กรุณารอสักครู่..

ไฮไลท์หน้าแรก


รูปภาพ

ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มอบหมายให้ทีมกองบริหารกายภาพฯ จัดอบรมเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการ จากประเทศสหภาพเมียนมาร์ ที่มาศึกษาในหลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานา

    30 พ.ค 2565 08:00:00

ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มอบหมายให้ทีมกองบริหารกายภาพฯ จัดอบรมเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการ จากประเทศสหภาพเมียนมาร์ ที่มาศึกษาในหลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยแบ่งเป็น 3 ฐาน ประกอบด้วย

ฐานที่ 1 การปลูกพืชสวนครัวรั้วกินได้  

ฐานที่ 2 การหาปลา การเลี้ยงสัตว์

และฐานที่ 3 การเลี้ยงกบคอนโด เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมองค์ความรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักศึกษา

หมวดข่าว

กิจกรรมกองอาคาร

© 2019 Developed by เอกนรินทร์ สุปัญโญ.