กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

หน่วยรับนักศึกษา

901 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

225 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า หน่วยรับนักศึกษา

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
22.0%
775.8|780.3 4.5|50.0 225.0
901 บาท.
2565 มีนาคม
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
772.3|775.8 3.5|50.0 175.0
703 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
ไม่มีข้อมูล
772.3|772.3 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2565 มกราคม
ไม่มีข้อมูล
772.3|772.3 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2564 ธันวาคม
89.3%
772.1|772.3 0.2|50.0 10.0
50 บาท.
2564 พฤษจิกายน
56.1%
769.8|772.1 2.3|50.0 115.0
465 บาท.
2564 ตุลาคม
26.2%
764.5|769.8 5.3|50.0 265.0
1,059 บาท.
2564 กันยายน
49.8%
757.3|764.5 7.2|50.0 360.0
1,435 บาท.
2564 สิงหาคม
79.6%
742.9|757.3 14.4|50.0 720.0
2,861 บาท.
2564 กรกฎาคม
6.3%
740.0|742.9 2.9|50.0 145.0
584 บาท.
2564 มิถุนายน
58.8%
736.9|740.0 3.1|50.0 155.0
624 บาท.
2564 พฤษภาคม
66.7%
729.3|736.9 7.6|50.0 380.0
1,515 บาท.
2564 เมษายน
7.8%
726.8|729.3 2.5|50.0 125.0
505 บาท.
2564 มีนาคม
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
724.5|726.8 2.3|50.0 115.0
465 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
ไม่มีข้อมูล
724.5|724.5 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2564 มกราคม
ไม่มีข้อมูล
724.5|724.5 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2563 ธันวาคม
83.6%
724.0|724.5 0.5|50.0 25.0
109 บาท.
2563 พฤษจิกายน
48.1%
720.7|724.0 3.3|50.0 165.0
663 บาท.
2563 ตุลาคม
8.5%
714.3|720.7 6.4|50.0 320.0
1,277 บาท.
2563 กันยายน
6.6%
707.3|714.3 7.0|50.0 350.0
1,396 บาท.
2563 สิงหาคม
14.7%
699.8|707.3 7.5|50.0 375.0
1,495 บาท.
2563 กรกฎาคม
30.6%
691.0|699.8 8.8|50.0 440.0
1,752 บาท.
2563 มิถุนายน
35.3%
678.3|691.0 12.7|50.0 635.0
2,524 บาท.
2563 พฤษภาคม
69.1%
670.1|678.3 8.2|50.0 410.0
1,633 บาท.
2563 เมษายน
32.0%
667.6|670.1 2.5|50.0 125.0
505 บาท.
2563 มีนาคม
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
663.9|667.6 3.7|50.0 185.0
743 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
ไม่มีข้อมูล
663.9|663.9 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2563 มกราคม
0%
663.8|663.9 0.7|50.0 35.0
149 บาท.
2562 ธันวาคม
84.8%
663.1|663.8 0.7|50.0 35.0
149 บาท.
2562 พฤษจิกายน
26.7%
658.2|663.1 4.9|50.0 245.0
980 บาท.
2562 ตุลาคม
20.1%
651.5|658.2 6.7|50.0 335.0
1,336 บาท.
2562 กันยายน
39.0%
643.1|651.5 8.4|50.0 420.0
1,673 บาท.
2562 สิงหาคม
25.9%
638.0|643.0 5.0|50.0 255.0
1,020 บาท.
2562 กรกฎาคม
23.2%
631.0|638.0 7.0|50.0 345.0
1,376 บาท.
2562 มิถุนายน
33.2%
622.0|631.0 9.0|50.0 450.0
1,792 บาท.
2562 พฤษภาคม
31.0%
608.6|622.1 13.5|50.0 675.0
2,683 บาท.
2562 เมษายน
67.4%
599.0|609.0 9.0|50.0 465.0
1,851 บาท.
2562 มีนาคม
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
596.0|599.0 3.0|50.0 150.0
604 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
ไม่มีข้อมูล
596.0|596.0 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2562 มกราคม
88.0%
596.0|596.0 0.0|50.0 20.0
89 บาท.
2561 ธันวาคม
24.2%
592.0|596.0 4.0|50.0 185.0
743 บาท.
2561 พฤษจิกายน
39.3%
587.0|592.0 5.0|50.0 245.0
980 บาท.
2561 ตุลาคม
6.1%
579.0|587.0 8.0|50.0 405.0
1,614 บาท.
2561 กันยายน
2.6%
572.0|579.0 8.0|50.0 380.0
1,515 บาท.
2561 สิงหาคม
33.8%
564.0|572.0 7.0|50.0 370.0
1,475 บาท.
2561 กรกฎาคม
42.7%
553.0|564.0 11.0|50.0 560.0
2,227 บาท.
2561 มิถุนายน
43.7%
547.0|553.0 6.0|50.0 320.0
1,277 บาท.
2561 พฤษภาคม
34.9%
535.0|547.0 11.0|50.0 570.0
2,267 บาท.
2561 เมษายน
44.3%
528.0|535.0 7.0|50.0 370.0
1,475 บาท.
2561 มีนาคม
91.6%
524.0|528.0 4.0|50.0 205.0
822 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
523.0|524.0 0.0|50.0 15.0
69 บาท.
2561 มกราคม
ไม่มีข้อมูล
523.0|523.0 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2560 ธันวาคม
ไม่มีข้อมูล
523.0|523.0 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2560 พฤษจิกายน
50.4%
521.0|523.0 3.0|50.0 135.0
545 บาท.
2560 ตุลาคม
41.3%
515.0|521.0 6.0|50.0 275.0
1,099 บาท.
2560 กันยายน
33.9%
506.0|515.0 9.0|50.0 470.0
1,871 บาท.
2560 สิงหาคม
94.4%
500.0|506.0 6.0|50.0 310.0
1,237 บาท.
2560 กรกฎาคม
97.6%
499.0|500.0 0.0|50.0 15.0
69 บาท.
2560 มิถุนายน
30.7%
485.0|499.0 14.0|50.0 715.0
2,841 บาท.
2560 พฤษภาคม
8.0%
475.0|485.0 10.0|50.0 495.0
1,970 บาท.
2560 เมษายน
8.0%
466.0|475.0 9.0|50.0 455.0
1,812 บาท.
2560 มีนาคม
79.4%
456.0|466.0 10.0|50.0 495.0
1,970 บาท.
2560 กุมภาพันธ์
87.7%
454.0|456.0 2.0|50.0 100.0
406 บาท.
2560 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 454.0|454.0 0.0|50.0 10.0
50 บาท.