กรุณารอสักครู่..

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา

ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(เมษายน 2565)
  • 2565
  • 2564

อาคารเรียนรวม 100

2,188 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

550 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า อาคารเรียนรวม 100

*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2565 เมษายน
24.6%
1352.3|1357.8 5.5|100.0 550.0
2,188 บาท.
2565 มีนาคม
14.1%
1345.0|1352.3 7.3|100.0 730.0
2,901 บาท.
2565 กุมภาพันธ์
5.9%
1336.5|1345.0 8.5|100.0 850.0
3,376 บาท.
2565 มกราคม
14.9%
1328.5|1336.5 8.0|100.0 800.0
3,178 บาท.
2564 ธันวาคม
25.3%
1319.1|1328.5 9.4|100.0 940.0
3,732 บาท.
2564 พฤษจิกายน
31.7%
1306.5|1319.1 12.6|100.0 1260.0
4,999 บาท.
2564 ตุลาคม
11.3%
1297.9|1306.5 8.6|100.0 860.0
3,415 บาท.
2564 กันยายน
51.2%
1288.2|1297.9 9.7|100.0 970.0
3,851 บาท.
2564 สิงหาคม
53.2%
1268.3|1288.2 19.9|100.0 1990.0
7,890 บาท.
2564 กรกฎาคม
7.9%
1259.0|1268.3 9.3|100.0 930.0
3,692 บาท.
2564 มิถุนายน
19.2%
1248.9|1259.0 10.1|100.0 1010.0
4,009 บาท.
2564 พฤษภาคม
3.8%
1236.4|1248.9 12.5|100.0 1250.0
4,959 บาท.
2564 เมษายน
20.2%
1223.4|1236.4 13.0|100.0 1300.0
5,157 บาท.
2564 มีนาคม
4.7%
1207.1|1223.4 16.3|100.0 1630.0
6,464 บาท.
2564 กุมภาพันธ์
25.7%
1190.0|1207.1 17.1|100.0 1710.0
6,781 บาท.
2564 มกราคม
24.8%
1177.3|1190.0 12.7|100.0 1270.0
5,039 บาท.
2563 ธันวาคม
1.8%
1160.4|1177.3 16.9|100.0 1690.0
6,702 บาท.
2563 พฤษจิกายน
7.8%
1143.8|1160.4 16.6|100.0 1660.0
6,583 บาท.
2563 ตุลาคม
11.1%
1128.5|1143.8 15.3|100.0 1530.0
6,068 บาท.
2563 กันยายน
15.5%
1114.9|1128.5 13.6|100.0 1360.0
5,395 บาท.
2563 สิงหาคม
13.0%
1098.8|1114.9 16.1|100.0 1610.0
6,385 บาท.
2563 กรกฎาคม
25.0%
1084.8|1098.8 14.0|100.0 1400.0
5,553 บาท.
2563 มิถุนายน
6.7%
1074.3|1084.8 10.5|100.0 1050.0
4,168 บาท.
2563 พฤษภาคม
2.0%
1064.5|1074.3 9.8|100.0 980.0
3,890 บาท.
2563 เมษายน
3.0%
1054.5|1064.5 10.0|100.0 1000.0
3,970 บาท.
2563 มีนาคม
27.6%
1044.8|1054.5 9.7|100.0 970.0
3,851 บาท.
2563 กุมภาพันธ์
0.7%
1031.4|1044.8 13.4|100.0 1340.0
5,316 บาท.
2563 มกราคม
0%
1015.6|1031.4 13.3|100.0 1330.0
5,276 บาท.
2562 ธันวาคม
16.3%
1002.3|1015.6 13.3|100.0 1330.0
