กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

อาคารศูนย์บริการ น.ศ.พิการ

3,380 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

851 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า อาคารศูนย์บริการ น.ศ.พิการ

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
39.7%
41184.0|42035.0 851.0|1.0 851.0
3,380 บาท.
2565 มีนาคม
66.1%
39771.0|41184.0 1413.0|1.0 1413.0
5,605 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
23.1%
39293.0|39771.0 478.0|1.0 478.0
1,903 บาท.
2565 มกราคม
21.1%
38926.0|39293.0 367.0|1.0 367.0
1,463 บาท.
2564 ธันวาคม
68.9%
38460.0|38926.0 466.0|1.0 466.0
1,855 บาท.
2564 พฤษจิกายน
0.3%
36957.0|38460.0 1503.0|1.0 1503.0
5,961 บาท.
2564 ตุลาคม
28.3%
35450.0|36957.0 1507.0|1.0 1507.0
5,977 บาท.
2564 กันยายน
46.1%
33346.0|35450.0 2104.0|1.0 2104.0
8,341 บาท.
2564 สิงหาคม
74.4%
29440.0|33346.0 3906.0|1.0 3906.0
15,476 บาท.
2564 กรกฎาคม
0.4%
28443.0|29440.0 997.0|1.0 997.0
3,958 บาท.
2564 มิถุนายน
4.3%
27450.0|28443.0 993.0|1.0 993.0
3,942 บาท.
2564 พฤษภาคม
11.1%
26412.0|27450.0 1038.0|1.0 1038.0
4,120 บาท.
2564 เมษายน
35.5%
25489.0|26412.0 923.0|1.0 923.0
3,665 บาท.
2564 มีนาคม
63.6%
24056.0|25489.0 1433.0|1.0 1433.0
5,684 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
20.7%
23536.0|24056.0 520.0|1.0 520.0
2,069 บาท.
2564 มกราคม
26.8%
23124.0|23536.0 412.0|1.0 412.0
1,641 บาท.
2563 ธันวาคม
41.1%
22560.0|23124.0 564.0|1.0 564.0
2,243 บาท.
2563 พฤษจิกายน
33.4%
21600.0|22560.0 960.0|1.0 960.0
3,811 บาท.
2563 ตุลาคม
10.1%
20157.0|21600.0 1443.0|1.0 1443.0
5,724 บาท.
2563 กันยายน
3.5%
18552.0|20157.0 1605.0|1.0 1605.0
6,365 บาท.
2563 สิงหาคม
2.5%
17004.0|18552.0 1548.0|1.0 1548.0
6,139 บาท.
2563 กรกฎาคม
23.5%
15494.0|17004.0 1510.0|1.0 1510.0
5,989 บาท.
2563 มิถุนายน
73.7%
13519.0|15494.0 1975.0|1.0 1975.0
7,830 บาท.
2563 พฤษภาคม
33.8%
13001.0|13519.0 518.0|1.0 518.0
2,061 บาท.
2563 เมษายน
58.2%
12659.0|13001.0 342.0|1.0 342.0
1,364 บาท.
2563 มีนาคม
35.8%
11838.0|12659.0 821.0|1.0 821.0
3,261 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
5.3%
11312.0|11838.0 526.0|1.0 526.0
2,093 บาท.
2563 มกราคม
0%
10735.0|11312.0 498.0|1.0 498.0
1,982 บาท.
2562 ธันวาคม
47.7%
10237.0|10735.0 498.0|1.0 498.0
1,982 บาท.
2562 พฤษจิกายน
33.8%
9283.0|10237.0 954.0|1.0 954.0
3,787 บาท.
2562 ตุลาคม
18.9%
7841.0|9283.0 1442.0|1.0 1442.0
5,720 บาท.
2562 กันยายน
26.6%
6062.0|7841.0 1779.0|1.0 1779.0
7,054 บาท.
2562 สิงหาคม
15.6%
4756.0|6062.0 1306.0|1.0 1306.0
5,181 บาท.
2562 กรกฎาคม
33.1%
3208.0|4756.0 1548.0|1.0 1548.0
6,139 บาท.
2562 มิถุนายน
0.4%
894.0|3208.0 2314.0|1.0 2314.0
9,172 บาท.
2562 พฤษภาคม
18.1%
98571.0|100894.0 2323.0|1.0 2323.0
9,208 บาท.
2562 เมษายน
25.6%
96670.0|98571.0 1901.0|1.0 1901.0
7,537 บาท.
2562 มีนาคม
56.3%
95257.0|96670.0 1413.0|1.0 1413.0
5,605 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
30.1%
94641.0|95257.0 616.0|1.0 616.0
2,449 บาท.
2562 มกราคม
31.4%
94211.0|94641.0 430.0|1.0 430.0
1,713 บาท.
2561 ธันวาคม
18.9%
93583.0|94211.0 628.0|1.0 628.0
2,497 บาท.
2561 พฤษจิกายน
42.8%
92808.0|93583.0 775.0|1.0 775.0
3,079 บาท.
2561 ตุลาคม
12.2%
91450.0|92808.0 1358.0|1.0 1358.0
5,387 บาท.
2561 กันยายน
18.8%
89902.0|91450.0 1548.0|1.0 1548.0
6,139 บาท.
2561 สิงหาคม
25.0%
88646.0|89902.0 1256.0|1.0 1256.0
4,983 บาท.
2561 กรกฎาคม
22.9%
86970.0|88646.0 1676.0|1.0 1676.0
6,646 บาท.
2561 มิถุนายน
42.9%
85678.0|86970.0 1292.0|1.0 1292.0
5,126 บาท.
2561 พฤษภาคม
61.0%
83413.0|85678.0 2265.0|1.0 2265.0
8,978 บาท.
2561 เมษายน
45.6%
82531.0|83413.0 882.0|1.0 882.0
3,502 บาท.
2561 มีนาคม
41.4%
80909.0|82531.0 1622.0|1.0 1622.0
6,432 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
26.9%
79959.0|80909.0 950.0|1.0 950.0
3,772 บาท.
2561 มกราคม
2.6%
79265.0|79959.0 694.0|1.0 694.0
2,758 บาท.
2560 ธันวาคม
47.4%
78552.0|79265.0 713.0|1.0 713.0
2,833 บาท.
2560 พฤษจิกายน
16.7%
77193.0|78552.0 1359.0|1.0 1359.0
5,391 บาท.
2560 ตุลาคม
16.8%
75561.0|77193.0 1632.0|1.0 1632.0
6,472 บาท.
2560 กันยายน
11.1%
73599.0|75561.0 1962.0|1.0 1962.0
7,779 บาท.
2560 สิงหาคม
8.0%
71855.0|73599.0 1744.0|1.0 1744.0
6,915 บาท.
2560 กรกฎาคม
11.4%
70251.0|71855.0 1604.0|1.0 1604.0
6,361 บาท.
2560 มิถุนายน
18.8%
68441.0|70251.0 1810.0|1.0 1810.0
7,177 บาท.
2560 พฤษภาคม
29.7%
66211.0|68441.0 2230.0|1.0 2230.0
8,840 บาท.
2560 เมษายน
0.1%
64644.0|66211.0 1567.0|1.0 1567.0
6,215 บาท.
2560 มีนาคม
41.7%
63075.0|64644.0 1569.0|1.0 1569.0
6,223 บาท.
2560 กุมภาพันธ์
8.2%
62161.0|63075.0 914.0|1.0 914.0
3,629 บาท.
2560 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 61322.0|62161.0 839.0|1.0 839.0
3,332 บาท.