กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

ศูนย์ชาติพันธ์

1,447 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

363 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า ศูนย์ชาติพันธ์

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
13.1%
86952.0|87315.0 363.0|1.0 363.0
1,447 บาท.
2565 มีนาคม
20.9%
86534.0|86952.0 418.0|1.0 418.0
1,665 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
18.9%
86204.0|86534.0 330.0|1.0 330.0
1,317 บาท.
2565 มกราคม
18.9%
85937.0|86204.0 267.0|1.0 267.0
1,067 บาท.
2564 ธันวาคม
2.7%
85607.0|85937.0 330.0|1.0 330.0
1,317 บาท.
2564 พฤษจิกายน
7.1%
85286.0|85607.0 321.0|1.0 321.0
1,281 บาท.
2564 ตุลาคม
38.1%
84988.0|85286.0 298.0|1.0 298.0
1,190 บาท.
2564 กันยายน
46.3%
84505.0|84988.0 483.0|1.0 483.0
1,923 บาท.
2564 สิงหาคม
53.5%
84247.0|84505.0 258.0|1.0 258.0
1,032 บาท.
2564 กรกฎาคม
1.2%
83689.0|84247.0 558.0|1.0 558.0
2,219 บาท.
2564 มิถุนายน
1.4%
83124.0|83689.0 565.0|1.0 565.0
2,247 บาท.
2564 พฤษภาคม
29.2%
82551.0|83124.0 573.0|1.0 573.0
2,279 บาท.
2564 เมษายน
20.0%
82146.0|82551.0 405.0|1.0 405.0
1,614 บาท.
2564 มีนาคม
29.4%
81639.0|82146.0 507.0|1.0 507.0
2,018 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
9.5%
81282.0|81639.0 357.0|1.0 357.0
1,424 บาท.
2564 มกราคม
7.9%
80959.0|81282.0 323.0|1.0 323.0
1,289 บาท.
2563 ธันวาคม
1.4%
80608.0|80959.0 351.0|1.0 351.0
1,400 บาท.
2563 พฤษจิกายน
30.2%
80262.0|80608.0 346.0|1.0 346.0
1,380 บาท.
2563 ตุลาคม
11.2%
79765.0|80262.0 497.0|1.0 497.0
1,978 บาท.
2563 กันยายน
18.5%
79205.0|79765.0 560.0|1.0 560.0
2,227 บาท.
2563 สิงหาคม
5.6%
78749.0|79205.0 456.0|1.0 456.0
1,816 บาท.
2563 กรกฎาคม
16.9%
78266.0|78749.0 483.0|1.0 483.0
1,923 บาท.
2563 มิถุนายน
6.7%
77684.0|78266.0 582.0|1.0 582.0
2,314 บาท.
2563 พฤษภาคม
43.8%
77141.0|77684.0 543.0|1.0 543.0
2,160 บาท.
2563 เมษายน
29.1%
76837.0|77141.0 304.0|1.0 304.0
1,214 บาท.
2563 มีนาคม
24.3%
76407.0|76837.0 430.0|1.0 430.0
1,713 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
19.6%
75838.0|76407.0 569.0|1.0 569.0
2,263 บาท.
2563 มกราคม
0%
75361.0|75838.0 457.0|1.0 457.0
1,820 บาท.
2562 ธันวาคม
2.1%
74904.0|75361.0 457.0|1.0 457.0
1,820 บาท.
2562 พฤษจิกายน
37.8%
74437.0|74904.0 467.0|1.0 467.0
1,859 บาท.
2562 ตุลาคม
42.6%
73685.0|74437.0 752.0|1.0 752.0
2,988 บาท.
2562 กันยายน
22.3%
72373.0|73685.0 1312.0|1.0 1312.0
5,205 บาท.
2562 สิงหาคม
19.4%
71354.0|72373.0 1019.0|1.0 1019.0
4,045 บาท.
2562 กรกฎาคม
21.9%
70089.0|71354.0 1265.0|1.0 1265.0
5,019 บาท.
2562 มิถุนายน
38.2%
69102.0|70089.0 987.0|1.0 987.0
3,918 บาท.
2562 พฤษภาคม
20.6%
67504.0|69102.0 1598.0|1.0 1598.0
6,337 บาท.
2562 เมษายน
49.7%
66236.0|67504.0 1268.0|1.0 1268.0
5,031 บาท.
2562 มีนาคม
35.0%
65599.0|66236.0 637.0|1.0 637.0
2,532 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
3.3%
65186.0|65599.0 413.0|1.0 413.0
1,645 บาท.
2562 มกราคม
23.6%
64787.0|65186.0 399.0|1.0 399.0
1,590 บาท.
2561 ธันวาคม
11.4%
64264.0|64787.0 523.0|1.0 523.0
2,081 บาท.
2561 พฤษจิกายน
40.7%
63673.0|64264.0 591.0|1.0 591.0
2,350 บาท.
2561 ตุลาคม
2.5%
62674.0|63673.0 999.0|1.0 999.0
3,966 บาท.
2561 กันยายน
55.9%
61649.0|62674.0 1025.0|1.0 1025.0
4,069 บาท.
2561 สิงหาคม
0.4%
61198.0|61649.0 451.0|1.0 451.0
1,796 บาท.
2561 กรกฎาคม
9.8%
60749.0|61198.0 449.0|1.0 449.0
1,788 บาท.
2561 มิถุนายน
50.6%
60251.0|60749.0 498.0|1.0 498.0
1,982 บาท.
2561 พฤษภาคม
49.3%
59240.0|60251.0 1011.0|1.0 1011.0
4,013 บาท.
2561 เมษายน
30.0%
58729.0|59240.0 511.0|1.0 511.0
2,033 บาท.
2561 มีนาคม
42.1%
58372.0|58729.0 357.0|1.0 357.0
1,424 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
26.2%
57753.0|58372.0 619.0|1.0 619.0
2,461 บาท.
2561 มกราคม
25.3%
57297.0|57753.0 456.0|1.0 456.0
1,816 บาท.
2560 ธันวาคม
42.7%
56957.0|57297.0 340.0|1.0 340.0
1,356 บาท.
2560 พฤษจิกายน
18.5%
56362.0|56957.0 595.0|1.0 595.0
2,366 บาท.
2560 ตุลาคม
13.7%
55631.0|56362.0 731.0|1.0 731.0
2,904 บาท.
2560 กันยายน
12.2%
54784.0|55631.0 847.0|1.0 847.0
3,364 บาท.
2560 สิงหาคม
36.7%
54041.0|54784.0 743.0|1.0 743.0
2,952 บาท.
2560 กรกฎาคม
17.6%
52865.0|54041.0 1176.0|1.0 1176.0
4,666 บาท.
2560 มิถุนายน
37.2%
51897.0|52865.0 968.0|1.0 968.0
3,843 บาท.
2560 พฤษภาคม
19.0%
50354.0|51897.0 1543.0|1.0 1543.0
6,120 บาท.
2560 เมษายน
14.6%
49105.0|50354.0 1249.0|1.0 1249.0
4,955 บาท.
2560 มีนาคม
37.2%
47643.0|49105.0 1462.0|1.0 1462.0
5,799 บาท.
2560 กุมภาพันธ์
24.9%
46726.0|47643.0 917.0|1.0 917.0
3,641 บาท.
2560 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 46038.0|46726.0 688.0|1.0 688.0
2,734 บาท.