กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

หอพัก 7

10 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

0 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า หอพัก 7

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
ไม่มีข้อมูล
41046.0|41046.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 มีนาคม
ไม่มีข้อมูล
41046.0|41046.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
ไม่มีข้อมูล
41046.0|41046.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 มกราคม
ไม่มีข้อมูล
41046.0|41046.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 ธันวาคม
ไม่มีข้อมูล
41046.0|41046.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 พฤษจิกายน
ไม่มีข้อมูล
41046.0|41046.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 ตุลาคม
ไม่มีข้อมูล
41046.0|41046.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 กันยายน
ไม่มีข้อมูล
41046.0|41046.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 สิงหาคม
ไม่มีข้อมูล
41046.0|41046.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 กรกฎาคม
ไม่มีข้อมูล
41046.0|41046.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 มิถุนายน
ไม่มีข้อมูล
41046.0|41046.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 พฤษภาคม
ไม่มีข้อมูล
41046.0|41046.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 เมษายน
30.6%
39808.0|41046.0 1238.0|1.0 1238.0
4,912 บาท.
2564 มีนาคม
10.7%
38022.0|39808.0 1786.0|1.0 1786.0
7,082 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
4.9%
36427.0|38022.0 1595.0|1.0 1595.0
6,326 บาท.
2564 มกราคม
15.9%
34911.0|36427.0 1516.0|1.0 1516.0
6,013 บาท.
2563 ธันวาคม
5.4%
33108.0|34911.0 1803.0|1.0 1803.0
7,149 บาท.
2563 พฤษจิกายน
9.2%
31403.0|33108.0 1705.0|1.0 1705.0
6,761 บาท.
2563 ตุลาคม
9.0%
29526.0|31403.0 1877.0|1.0 1877.0
7,442 บาท.
2563 กันยายน
3.6%
27818.0|29526.0 1708.0|1.0 1708.0
6,773 บาท.
2563 สิงหาคม
19.5%
26172.0|27818.0 1646.0|1.0 1646.0
6,527 บาท.
2563 กรกฎาคม
27.5%
24847.0|26172.0 1325.0|1.0 1325.0
5,256 บาท.
2563 มิถุนายน
2.3%
23887.0|24847.0 960.0|1.0 960.0
3,811 บาท.
2563 พฤษภาคม
7.1%
22904.0|23887.0 983.0|1.0 983.0
3,902 บาท.
2563 เมษายน
2.6%
21991.0|22904.0 913.0|1.0 913.0
3,625 บาท.
2563 มีนาคม
33.2%
21054.0|21991.0 937.0|1.0 937.0
3,720 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
5.7%
19651.0|21054.0 1403.0|1.0 1403.0
5,565 บาท.
2563 มกราคม
0%
18221.0|19651.0 1323.0|1.0 1323.0
5,249 บาท.
2562 ธันวาคม
6.2%
16898.0|18221.0 1323.0|1.0 1323.0
5,249 บาท.
2562 พฤษจิกายน
4.3%
15488.0|16898.0 1410.0|1.0 1410.0
5,593 บาท.
2562 ตุลาคม
17.2%
14139.0|15488.0 1349.0|1.0 1349.0
5,351 บาท.
2562 กันยายน
5.9%
12510.0|14139.0 1629.0|1.0 1629.0
6,460 บาท.
2562 สิงหาคม
16.3%
10778.0|12510.0 1732.0|1.0 1732.0
6,868 บาท.
2562 กรกฎาคม
12.1%
9328.0|10778.0 1450.0|1.0 1450.0
5,751 บาท.
2562 มิถุนายน
21.8%
8054.0|9328.0 1274.0|1.0 1274.0
5,054 บาท.
2562 พฤษภาคม
37.3%
7058.0|8054.0 996.0|1.0 996.0
3,954 บาท.
2562 เมษายน
6.5%
5467.0|7058.0 1591.0|1.0 1591.0
6,310 บาท.
2562 มีนาคม
9.8%
3980.0|5467.0 1487.0|1.0 1487.0
5,898 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
3.1%
2639.0|3980.0 1341.0|1.0 1341.0
5,320 บาท.
2562 มกราคม
19.4%
1339.0|2639.0 1300.0|1.0 1300.0
5,157 บาท.
2561 ธันวาคม
31.7%
99726.0|101339.0 1613.0|1.0 1613.0
6,397 บาท.
2561 พฤษจิกายน
29.1%
98625.0|99726.0 1101.0|1.0 1101.0
4,369 บาท.
2561 ตุลาคม
27.0%
97072.0|98625.0 1553.0|1.0 1553.0
6,159 บาท.
2561 กันยายน
2.0%
95939.0|97072.0 1133.0|1.0 1133.0
4,496 บาท.
2561 สิงหาคม
17.1%
94783.0|95939.0 1156.0|1.0 1156.0
4,587 บาท.
2561 กรกฎาคม
29.7%
93389.0|94783.0 1394.0|1.0 1394.0
5,530 บาท.
2561 มิถุนายน
26.7%
92409.0|93389.0 980.0|1.0 980.0
3,890 บาท.
2561 พฤษภาคม
41.8%
91072.0|92409.0 1337.0|1.0 1337.0
5,304 บาท.
2561 เมษายน
54.2%
90295.0|91072.0 777.0|1.0 777.0
3,087 บาท.
2561 มีนาคม
10.9%
88594.0|90295.0 1701.0|1.0 1701.0
6,745 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
31.9%
86684.0|88594.0 1910.0|1.0 1910.0
7,573 บาท.
2561 มกราคม
14.7%
85384.0|86684.0 1300.0|1.0 1300.0
5,157 บาท.
2560 ธันวาคม
33.0%
83859.0|85384.0 1525.0|1.0 1525.0
6,048 บาท.
2560 พฤษจิกายน
0.4%
81582.0|83859.0 2277.0|1.0 2277.0
9,026 บาท.
2560 ตุลาคม
2.0%
79314.0|81582.0 2268.0|1.0 2268.0
8,990 บาท.
2560 กันยายน
11.4%
76999.0|79314.0 2315.0|1.0 2315.0
9,176 บาท.
2560 สิงหาคม
16.9%
74948.0|76999.0 2051.0|1.0 2051.0
8,131 บาท.
2560 กรกฎาคม
11.5%
72478.0|74948.0 2470.0|1.0 2470.0
9,790 บาท.
2560 มิถุนายน
3.8%
70292.0|72478.0 2186.0|1.0 2186.0
8,666 บาท.
2560 พฤษภาคม
13.2%
68188.0|70292.0 2104.0|1.0 2104.0
8,341 บาท.
2560 เมษายน
12.0%
66361.0|68188.0 1827.0|1.0 1827.0
7,244 บาท.
2560 มีนาคม
90.9%
64285.0|66361.0 2076.0|1.0 2076.0
8,230 บาท.
2560 กุมภาพันธ์
35.9%
64098.0|64285.0 187.0|1.0 187.0
750 บาท.
2560 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 63979.0|64098.0 119.0|1.0 119.0
481 บาท.