กรุณารอสักครู่..

ข่าวงานกองอาคาร

2 ส.ค 2565 13:00:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการขนย้ายเก้าอี้แล็คเชอร์จากหอประชุมใหญ่ไปสำนักนิติศาสตร์

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการขนย้ายเก้าอี้แล็คเชอร์จากหอประชุมใ...

2 ส.ค 2565 13:00:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการประกอบโต๊ะห้องประชุม และขนโต๊ะ เก้าอี้บริเวณอาคารบริหารงานกลาง

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการประกอบโต๊ะห้องประชุม และขนโต๊ะ เก้...

2 ส.ค 2565 08:00:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการซ่อมระบบไฟฟ้า เปลี่ยนฟิวส์แรงสูงอาคารยุพราชวิทยมงคล

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการซ่อมระบบไฟฟ้า เปลี่ยนฟิวส์แรงสูงอา...

2 ส.ค 2565 08:00:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า บริเวณไซต์งานก่อสร้าง

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า บริเวณไซต์งานก่อส...

2 ส.ค 2565 08:00:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการซ่อมเปลี่ยนลูกบิดประตู บ้านพักรับรอง จำนวน 4 ห้อง

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการซ่อมเปลี่ยนลูกบิดประตู บ้านพักรับร...

2 ส.ค 2565 08:00:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการติดตั้งวาล์วน้ำควบคุมระบบน้ำล้างแผงโซล่าเซลล์ บรเวณอาคารบริหารงานกลาง

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการติดตั้งวาล์วน้ำควบคุมระบบน้ำล้างแผ...

1 ส.ค 2565 09:00:00

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการพัฒนาพื้นที่รอบสนามกีฬา

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการพัฒนาพื้นที่รอบสนามกีฬา ...