กรุณารอสักครู่..

เกี่ยวกับกองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง

ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง

อธิการบดี

ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา

ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา

รองอธิการบดี

อ.ดิเรก วรรณวัฒนกูล

อ.ดิเรก วรรณวัฒนกูล

ที่ปรึกษางานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

นายราชันย์ ทนันชัย

นายราชันย์ ทนันชัย

ผู้อำนวยการกองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

นายวรยุทธ ปลัดคุณ

นายวรยุทธ ปลัดคุณ

รองผู้อำนวยการกองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

รูปภาพ

สมาชิกตามฝ่ายงาน

สมาชิกในฝ่ายงาน กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

ฝ่ายบริหาร

จำนวนสมาชิกในทีม 4 คน
ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา อ.ดิเรก วรรณวัฒนกูล นายราชันย์ ทนันชัย นายวรยุทธ ปลัดคุณ

ฝ่ายสาธารณูปโภค

จำนวนสมาชิกในทีม 18 คน
นายสังวุธ ปาโท้ นายประดับยศ กันติ๊บ นายภาสกร แก้วสืบ นายวทัญญู อารีย์ นายสมคิด ดวงสนิท นายเอกนรินทร์ สุปัญโญ นายสุทธิพงษ์ กอเจอ นายศรายุทธ เชื้อเมืองพาน นายกิตติ มะโนแสน นายวัชรินทร์ ธิขาว นายศุภวัฒน์ ดวงสนิท นายอภิรักษ์ เงินตัน นายพิพัฒน์ กรรณิกา ว่าที่ร้อยโทณัฐพงษ์ เอี่ยมสำอางค์ นายจีรกฤต พันธุ นายสำราญ กระหมุดความ นายธีรยุทธ โกนบาง นายจักรธร แก้วสิมมา

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

จำนวนสมาชิกในทีม 7 คน
นางเดือนฉาย ปาโท้ นางสาววลีลักษณ์ นาสี นางจีนผิ่ง ใจขัน นางสมศรี กันแก้ว นางสาวสินีนาฎ ทนันชัย นายศุภกฤต ธรรมธิ นางสาวกานต์วรา กิจพิทักษ์

ฝ่ายพัฒนาภูมิทัศน์และจัดสถานที่

จำนวนสมาชิกในทีม 25 คน
นายพร ไชยวงค์ นายประพิศ วงค์คำเครื่อง นายกฤษณะ เทียมเมฆา นายณัฐพงษ์ นักกล้า นายเทอดไทย รอดเกิด นายนาวิน หัตถผะสุ นายบุญสม หัตถผะสุ นายปินะ ยอดคำแสง นายผัด เลิศสม นายมงคล วงษ์ช่าง นายมะลิ ผางสำเนียง นายวรวัฒน์ ธรรมธิ นายวุฒิชัย จารุธรรมสิริ นายศรีวรรณ์ วงค์ใจ นายศักดา ศรีสันต์ นายสมชาย พรมมาลี นายสมศักดิ์ กันติ๊บ นายสุทิน ชุมแปง นายโสพล ไชยล้อม นายอิทธิชัย พิลาจันทร์ นายอินสอน อินหล้า นายเอื้อง คำแปงคำ นายลุย ช่างลอย นายปิยะพงษ์ หัตถผะสุ นายทองคำ อินตาพรม

ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

จำนวนสมาชิกในทีม 3 คน
นายเสกสรร เมืองสุวรรณ นางอรัญญา เตชะสาย นายสุพจน์ สร้อยนาค

ฝ่ายสวนสมเด็จ

จำนวนสมาชิกในทีม 11 คน
นายนิรุตต์ สุวรรณศรี นายสมศักดิ์ ม่านแก้ว นางสาวอำพรรณ พึ่งศรี นายชยันต์ จันทร์เกตุ นายชัยวัฒน์ สุปัญโญ นายบุญมี จันตุ้ย นายไพฑูรย์ ดวงสนิท นายมิตร ไชยล้อม นายวสันต์ ตุ่นแก้ว นายสิน หัตถผะสุ นายสุจินต์ ใจคำ

ฝ่ายยานพาหนะ

จำนวนสมาชิกในทีม 9 คน
นายวรยุทธ ปลัดคุณ นายอิทธิพล ศักรภาณี นายเกียรติศักดิ์ วิวัฒนะ นายชัย วิคี นายนิวัช คำลือ นายไพบูลย์ วิวัฒนะ นายสงกรานต์ สมฟองทอง นายสุรการณ์ จันทร์ประเสริฐ นายอดุลย์ เรือนคำ

ฝ่ายรักษาความปลอดภัย

จำนวนสมาชิกในทีม 2 คน
นายเอกลักษณ์ กิริยา นายศีลฐิศร ทาแกง
© 2019 Developed by เอกนรินทร์ สุปัญโญ.