กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

ห้องประชุมเอื้องมัจฉา (แอร์)

30 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

5 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า ห้องประชุมเอื้องมัจฉา (แอร์)

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
98.9%
4841.9|4842.0 0.1|50.0 5.0
30 บาท.
2565 มีนาคม
38.2%
4828.6|4841.9 13.3|50.0 665.0
2,643 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
81.2%
4820.4|4828.6 8.2|50.0 410.0
1,633 บาท.
2565 มกราคม
41.5%
4818.9|4820.4 1.5|50.0 75.0
307 บาท.
2564 ธันวาคม
56.2%
4816.3|4818.9 2.6|50.0 130.0
525 บาท.
2564 พฤษจิกายน
94.2%
4810.3|4816.3 6.0|50.0 300.0
1,198 บาท.
2564 ตุลาคม
78.8%
4810.0|4810.3 0.3|50.0 15.0
69 บาท.
2564 กันยายน
18.2%
4808.4|4810.0 1.6|50.0 80.0
327 บาท.
2564 สิงหาคม
14.8%
4807.1|4808.4 1.3|50.0 65.0
267 บาท.
2564 กรกฎาคม
25.8%
4806.0|4807.1 1.1|50.0 55.0
228 บาท.
2564 มิถุนายน
50.8%
4804.5|4806.0 1.5|50.0 75.0
307 บาท.
2564 พฤษภาคม
91.1%
4801.4|4804.5 3.1|50.0 155.0
624 บาท.
2564 เมษายน
26.5%
4766.0|4801.4 35.4|50.0 1770.0
7,018 บาท.
2564 มีนาคม
69.8%
4717.8|4766.0 48.2|50.0 2410.0
9,553 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
61.2%
4703.3|4717.8 14.5|50.0 725.0
2,881 บาท.
2564 มกราคม
86.6%
4697.7|4703.3 5.6|50.0 280.0
1,119 บาท.
2563 ธันวาคม
43.5%
4655.7|4697.7 42.0|50.0 2100.0
8,325 บาท.
2563 พฤษจิกายน
39.6%
4632.0|4655.7 23.7|50.0 1185.0
4,702 บาท.
2563 ตุลาคม
46.9%
4617.7|4632.0 14.3|50.0 715.0
2,841 บาท.
2563 กันยายน
27.0%
4590.7|4617.7 27.0|50.0 1350.0
5,355 บาท.
2563 สิงหาคม
40.5%
4571.0|4590.7 19.7|50.0 985.0
3,910 บาท.
2563 กรกฎาคม
39.6%
4559.3|4571.0 11.7|50.0 585.0
2,326 บาท.
2563 มิถุนายน
48.3%
4539.9|4559.3 19.4|50.0 970.0
3,851 บาท.
2563 พฤษภาคม
10.0%
4529.9|4539.9 10.0|50.0 500.0
1,990 บาท.
2563 เมษายน
40.3%
4520.9|4529.9 9.0|50.0 450.0
1,792 บาท.
2563 มีนาคม
44.6%
4505.8|4520.9 15.1|50.0 755.0
2,999 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
50.8%
4478.5|4505.8 27.3|50.0 1365.0
5,415 บาท.
2563 มกราคม
0%
4468.6|4478.5 13.4|50.0 670.0
2,663 บาท.
2562 ธันวาคม
61.0%
4455.2|4468.6 13.4|50.0 670.0
2,663 บาท.
2562 พฤษจิกายน
14.6%
4420.8|4455.2 34.4|50.0 1720.0
6,820 บาท.
2562 ตุลาคม
15.1%
4380.5|4420.8 40.3|50.0 2015.0
7,989 บาท.
2562 กันยายน
29.5%
4346.3|4380.5 34.2|50.0 1710.0
6,781 บาท.
2562 สิงหาคม
44.6%
4298.0|4346.0 49.0|50.0 2425.0
9,612 บาท.
2562 กรกฎาคม
13.5%
4210.0|4298.0 88.0|50.0 4380.0
17,353 บาท.
2562 มิถุนายน
45.8%
4109.0|4210.0 101.0|50.0 5065.0
20,065 บาท.
2562 พฤษภาคม
10.9%
4054.0|4108.9 54.9|50.0 2745.0
10,879 บาท.
2562 เมษายน
31.3%
4005.0|4054.0 49.0|50.0 2445.0
9,691 บาท.
2562 มีนาคม
20.2%
3972.0|4005.0 34.0|50.0 1680.0
6,662 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
58.8%
3945.0|3972.0 27.0|50.0 1340.0
5,316 บาท.
2562 มกราคม
57.7%
3934.0|3945.0 11.0|50.0 550.0
2,188 บาท.
2561 ธันวาคม
59.6%
3908.0|3934.0 26.0|50.0 1305.0
5,177 บาท.
2561 พฤษจิกายน
89.8%
3897.0|3908.0 11.0|50.0 525.0
2,089 บาท.
2561 ตุลาคม
5.7%
3794.0|3897.0 103.0|50.0 5165.0
20,461 บาท.
2561 กันยายน
1.4%
3696.0|3794.0 97.0|50.0 4870.0
19,293 บาท.
2561 สิงหาคม
55.9%
3600.0|3696.0 96.0|50.0 4800.0
19,016 บาท.
2561 กรกฎาคม
8.5%
3558.0|3600.0 42.0|50.0 2115.0
8,384 บาท.
2561 มิถุนายน
70.2%
3519.0|3558.0 39.0|50.0 1935.0
7,672 บาท.
2561 พฤษภาคม
4.1%
3508.0|3519.0 12.0|50.0 575.0
2,287 บาท.
2561 เมษายน
24.9%
3496.0|3508.0 12.0|50.0 600.0
2,386 บาท.
2561 มีนาคม
40.6%
3487.0|3496.0 9.0|50.0 450.0
1,792 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
49.8%
3472.0|3487.0 15.0|50.0 760.0
3,019 บาท.
2561 มกราคม
14.5%
3464.0|3472.0 8.0|50.0 380.0
1,515 บาท.
2560 ธันวาคม
81.0%
3455.0|3464.0 9.0|50.0 445.0
1,772 บาท.
2560 พฤษจิกายน
14.8%
3408.0|3455.0 47.0|50.0 2355.0
9,335 บาท.
2560 ตุลาคม
68.8%
3368.0|3408.0 40.0|50.0 2005.0
7,949 บาท.
2560 กันยายน
7.4%
3239.0|3368.0 129.0|50.0 6430.0
25,470 บาท.
2560 สิงหาคม
28.7%
3120.0|3239.0 119.0|50.0 5955.0
23,589 บาท.
2560 กรกฎาคม
49.0%
3035.0|3120.0 85.0|50.0 4245.0
16,818 บาท.
2560 มิถุนายน
3.3%
2992.0|3035.0 43.0|50.0 2165.0
8,582 บาท.
2560 พฤษภาคม
32.8%
2947.0|2992.0 45.0|50.0 2240.0
8,879 บาท.
2560 เมษายน
26.5%
2881.0|2947.0 67.0|50.0 3335.0
13,215 บาท.
2560 มีนาคม
77.0%
2790.0|2881.0 91.0|50.0 4540.0
17,986 บาท.
2560 กุมภาพันธ์
6.2%
2769.0|2790.0 21.0|50.0 1040.0
4,128 บาท.
2560 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 2750.0|2769.0 20.0|50.0 975.0
3,871 บาท.