กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

หอประชุมใหญ่

13,567 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

3,424 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า หอประชุมใหญ่

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
2.8%
2299.6|2310.3 10.7|320.0 3424.0
13,567 บาท.
2565 มีนาคม
6.7%
2289.2|2299.6 10.4|320.0 3328.0
13,187 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
10.2%
2279.5|2289.2 9.7|320.0 3104.0
12,300 บาท.
2565 มกราคม
46.3%
2268.7|2279.5 10.8|320.0 3456.0
13,694 บาท.
2564 ธันวาคม
22.9%
2248.6|2268.7 20.1|320.0 6432.0
25,478 บาท.
2564 พฤษจิกายน
36.1%
2233.1|2248.6 15.5|320.0 4960.0
19,649 บาท.
2564 ตุลาคม
27.2%
2223.2|2233.1 9.9|320.0 3168.0
12,554 บาท.
2564 กันยายน
26.5%
2209.6|2223.2 13.6|320.0 4352.0
17,242 บาท.
2564 สิงหาคม
72.4%
2191.1|2209.6 18.5|320.0 5920.0
23,450 บาท.
2564 กรกฎาคม
31.0%
2186.0|2191.1 5.1|320.0 1632.0
6,472 บาท.
2564 มิถุนายน
21.3%
2178.6|2186.0 7.4|320.0 2368.0
9,386 บาท.
2564 พฤษภาคม
4.3%
2169.2|2178.6 9.4|320.0 3008.0
11,920 บาท.
2564 เมษายน
26.2%
2160.2|2169.2 9.0|320.0 2880.0
11,414 บาท.
2564 มีนาคม
36.0%
2148.0|2160.2 12.2|320.0 3904.0
15,468 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
0%
2140.2|2148.0 7.8|320.0 2496.0
9,893 บาท.
2564 มกราคม
42.2%
2132.4|2140.2 7.8|320.0 2496.0
9,893 บาท.
2563 ธันวาคม
23.7%
2118.9|2132.4 13.5|320.0 4320.0
17,115 บาท.
2563 พฤษจิกายน
3.7%
2108.6|2118.9 10.3|320.0 3296.0
13,061 บาท.
2563 ตุลาคม
14.0%
2097.9|2108.6 10.7|320.0 3424.0
13,567 บาท.
2563 กันยายน
4.3%
2088.7|2097.9 9.2|320.0 2944.0
11,667 บาท.
2563 สิงหาคม
9.3%
2079.9|2088.7 8.8|320.0 2816.0
11,160 บาท.
2563 กรกฎาคม
17.8%
2070.2|2079.9 9.7|320.0 3104.0
12,300 บาท.
2563 มิถุนายน
34.7%
2058.4|2070.2 11.8|320.0 3776.0
14,961 บาท.
2563 พฤษภาคม
8.3%
2050.7|2058.4 7.7|320.0 2464.0
9,766 บาท.
2563 เมษายน
9.5%
2042.3|2050.7 8.4|320.0 2688.0
10,653 บาท.
2563 มีนาคม
50.6%
2034.7|2042.3 7.6|320.0 2432.0
9,640 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
10.5%
2019.3|2034.7 15.4|320.0 4928.0
19,523 บาท.
2563 มกราคม
0%
2008.1|2019.3 17.2|320.0 5504.0
21,803 บาท.
2562 ธันวาคม
38.9%
1990.9|2008.1 17.2|320.0 5504.0
21,803 บาท.
2562 พฤษจิกายน
45.7%
1980.4|1990.9 10.5|320.0 3360.0
13,314 บาท.
2562 ตุลาคม
51.2%
1974.7|1980.4 5.7|320.0 1824.0
7,232 บาท.
2562 กันยายน
26.4%
1963.0|1974.7 11.7|320.0 3744.0
14,835 บาท.
2562 สิงหาคม
0%
1947.0|1963.0 16.0|320.0 5088.0
20,156 บาท.
2562 กรกฎาคม
3.8%
1931.0|1947.0 16.0|320.0 5088.0
20,156 บาท.
2562 มิถุนายน
56.2%
1916.0|1931.0 15.0|320.0 4896.0
19,396 บาท.
2562 พฤษภาคม
4.3%
1909.2|1915.9 6.7|320.0 2144.0
8,499 บาท.
2562 เมษายน
6.7%
1902.0|1909.0 7.0|320.0 2240.0
8,879 บาท.
2562 มีนาคม
7.4%
1895.0|1902.0 8.0|320.0 2400.0
9,513 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
15.6%
1887.0|1895.0 8.0|320.0 2592.0
10,273 บาท.
2562 มกราคม
32.4%
1877.0|1887.0 10.0|320.0 3072.0
12,174 บาท.
2561 ธันวาคม
9.0%
1863.0|1877.0 14.0|320.0 4544.0
18,002 บาท.
2561 พฤษจิกายน
42.4%
1847.0|1863.0 16.0|320.0 4992.0
19,776 บาท.
2561 ตุลาคม
15.3%
1820.0|1847.0 27.0|320.0 8672.0
34,347 บาท.
2561 กันยายน
7.5%
1788.0|1820.0 32.0|320.0 10240.0
40,556 บาท.
2561 สิงหาคม
22.3%
1759.0|1788.0 30.0|320.0 9472.0
37,515 บาท.
2561 กรกฎาคม
39.1%
1736.0|1759.0 23.0|320.0 7360.0
29,152 บาท.
2561 มิถุนายน
5.7%
1722.0|1736.0 14.0|320.0 4480.0
17,749 บาท.
2561 พฤษภาคม
34.1%
1708.0|1722.0 13.0|320.0 4224.0
16,735 บาท.
2561 เมษายน
66.8%
1700.0|1708.0 9.0|320.0 2784.0
11,033 บาท.
2561 มีนาคม
19.5%
1673.0|1700.0 26.0|320.0 8384.0
33,207 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
5.8%
1652.0|1673.0 21.0|320.0 6752.0
26,745 บาท.
2561 มกราคม
16.1%
1630.0|1652.0 22.0|320.0 7168.0
28,392 บาท.
2560 ธันวาคม
60.7%
1611.0|1630.0 19.0|320.0 6016.0
23,831 บาท.
2560 พฤษจิกายน
42.3%
1563.0|1611.0 48.0|320.0 15296.0
60,575 บาท.
2560 ตุลาคม
46.6%
1536.0|1563.0 28.0|320.0 8832.0
34,981 บาท.
2560 กันยายน
64.0%
1484.0|1536.0 52.0|320.0 16544.0
65,517 บาท.
2560 สิงหาคม
25.6%
1465.0|1484.0 19.0|320.0 5952.0
23,577 บาท.
2560 กรกฎาคม
39.6%
1440.0|1465.0 25.0|320.0 8000.0
31,686 บาท.
2560 มิถุนายน
51.0%
1425.0|1440.0 15.0|320.0 4832.0
19,142 บาท.
2560 พฤษภาคม
43.2%
1395.0|1425.0 31.0|320.0 9856.0
39,035 บาท.
2560 เมษายน
43.7%
1377.0|1395.0 18.0|320.0 5600.0
22,183 บาท.
2560 มีนาคม
14.8%
1346.0|1377.0 31.0|320.0 9952.0
39,415 บาท.
2560 กุมภาพันธ์
33.7%
1319.0|1346.0 27.0|320.0 8480.0
33,587 บาท.
2560 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 1279.0|1319.0 40.0|320.0 12800.0
50,692 บาท.