กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

อาคารศูนย์ความหลากหลายฯ

2,813 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

708 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า อาคารศูนย์ความหลากหลายฯ

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
36.6%
182340.0|183048.0 708.0|1.0 708.0
2,813 บาท.
2565 มีนาคม
54.0%
181222.0|182340.0 1118.0|1.0 1118.0
4,437 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
30.8%
180709.0|181222.0 513.0|1.0 513.0
2,041 บาท.
2565 มกราคม
26.1%
180355.0|180709.0 354.0|1.0 354.0
1,412 บาท.
2564 ธันวาคม
54.8%
179875.0|180355.0 480.0|1.0 480.0
1,911 บาท.
2564 พฤษจิกายน
24.7%
178809.0|179875.0 1066.0|1.0 1066.0
4,231 บาท.
2564 ตุลาคม
34.5%
178007.0|178809.0 802.0|1.0 802.0
3,186 บาท.
2564 กันยายน
6.5%
176782.0|178007.0 1225.0|1.0 1225.0
4,860 บาท.
2564 สิงหาคม
24.6%
175472.0|176782.0 1310.0|1.0 1310.0
5,197 บาท.
2564 กรกฎาคม
0.6%
174485.0|175472.0 987.0|1.0 987.0
3,918 บาท.
2564 มิถุนายน
8.4%
173492.0|174485.0 993.0|1.0 993.0
3,942 บาท.
2564 พฤษภาคม
43.8%
172408.0|173492.0 1084.0|1.0 1084.0
4,302 บาท.
2564 เมษายน
31.3%
171800.0|172408.0 608.0|1.0 608.0
2,417 บาท.
2564 มีนาคม
51.8%
170914.0|171800.0 886.0|1.0 886.0
3,518 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
32.2%
170488.0|170914.0 426.0|1.0 426.0
1,697 บาท.
2564 มกราคม
24.4%
170200.0|170488.0 288.0|1.0 288.0
1,150 บาท.
2563 ธันวาคม
37.9%
169818.0|170200.0 382.0|1.0 382.0
1,523 บาท.
2563 พฤษจิกายน
30.8%
169201.0|169818.0 617.0|1.0 617.0
2,453 บาท.
2563 ตุลาคม
24.2%
168308.0|169201.0 893.0|1.0 893.0
3,546 บาท.
2563 กันยายน
12.6%
167129.0|168308.0 1179.0|1.0 1179.0
4,678 บาท.
2563 สิงหาคม
12.4%
166099.0|167129.0 1030.0|1.0 1030.0
4,088 บาท.
2563 กรกฎาคม
32.7%
164923.0|166099.0 1176.0|1.0 1176.0
4,666 บาท.
2563 มิถุนายน
37.6%
163175.0|164923.0 1748.0|1.0 1748.0
6,931 บาท.
2563 พฤษภาคม
22.6%
162085.0|163175.0 1090.0|1.0 1090.0
4,326 บาท.
2563 เมษายน
18.3%
161242.0|162085.0 843.0|1.0 843.0
3,348 บาท.
2563 มีนาคม
61.5%
160209.0|161242.0 1033.0|1.0 1033.0
4,100 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
25.6%
159813.0|160209.0 396.0|1.0 396.0
1,578 บาท.
2563 มกราคม
0%
159446.0|159813.0 294.0|1.0 294.0
1,174 บาท.
2562 ธันวาคม
60.9%
159152.0|159446.0 294.0|1.0 294.0
1,174 บาท.
2562 พฤษจิกายน
38.6%
158397.0|159152.0 755.0|1.0 755.0
2,999 บาท.
2562 ตุลาคม
9.2%
157166.0|158397.0 1231.0|1.0 1231.0
4,884 บาท.
2562 กันยายน
11.9%
155810.0|157166.0 1356.0|1.0 1356.0
5,379 บาท.
2562 สิงหาคม
16.6%
154616.0|155810.0 1194.0|1.0 1194.0
4,738 บาท.
2562 กรกฎาคม
8.0%
153183.0|154616.0 1433.0|1.0 1433.0
5,684 บาท.
2562 มิถุนายน
3.4%
151626.0|153183.0 1557.0|1.0 1557.0
6,175 บาท.
2562 พฤษภาคม
3.0%
150122.0|151626.0 1504.0|1.0 1504.0
5,965 บาท.
2562 เมษายน
46.2%
148572.0|150122.0 1550.0|1.0 1550.0
6,147 บาท.
2562 มีนาคม
47.6%
147739.0|148572.0 833.0|1.0 833.0
3,308 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
13.2%
147304.0|147739.0 435.0|1.0 435.0
1,732 บาท.
2562 มกราคม
21.5%
146927.0|147304.0 377.0|1.0 377.0
1,503 บาท.
2561 ธันวาคม
23.8%
146446.0|146927.0 481.0|1.0 481.0
1,915 บาท.
2561 พฤษจิกายน
55.8%
145814.0|146446.0 632.0|1.0 632.0
2,512 บาท.
2561 ตุลาคม
14.1%
144382.0|145814.0 1432.0|1.0 1432.0
5,680 บาท.
2561 กันยายน
6.2%
143152.0|144382.0 1230.0|1.0 1230.0
4,880 บาท.
2561 สิงหาคม
11.7%
141841.0|143152.0 1311.0|1.0 1311.0
5,201 บาท.
2561 กรกฎาคม
37.5%
140356.0|141841.0 1485.0|1.0 1485.0
5,890 บาท.
2561 มิถุนายน
48.2%
139428.0|140356.0 928.0|1.0 928.0
3,684 บาท.
2561 พฤษภาคม
42.1%
137634.0|139428.0 1794.0|1.0 1794.0
7,113 บาท.
2561 เมษายน
9.4%
136597.0|137634.0 1037.0|1.0 1037.0
4,116 บาท.
2561 มีนาคม
21.0%
135452.0|136597.0 1145.0|1.0 1145.0
4,544 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
21.2%
134548.0|135452.0 904.0|1.0 904.0
3,589 บาท.
2561 มกราคม
26.9%
133836.0|134548.0 712.0|1.0 712.0
2,829 บาท.
2560 ธันวาคม
50.1%
133316.0|133836.0 520.0|1.0 520.0
2,069 บาท.
2560 พฤษจิกายน
9.1%
132271.0|133316.0 1045.0|1.0 1045.0
4,148 บาท.
2560 ตุลาคม
39.3%
131121.0|132271.0 1150.0|1.0 1150.0
4,563 บาท.
2560 กันยายน
29.0%
129225.0|131121.0 1896.0|1.0 1896.0
7,517 บาท.
2560 สิงหาคม
31.3%
127879.0|129225.0 1346.0|1.0 1346.0
5,340 บาท.
2560 กรกฎาคม
7.7%
125918.0|127879.0 1961.0|1.0 1961.0
7,775 บาท.
2560 มิถุนายน
13.9%
124108.0|125918.0 1810.0|1.0 1810.0
7,177 บาท.
2560 พฤษภาคม
40.7%
122005.0|124108.0 2103.0|1.0 2103.0
8,337 บาท.
2560 เมษายน
12.5%
120758.0|122005.0 1247.0|1.0 1247.0
4,948 บาท.
2560 มีนาคม
39.5%
119332.0|120758.0 1426.0|1.0 1426.0
5,656 บาท.
2560 กุมภาพันธ์
14.7%
118470.0|119332.0 862.0|1.0 862.0
3,423 บาท.
2560 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 117459.0|118470.0 1011.0|1.0 1011.0
4,013 บาท.