561 มกราคม
7.5%
34567.0|35393.0 826.0|1.0 826.0
3,281 บาท.
2560 ธันวาคม
18.7%
33803.0|34567.0 764.0|1.0 764.0
3,035 บาท.
2560 พฤษจิกายน
63.0%
32863.0|33803.0 940.0|1.0 940.0
3,732 บาท.
2560 ตุลาคม
1.7%
32517.0|32863.0 346.0|1.0 346.0
1,380 บาท.
2560 กันยายน
2.4%
32165.0|32517.0 352.0|1.0 352.0
1,404 บาท.
2560 สิงหาคม
20.4%
31804.0|32165.0 361.0|1.0 361.0
1,439 บาท.
2560 กรกฎาคม
39.0%
31350.0|31804.0 454.0|1.0 454.0
1,808 บาท.
2560 มิถุนายน
8.8%
31074.0|31350.0 276.0|1.0 276.0
1,103 บาท.
2560 พฤษภาคม
9.7%
30771.0|31074.0 303.0|1.0 303.0
1,210 บาท.
2560 เมษายน
28.1%
30435.0|30771.0 336.0|1.0 336.0
1,340 บาท.
2560 มีนาคม
40.2%
29967.0|30435.0 468.0|1.0 468.0
1,863 บาท.
2560 กุมภาพันธ์
21.8%
29183.0|29967.0 784.0|1.0 784.0
3,114 บาท.
2560 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 28180.0|29183.0 1003.0|1.0 1003.0
3,981 บาท.