กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

ห้องประชุมเอื้องมัจฉา (แสงสว่าง)

10 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

0 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า ห้องประชุมเอื้องมัจฉา (แสงสว่าง)

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
ไม่มีข้อมูล
408.0|408.0 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2565 มีนาคม
64.0%
406.8|408.0 1.2|50.0 60.0
248 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
44.4%
406.4|406.8 0.4|50.0 20.0
89 บาท.
2565 มกราคม
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
406.2|406.4 0.2|50.0 10.0
50 บาท.
2564 ธันวาคม
ไม่มีข้อมูล
406.2|406.2 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2564 พฤษจิกายน
39.9%
406.0|406.2 0.2|50.0 10.0
50 บาท.
2564 ตุลาคม
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
405.9|406.0 0.1|50.0 5.0
30 บาท.
2564 กันยายน
ไม่มีข้อมูล
405.9|405.9 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2564 สิงหาคม
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
405.8|405.9 0.1|50.0 5.0
30 บาท.
2564 กรกฎาคม
ไม่มีข้อมูล
405.8|405.8 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2564 มิถุนายน
ไม่มีข้อมูล
405.8|405.8 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2564 พฤษภาคม
ไม่มีข้อมูล
405.8|405.8 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2564 เมษายน
45.3%
404.4|405.8 1.4|50.0 70.0
287 บาท.
2564 มีนาคม
52.8%
401.8|404.4 2.6|50.0 130.0
525 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
400.6|401.8 1.2|50.0 60.0
248 บาท.
2564 มกราคม
ไม่มีข้อมูล
400.6|400.6 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2563 ธันวาคม
74.6%
397.7|400.6 2.9|50.0 145.0
584 บาท.
2563 พฤษจิกายน
40.0%
397.0|397.7 0.7|50.0 35.0
149 บาท.
2563 ตุลาคม
68.9%
396.6|397.0 0.4|50.0 20.0
89 บาท.
2563 กันยายน
55.2%
395.2|396.6 1.4|50.0 70.0
287 บาท.
2563 สิงหาคม
61.5%
394.6|395.2 0.6|50.0 30.0
129 บาท.
2563 กรกฎาคม
61.5%
394.4|394.6 0.2|50.0 10.0
50 บาท.
2563 มิถุนายน
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
393.8|394.4 0.6|50.0 30.0
129 บาท.
2563 พฤษภาคม
ไม่มีข้อมูล
393.8|393.8 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2563 เมษายน
ไม่มีข้อมูล
393.8|393.8 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2563 มีนาคม
41.5%
392.3|393.8 1.5|50.0 75.0
307 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
3.8%
389.7|392.3 2.6|50.0 130.0
525 บาท.
2563 มกราคม
0%
388.8|389.7 2.5|50.0 125.0
505 บาท.
2562 ธันวาคม
58.8%
386.3|388.8 2.5|50.0 125.0
505 บาท.
2562 พฤษจิกายน
32.2%
385.3|386.3 1.0|50.0 50.0
208 บาท.
2562 ตุลาคม
6.1%
383.8|385.3 1.5|50.0 75.0
307 บาท.
2562 กันยายน
0.1%
382.2|383.8 1.6|50.0 80.0
327 บาท.
2562 สิงหาคม
35.2%
381.0|382.0 2.0|50.0 80.0
327 บาท.
2562 กรกฎาคม
21.6%
378.0|381.0 3.0|50.0 125.0
505 บาท.
2562 มิถุนายน
6.2%
375.0|378.0 3.0|50.0 160.0
644 บาท.
2562 พฤษภาคม
26.1%
371.9|374.9 3.0|50.0 150.0
604 บาท.
2562 เมษายน
15.0%
370.0|372.0 2.0|50.0 110.0
446 บาท.
2562 มีนาคม
6.9%
367.0|370.0 3.0|50.0 130.0
525 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
63.1%
364.0|367.0 3.0|50.0 140.0
564 บาท.
2562 มกราคม
55.3%
363.0|364.0 1.0|50.0 50.0
208 บาท.
2561 ธันวาคม
0%
361.0|363.0 2.0|50.0 115.0
465 บาท.
2561 พฤษจิกายน
66.7%
359.0|361.0 2.0|50.0 115.0
465 บาท.
2561 ตุลาคม
53.9%
352.0|359.0 7.0|50.0 350.0
1,396 บาท.
2561 กันยายน
36.9%
349.0|352.0 3.0|50.0 160.0
644 บาท.
2561 สิงหาคม
71.9%
343.0|349.0 5.0|50.0 255.0
1,020 บาท.
2561 กรกฎาคม
38.3%
342.0|343.0 1.0|50.0 70.0
287 บาท.
2561 มิถุนายน
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
340.0|342.0 2.0|50.0 115.0
465 บาท.
2561 พฤษภาคม
ไม่มีข้อมูล
340.0|340.0 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2561 เมษายน
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
340.0|340.0 0.0|50.0 10.0
50 บาท.
2561 มีนาคม
ไม่มีข้อมูล
340.0|340.0 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
330.0|340.0 10.0|50.0 480.0
1,911 บาท.
2561 มกราคม
ไม่มีข้อมูล
330.0|330.0 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2560 ธันวาคม
90.4%
329.0|330.0 1.0|50.0 25.0
109 บาท.
2560 พฤษจิกายน
40.0%
324.0|329.0 6.0|50.0 285.0
1,138 บาท.
2560 ตุลาคม
68.8%
320.0|324.0 3.0|50.0 170.0
683 บาท.
2560 กันยายน
0.9%
309.0|320.0 11.0|50.0 550.0
2,188 บาท.
2560 สิงหาคม
29.6%
298.0|309.0 11.0|50.0 555.0
2,208 บาท.
2560 กรกฎาคม
66.2%
290.0|298.0 8.0|50.0 390.0
1,554 บาท.
2560 มิถุนายน
15.9%
288.0|290.0 3.0|50.0 130.0
525 บาท.
2560 พฤษภาคม
52.6%
285.0|288.0 3.0|50.0 155.0
624 บาท.
2560 เมษายน
31.1%
278.0|285.0 7.0|50.0 330.0
1,317 บาท.
2560 มีนาคม
64.3%
269.0|278.0 10.0|50.0 480.0
1,911 บาท.
2560 กุมภาพันธ์
18.9%
265.0|269.0 3.0|50.0 170.0
683 บาท.
2560 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 261.0|265.0 4.0|50.0 210.0
842 บาท.