กรุณารอสักครู่..

บุคลากรกองบริหารกายภาพฯ

ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง

ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง

อธิการบดี

ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา

ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา

รองอธิการบดี

อ.ดิเรก วรรณวัฒนกูล

อ.ดิเรก วรรณวัฒนกูล

ที่ปรึกษางานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

นายราชันย์ ทนันชัย

นายราชันย์ ทนันชัย

ผู้อำนวยการกองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

นายวรยุทธ ปลัดคุณ

นายวรยุทธ ปลัดคุณ

รองผู้อำนวยการกองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

สมาชิกตามฝ่ายงาน

สมาชิกในฝ่ายงาน กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

ฝ่ายบริหาร

จำนวนสมาชิกในทีม 4 คน
ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา อ.ดิเรก วรรณวัฒนกูล นายราชันย์ ทนันชัย นายวรยุทธ ปลัดคุณ

ฝ่ายสาธารณูปโภค

จำนวนสมาชิกในทีม 18 คน
นายสังวุธ ปาโท้ นายประดับยศ กันติ๊บ นายภาสกร แก้วสืบ นายวทัญญู อารีย์ นายสมคิด ดวงสนิท นายเอกนรินทร์ สุปัญโญ นายสุทธิพงษ์ กอเจอ นายศรายุทธ เชื้อเมืองพาน นายกิตติ มะโนแสน นายวัชรินทร์ ธิขาว นายศุภวัฒน์ ดวงสนิท นายอภิรักษ์ เงินตัน นายพิพัฒน์ กรรณิกา ว่าที่ร้อยโทณัฐพงษ์ เอี่ยมสำอางค์ นายจีรกฤต พันธุ นายสำราญ กระหมุดความ นายธีรยุทธ โกนบาง นายจักรธร แก้วสิมมา

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

จำนวนสมาชิกในทีม 7 คน
นางเดือนฉาย ปาโท้ นางสาววลีลักษณ์ นาสี นางจีนผิ่ง ใจขัน นางสมศรี กันแก้ว นางสาวสินีนาฎ ทนันชัย นายศุภกฤต ธรรมธิ นางสาวกานต์วรา กิจพิทักษ์

ฝ่ายพัฒนาภูมิทัศน์และจัดสถานที่

จำนวนสมาชิกในทีม 25 คน
นายพร ไชยวงค์ นายประพิศ วงค์คำเครื่อง นายกฤษณะ เทียมเมฆา นายณัฐพงษ์ นักกล้า นายเทอดไทย รอดเกิด นายนาวิน หัตถผะสุ นายบุญสม หัตถผะสุ นายปินะ ยอดคำแสง นายผัด เลิศสม นายมงคล วงษ์ช่าง นายมะลิ ผางสำเนียง นายวรวัฒน์ ธรรมธิ นายวุฒิชัย จารุธรรมสิริ นายศรีวรรณ์ วงค์ใจ นายศักดา ศรีสันต์ นายสมชาย พรมมาลี นายสมศักดิ์ กันติ๊บ นายสุทิน ชุมแปง นายโสพล ไชยล้อม นายอิทธิชัย พิลาจันทร์ นายอินสอน อินหล้า นายเอื้อง คำแปงคำ นายลุย ช่างลอย นายปิยะพงษ์ หัตถผะสุ นายทองคำ อินตาพรม

ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

จำนวนสมาชิกในทีม 3 คน
นายเสกสรร เมืองสุวรรณ นางอรัญญา เตชะสาย นายสุพจน์ สร้อยนาค

ฝ่ายสวนสมเด็จ

จำนวนสมาชิกในทีม 11 คน
นายนิรุตต์ สุวรรณศรี นายสมศักดิ์ ม่านแก้ว นางสาวอำพรรณ พึ่งศรี นายชยันต์ จันทร์เกตุ นายชัยวัฒน์ สุปัญโญ นายบุญมี จันตุ้ย นายไพฑูรย์ ดวงสนิท นายมิตร ไชยล้อม นายวสันต์ ตุ่นแก้ว นายสิน หัตถผะสุ นายสุจินต์ ใจคำ

ฝ่ายยานพาหนะ

จำนวนสมาชิกในทีม 9 คน
นายวรยุทธ ปลัดคุณ นายอิทธิพล ศักรภาณี นายเกียรติศักดิ์ วิวัฒนะ นายชัย วิคี นายนิวัช คำลือ นายไพบูลย์ วิวัฒนะ นายสงกรานต์ สมฟองทอง นายสุรการณ์ จันทร์ประเสริฐ นายอดุลย์ เรือนคำ

