กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

หอประชุมพิกุลทอง

553 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

137 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า หอประชุมพิกุลทอง

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
23.6%
149846.0|149983.0 137.0|1.0 137.0
553 บาท.
2565 มีนาคม
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
149666.0|149846.0 180.0|1.0 180.0
723 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
ไม่มีข้อมูล
149666.0|149666.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 มกราคม
80.8%
149645.0|149666.0 21.0|1.0 21.0
93 บาท.
2564 ธันวาคม
71.1%
149525.0|149645.0 120.0|1.0 120.0
485 บาท.
2564 พฤษจิกายน
18.6%
149103.0|149525.0 422.0|1.0 422.0
1,681 บาท.
2564 ตุลาคม
64.6%
148760.0|149103.0 343.0|1.0 343.0
1,368 บาท.
2564 กันยายน
89.0%
147786.0|148760.0 974.0|1.0 974.0
3,867 บาท.
2564 สิงหาคม
87.4%
147681.0|147786.0 105.0|1.0 105.0
426 บาท.
2564 กรกฎาคม
37.1%
147670.0|147681.0 11.0|1.0 11.0
54 บาท.
2564 มิถุนายน
21.8%
147651.0|147670.0 19.0|1.0 19.0
85 บาท.
2564 พฤษภาคม
97.8%
147626.0|147651.0 25.0|1.0 25.0
109 บาท.
2564 เมษายน
11.2%
146356.0|147626.0 1270.0|1.0 1270.0
5,039 บาท.
2564 มีนาคม
70.5%
144926.0|146356.0 1430.0|1.0 1430.0
5,672 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
52.1%
144506.0|144926.0 420.0|1.0 420.0
1,673 บาท.
2564 มกราคม
68.7%
144306.0|144506.0 200.0|1.0 200.0
802 บาท.
2563 ธันวาคม
14.9%
143662.0|144306.0 644.0|1.0 644.0
2,560 บาท.
2563 พฤษจิกายน
48.4%
142905.0|143662.0 757.0|1.0 757.0
3,007 บาท.
2563 ตุลาคม
26.0%
141435.0|142905.0 1470.0|1.0 1470.0
5,831 บาท.
2563 กันยายน
32.6%
139447.0|141435.0 1988.0|1.0 1988.0
7,882 บาท.
2563 สิงหาคม
16.1%
138107.0|139447.0 1340.0|1.0 1340.0
5,316 บาท.
2563 กรกฎาคม
44.9%
136983.0|138107.0 1124.0|1.0 1124.0
4,461 บาท.
2563 มิถุนายน
35.6%
136365.0|136983.0 618.0|1.0 618.0
2,457 บาท.
2563 พฤษภาคม
42.8%
135404.0|136365.0 961.0|1.0 961.0
3,815 บาท.
2563 เมษายน
26.8%
134855.0|135404.0 549.0|1.0 549.0
2,184 บาท.
2563 มีนาคม
1.5%
134454.0|134855.0 401.0|1.0 401.0
1,598 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
59.3%
134059.0|134454.0 395.0|1.0 395.0
1,574 บาท.
2563 มกราคม
0%
133639.0|134059.0 975.0|1.0 975.0
3,871 บาท.
2562 ธันวาคม
17.5%
132664.0|133639.0 975.0|1.0 975.0
3,871 บาท.
2562 พฤษจิกายน
7.9%
131860.0|132664.0 804.0|1.0 804.0
3,194 บาท.
2562 ตุลาคม
70.5%
130987.0|131860.0 873.0|1.0 873.0
3,467 บาท.
2562 กันยายน
29.1%
128023.0|130987.0 2964.0|1.0 2964.0
11,746 บาท.
2562 สิงหาคม
16.0%
125922.0|128023.0 2101.0|1.0 2101.0
8,329 บาท.
2562 กรกฎาคม
7.8%
123419.0|125922.0 2503.0|1.0 2503.0
9,921 บาท.
2562 มิถุนายน
12.9%
120703.0|123419.0 2716.0|1.0 2716.0
10,764 บาท.
2562 พฤษภาคม
28.8%
117585.0|120703.0 3118.0|1.0 3118.0
12,356 บาท.
2562 เมษายน
55.3%
115367.0|117585.0 2218.0|1.0 2218.0
8,792 บาท.
2562 มีนาคม
90.5%
114377.0|115367.0 990.0|1.0 990.0
3,930 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
76.1%
114285.0|114377.0 92.0|1.0 92.0
374 บาท.
2562 มกราคม
49.6%
113893.0|114285.0 392.0|1.0 392.0
1,562 บาท.
2561 ธันวาคม
21.2%
113112.0|113893.0 781.0|1.0 781.0
3,102 บาท.
2561 พฤษจิกายน
57.6%
112120.0|113112.0 992.0|1.0 992.0
3,938 บาท.
2561 ตุลาคม
0.5%
109775.0|112120.0 2345.0|1.0 2345.0
9,295 บาท.
2561 กันยายน
3.7%
107443.0|109775.0 2332.0|1.0 2332.0
9,244 บาท.
2561 สิงหาคม
31.9%
105197.0|107443.0 2246.0|1.0 2246.0
8,903 บาท.
2561 กรกฎาคม
23.0%
103668.0|105197.0 1529.0|1.0 1529.0
6,064 บาท.
2561 มิถุนายน
3.9%
101681.0|103668.0 1987.0|1.0 1987.0
7,878 บาท.
2561 พฤษภาคม
49.0%
99772.0|101681.0 1909.0|1.0 1909.0
7,569 บาท.
2561 เมษายน
60.0%
98799.0|99772.0 973.0|1.0 973.0
3,863 บาท.
2561 มีนาคม
61.7%
96364.0|98799.0 2435.0|1.0 2435.0
9,651 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
47.0%
95433.0|96364.0 931.0|1.0 931.0
3,696 บาท.
2561 มกราคม
2.2%
94941.0|95433.0 492.0|1.0 492.0
1,958 บาท.
2560 ธันวาคม
76.5%
94438.0|94941.0 503.0|1.0 503.0
2,002 บาท.
2560 พฤษจิกายน
16.8%
92288.0|94438.0 2150.0|1.0 2150.0
8,523 บาท.
2560 ตุลาคม
22.9%
89703.0|92288.0 2585.0|1.0 2585.0
10,245 บาท.
2560 กันยายน
11.3%
86351.0|89703.0 3352.0|1.0 3352.0
13,282 บาท.
2560 สิงหาคม
31.2%
82571.0|86351.0 3780.0|1.0 3780.0
14,977 บาท.
2560 กรกฎาคม
69.1%
79972.0|82571.0 2599.0|1.0 2599.0
10,301 บาท.
2560 มิถุนายน
63.1%
79170.0|79972.0 802.0|1.0 802.0
3,186 บาท.
2560 พฤษภาคม
27.3%
76990.0|79170.0 2180.0|1.0 2180.0
8,642 บาท.
2560 เมษายน
22.8%
75405.0|76990.0 1585.0|1.0 1585.0
6,286 บาท.
2560 มีนาคม
57.2%
73352.0|75405.0 2053.0|1.0 2053.0
8,139 บาท.
2560 กุมภาพันธ์
27.6%
72474.0|73352.0 878.0|1.0 878.0
3,486 บาท.
2560 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 71839.0|72474.0 635.0|1.0 635.0
2,524 บาท.