กรุณารอสักครู่..

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. พัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (โซนคณะเทคโนอุตฯไปจนถึงประตู ๔ )

เอกนรินทร์ สุปัญโญผู้อัพโหลด: เอกนรินทร์ สุปัญโญ     22 พ.ย 2562 08:00:00

วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และจิดอาสาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ในโซนของ อาคารสถาปัตยกรรม อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ อาคารมิตรภาพไทย-จีน และหอดูดาว