ฝ่ายรักษาความปลอดภัย

จำนวนสมาชิกในทีม 2 คน
นายเอกลักษณ์ กิริยา นายศีลฐิศร ทาแกง

รายชื่อทั้งหมด

กองบริหารกายภาพฯสถานที่

รูปภาพ

ชื่อ

ตำแหน่ง

ฝ่ายงาน

ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา
ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา รองอธิการบดี หัวหน้าฝ่ายบริหาร
อ.ดิเรก วรรณวัฒนกูล
อ.ดิเรก วรรณวัฒนกูล ที่ปรึกษางานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม หัวหน้าฝ่ายบริหาร
นายราชันย์ ทนันชัย
นายราชันย์ ทนันชัย วิศวกร(ผ.อ) หัวหน้าฝ่ายบริหาร
นายสังวุธ ปาโท้
นายสังวุธ ปาโท้ วิศวกรไฟฟ้า หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
นายประดับยศ กันติ๊บ
นายประดับยศ กันติ๊บ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา รองหัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
นายภาสกร แก้วสืบ
นายภาสกร แก้วสืบ เจ้าหน้าที่ประจำสระว่ายน้ำ ฝ่ายสาธารณูปโภค
นายวทัญญู อารีย์
นายวทัญญู อารีย์ เจ้าหน้าที่ประจำสระว่ายน้ำ ฝ่ายสาธารณูปโภค
นายสมคิด ดวงสนิท
นายสมคิด ดวงสนิท เจ้าหน้าที่ประปา ฝ่ายสาธารณูปโภค
นายเอกนรินทร์ สุปัญโญ
นายเอกนรินทร์ สุปัญโญ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ฝ่ายสาธารณูปโภค
นายสุทธิพงษ์ กอเจอ
นายสุทธิพงษ์ กอเจอ พนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายสาธารณูปโภค
นายศรายุทธ เชื้อเมืองพาน
นายศรายุทธ เชื้อเมืองพาน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ฝ่ายสาธารณูปโภค
นายกิตติ มะโนแสน
นายกิตติ มะโนแสน ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายสาธารณูปโภค
นายวัชรินทร์ ธิขาว
นายวัชรินทร์ ธิขาว ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายสาธารณูปโภค
นายศุภวัฒน์ ดวงสนิท
นายศุภวัฒน์ ดวงสนิท นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ฝ่ายสาธารณูปโภค
นายอภิรักษ์ เงินตัน
นายอภิรักษ์ เงินตัน พนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายสาธารณูปโภค
นายพิพัฒน์ กรรณิกา
นายพิพัฒน์ กรรณิกา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ฝ่ายสาธารณูปโภค
ว่าที่ร้อยโทณัฐพงษ์ เอี่ยมสำอางค์
ว่าที่ร้อยโทณัฐพงษ์ เอี่ยมสำอางค์ นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์ ฝ่ายสาธารณูปโภค
นายจีรกฤต พันธุ
นายจีรกฤต พันธุ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ฝ่ายสาธารณูปโภค
นายสำราญ กระหมุดความ
นายสำราญ กระหมุดความ วิศวกรไฟฟ้า ฝ่ายสาธารณูปโภค
นายธีรยุทธ โกนบาง
นายธีรยุทธ โกนบาง พนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายสาธารณูปโภค
นายจักรธร แก้วสิมมา
นายจักรธร แก้วสิมมา ช่างประปา ระดับ 3 ฝ่ายสาธารณูปโภค
นางเดือนฉาย ปาโท้
นางเดือนฉาย ปาโท้ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาววลีลักษณ์ นาสี