5,276 บาท.
2562 พฤษจิกายน
22.6%
986.4|1002.3 15.9|100.0 1590.0
6,306 บาท.
2562 ตุลาคม
42.5%
974.1|986.4 12.3|100.0 1230.0
4,880 บาท.
2562 กันยายน
0.9%
952.7|974.1 21.4|100.0 2140.0
8,483 บาท.
2562 สิงหาคม
1.9%
931.0|953.0 22.0|100.0 2160.0
8,563 บาท.
2562 กรกฎาคม
2.8%
910.0|931.0 21.0|100.0 2120.0
8,404 บาท.
2562 มิถุนายน
14.5%
889.0|910.0 21.0|100.0 2060.0
8,167 บาท.
2562 พฤษภาคม
22.1%
871.7|889.3 17.6|100.0 1760.0
6,979 บาท.
2562 เมษายน
5.7%
849.0|872.0 23.0|100.0 2260.0
8,959 บาท.
2562 มีนาคม
13.6%
828.0|849.0 21.0|100.0 2130.0
8,444 บาท.
2562 กุมภาพันธ์
2.1%
809.0|828.0 18.0|100.0 1840.0
7,296 บาท.
2562 มกราคม
11.7%
791.0|809.0 19.0|100.0 1880.0
7,454 บาท.
2561 ธันวาคม
21.1%
769.0|791.0 21.0|100.0 2130.0
8,444 บาท.
2561 พฤษจิกายน
31.1%
753.0|769.0 17.0|100.0 1680.0
6,662 บาท.
2561 ตุลาคม
21.7%
728.0|753.0 24.0|100.0 2440.0
9,671 บาท.
2561 กันยายน
3.1%
709.0|728.0 19.0|100.0 1910.0
7,573 บาท.
2561 สิงหาคม
21.9%
691.0|709.0 19.0|100.0 1850.0
7,335 บาท.
2561 กรกฎาคม
34.1%
667.0|691.0 24.0|100.0 2370.0
9,394 บาท.
2561 มิถุนายน
24.2%
651.0|667.0 16.0|100.0 1560.0
6,187 บาท.
2561 พฤษภาคม
37.3%
631.0|651.0 21.0|100.0 2060.0
8,167 บาท.
2561 เมษายน
55.3%
618.0|631.0 13.0|100.0 1290.0
5,118 บาท.
2561 มีนาคม
5.2%
589.0|618.0 29.0|100.0 2890.0
11,453 บาท.
2561 กุมภาพันธ์
24.8%
561.0|589.0 27.0|100.0 2740.0
10,859 บาท.
2561 มกราคม
31.0%
541.0|561.0 21.0|100.0 2060.0
8,167 บาท.
2560 ธันวาคม
44.3%
527.0|541.0 14.0|100.0 1420.0
5,633 บาท.
2560 พฤษจิกายน
11.0%
501.0|527.0 26.0|100.0 2550.0
10,107 บาท.
2560 ตุลาคม
24.3%
478.0|501.0 23.0|100.0 2270.0
8,998 บาท.
2560 กันยายน
15.0%
448.0|478.0 30.0|100.0 3000.0
11,889 บาท.
2560 สิงหาคม
22.4%
413.0|448.0 35.0|100.0 3530.0
13,987 บาท.
2560 กรกฎาคม
8.7%
386.0|413.0 27.0|100.0 2740.0
10,859 บาท.
2560 มิถุนายน
19.0%
356.0|386.0 30.0|100.0 3000.0
11,889 บาท.
2560 พฤษภาคม
8.2%
331.0|356.0 24.0|100.0 2430.0
9,632 บาท.
2560 เมษายน
8.6%
309.0|331.0 22.0|100.0 2230.0
8,840 บาท.
2560 มีนาคม
13.5%
285.0|309.0 24.0|100.0 2440.0
9,671 บาท.
2560 กุมภาพันธ์
21.8%
264.0|285.0 21.0|100.0 2110.0
8,365 บาท.
2560 มกราคม ไม่มีข้อมูลเทียบ 247.0|264.0 17.0|100.0 1650.0
6,543 บาท.