นางสาววลีลักษณ์ นาสี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รองหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางจีนผิ่ง ใจขัน
นางจีนผิ่ง ใจขัน เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสมศรี กันแก้ว
นางสมศรี กันแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวสินีนาฎ ทนันชัย
นางสาวสินีนาฎ ทนันชัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายศุภกฤต ธรรมธิ
นายศุภกฤต ธรรมธิ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวกานต์วรา กิจพิทักษ์
นางสาวกานต์วรา กิจพิทักษ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายพร ไชยวงค์
นายพร ไชยวงค์ ผู้ช่วยช่างทั่วไป ระดับ 2 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาภูมิทัศน์และจัดสถานที่
นายประพิศ วงค์คำเครื่อง
นายประพิศ วงค์คำเครื่อง พนักงานภาคสนาม รองหัวหน้าฝ่ายพัฒนาภูมิทัศน์และจัดสถานที่
นายกฤษณะ เทียมเมฆา
นายกฤษณะ เทียมเมฆา พนักงานภาคสนาม ฝ่ายพัฒนาภูมิทัศน์และจัดสถานที่
นายณัฐพงษ์ นักกล้า
นายณัฐพงษ์ นักกล้า พนักงานภาคสนาม ฝ่ายพัฒนาภูมิทัศน์และจัดสถานที่
นายเทอดไทย รอดเกิด
นายเทอดไทย รอดเกิด พนักงานภาคสนาม ฝ่ายพัฒนาภูมิทัศน์และจัดสถานที่
นายนาวิน หัตถผะสุ
นายนาวิน หัตถผะสุ พนักงานภาคสนาม ฝ่ายพัฒนาภูมิทัศน์และจัดสถานที่
นายบุญสม หัตถผะสุ
นายบุญสม หัตถผะสุ พนักงานภาคสนาม ฝ่ายพัฒนาภูมิทัศน์และจัดสถานที่
นายปินะ ยอดคำแสง
นายปินะ ยอดคำแสง พนักงานภาคสนาม ฝ่ายพัฒนาภูมิทัศน์และจัดสถานที่
นายผัด เลิศสม
นายผัด เลิศสม พนักงานภาคสนาม ฝ่ายพัฒนาภูมิทัศน์และจัดสถานที่
นายมงคล วงษ์ช่าง
นายมงคล วงษ์ช่าง พนักงานภาคสนาม ฝ่ายพัฒนาภูมิทัศน์และจัดสถานที่
นายมะลิ ผางสำเนียง
นายมะลิ ผางสำเนียง พนักงานภาคสนาม ฝ่ายพัฒนาภูมิทัศน์และจัดสถานที่
นายวรวัฒน์ ธรรมธิ
นายวรวัฒน์ ธรรมธิ พนักงานภาคสนาม ฝ่ายพัฒนาภูมิทัศน์และจัดสถานที่
นายวุฒิชัย จารุธรรมสิริ
นายวุฒิชัย จารุธรรมสิริ พนักงานภาคสนาม ฝ่ายพัฒนาภูมิทัศน์และจัดสถานที่
นายศรีวรรณ์ วงค์ใจ
นายศรีวรรณ์ วงค์ใจ พนักงานภาคสนาม ฝ่ายพัฒนาภูมิทัศน์และจัดสถานที่
นายศักดา ศรีสันต์
นายศักดา ศรีสันต์ พนักงานภาคสนาม ฝ่ายพัฒนาภูมิทัศน์และจัดสถานที่
นายสมชาย พรมมาลี
นายสมชาย พรมมาลี พนักงานภาคสนาม ฝ่ายพัฒนาภูมิทัศน์และจัดสถานที่
นายสมศักดิ์ กันติ๊บ
นายสมศักดิ์ กันติ๊บ พนักงานภาคสนาม ฝ่ายพัฒนาภูมิทัศน์และจัดสถานที่
นายสุทิน ชุมแปง
นายสุทิน ชุมแปง พนักงานภาคสนาม ฝ่ายพัฒนาภูมิทัศน์และจัดสถานที่
นายโสพล ไชยล้อม
นายโสพล ไชยล้อม พนักงานภาคสนาม ฝ่ายพัฒนาภูมิทัศน์และจัดสถานที่
นายอิทธิชัย พิลาจันทร์
นายอิทธิชัย พิลาจันทร์ พนักงานภาคสนาม ฝ่ายพัฒนาภูมิทัศน์และจัดสถานที่
นายอินสอน อินหล้า
นายอินสอน อินหล้า พนักงานภาคสนาม ฝ่ายพัฒนาภูมิทัศน์และจัดสถานที่
นายเอื้อง คำแปงคำ
นายเอื้อง คำแปงคำ พนักงานภาคสนาม ฝ่ายพัฒนาภูมิทัศน์และจัดสถานที่
นายลุย ช่างลอย
นายลุย ช่างลอย พนักงานภาคสนาม ฝ่ายพัฒนาภูมิทัศน์และจัดสถานที่
นายปิยะพงษ์ หัตถผะสุ
นายปิยะพงษ์ หัตถผะสุ พนักงานภาคสนาม ฝ่ายพัฒนาภูมิทัศน์และจัดสถานที่
นายทองคำ อินตาพรม
นายทองคำ อินตาพรม พนักงานสุขาภิบาล ฝ่ายพัฒนาภูมิทัศน์และจัดสถานที่
นายเสกสรร เมืองสุวรรณ
นายเสกสรร เมืองสุวรรณ สถาปนิก หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
นางอรัญญา เตชะสาย
นางอรัญญา เตชะสาย สถาปนิก รองหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
นายสุพจน์ สร้อยนาค
นายสุพจน์ สร้อยนาค สถาปนิก ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
นายนิรุตต์ สุวรรณศรี
นายนิรุตต์ สุวรรณศรี ช่างฝีมือทั่วไป ระดับ 3 หัวหน้าฝ่ายสวนสมเด็จ
นายสมศักดิ์ ม่านแก้ว
นายสมศักดิ์ ม่านแก้ว พนักงานภาคสนาม รองหัวหน้าฝ่ายสวนสมเด็จ
นางสาวอำพรรณ พึ่งศรี
นางสาวอำพรรณ พึ่งศรี เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด ฝ่ายสวนสมเด็จ
นายชยันต์ จันทร์เกตุ
นายชยันต์ จันทร์เกตุ พนักงานภาคสนาม ฝ่ายสวนสมเด็จ
นายชัยวัฒน์ สุปัญโญ
นายชัยวัฒน์ สุปัญโญ พนักงานภาคสนาม ฝ่ายสวนสมเด็จ
นายบุญมี จันตุ้ย
นายบุญมี จันตุ้ย พนักงานภาคสนาม ฝ่ายสวนสมเด็จ
นายไพฑูรย์ ดวงสนิท
นายไพฑูรย์ ดวงสนิท พนักงานภาคสนาม ฝ่ายสวนสมเด็จ
นายมิตร ไชยล้อม
นายมิตร ไชยล้อม พนักงานภาคสนาม ฝ่ายสวนสมเด็จ
นายวสันต์ ตุ่นแก้ว
นายวสันต์ ตุ่นแก้ว พนักงานภาคสนาม ฝ่ายสวนสมเด็จ
นายสิน หัตถผะสุ
นายสิน หัตถผะสุ พนักงานภาคสนาม ฝ่ายสวนสมเด็จ
นายสุจินต์ ใจคำ
นายสุจินต์ ใจคำ พนักงานภาคสนาม ฝ่ายสวนสมเด็จ
นายวรยุทธ ปลัดคุณ
นายวรยุทธ ปลัดคุณ พนักงานธุรการ ระดับ 4(รอง ผ.อ) หัวหน้าฝ่ายยานพาหนะ
นายอิทธิพล ศักรภาณี
นายอิทธิพล ศักรภาณี พนักงานขับรถยนต์ รองหัวหน้าฝ่ายยานพาหนะ
นายเกียรติศักดิ์ วิวัฒนะ
นายเกียรติศักดิ์ วิวัฒนะ พนักงานขับรถยนต์ ฝ่ายยานพาหนะ
นายชัย วิคี
นายชัย วิคี พนักงานขับรถยนต์ ฝ่ายยานพาหนะ
นายนิวัช คำลือ
นายนิวัช คำลือ พนักงานขับรถยนต์ ฝ่ายยานพาหนะ
นายไพบูลย์ วิวัฒนะ
นายไพบูลย์ วิวัฒนะ พนักงานขับรถยนต์ ฝ่ายยานพาหนะ
นายสงกรานต์ สมฟองทอง
นายสงกรานต์ สมฟองทอง พนักงานขับรถยนต์ ฝ่ายยานพาหนะ
นายสุรการณ์ จันทร์ประเสริฐ
นายสุรการณ์ จันทร์ประเสริฐ พนักงานขับรถยนต์ ฝ่ายยานพาหนะ
นายอดุลย์ เรือนคำ
นายอดุลย์ เรือนคำ พนักงานขับรถยนต์ ฝ่ายยานพาหนะ
นายเอกลักษณ์ กิริยา
นายเอกลักษณ์ กิริยา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา หัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัย
นายศีลฐิศร ทาแกง
นายศีลฐิศร ทาแกง พนักงานอิเล็กทรอนิกส์ รองหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัย
© 2019 Developed by เอกนรินทร์ สุปัญโญ.