สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

    สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เชียงราย คือ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 80 พรรษา ลำดับที่ 7 ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ห่างจากตัวเมืองประมาณ 9 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 625 ไร่เศษ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเป็นประธานเปิดสวน เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2531
หน่วยงานรับผิดชอบในการดูแลรักษา คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ต้นไม้ประจำสวน คือ สุพรรณิการ์

ลักษณะของสวน

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

    สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เชียงราย ล้อมรอบด้วยพื้นน้ำและพื้นดินที่เป็นทุ่งนา หมู่บ้าน ป่าสงวน รวมทั้งพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ไกลออกไปจะเห็นภูเขาสีเทาครามล้อมรอบและใกล้ ๆ มีเนินเตี้ย 3 เนินและพื้นที่ราบสวยงาม บนเนินมีต้นสุพรรณิการ์หรือ "ฝ้ายคำ" เป็นจำนวนมาก เมื่อถึงฤดูออกดอกจะเหลืองสดใสสะพรั่งน่าประทับใจ ในพื้นที่มีหนองน้ำใหญ่เรียกว่า "หนองบัวใหญ่" และหนองเล็กเรียกว่า "หนองบัวน้อย" ยามเช้าและเย็นเมื่อพระอาทิตย์ทอแสง ผิวน้ำที่พริ้วเป็นระลอกจะสะท้อนแสงอาทิตย์ด้วยสีสันที่งดงามทำให้มีประชาชนมาเที่ยวชมจำนวนมาก ตามแนวแกนของสวนที่บนเนินจะมีพลับพลาที่ประทับเป็นสถาปัตยกรรมแบบเชียงรายตั้งเด่นเป็นสง่าแลไปทางหนองบัวใหญ่ซึ่งจะเห็น "อุทยานดอกไม้" ที่ปลุกไม้ดอกเมืองหนาวเป็นขั้นหลั่นลงไปตามเนินจนชิขอบหนอง จุดเด่นอีกสวนหนึ่งของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เชียงรายคือ "ถนนดอกไม้" ที่ยาวหลายร้อยเมตรเป็นแกนเชื่อมระหว่างหนองบัวใหญ่และหนองบัวน้อย มีสวนปาล์ม สวนไผ่ สวนสัก และสวนรุกขชาติเป็นส่วนประกอบสำคัญด้วย ภายในสวนมีศูนย์วิจัยและพัฒนาแพทย์พื้นบ้านแผนไทยและแผนชนเผ่าของสถาบันราชภัฎเชียงราย มีสวนรวบรวมพันธุ์สมุนไพร พืชผักพื้นบ้าน

พระราชานุสาวรีย์

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

    เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2543 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นประธานเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนคริทาบรมราชชนนีที่ประดิษฐานในสวนแห่งนี้

หน่วยงานรับผิดชอบในการดูแลรักษา

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ฝ่ายบริหาร

จำนวนสมาชิกในทีม 4 คน
ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา อ.ดิเรก วรรณวัฒนกูล นายราชันย์ ทนันชัย นายวรยุทธ ปลัดคุณ

ฝ่ายสวนสมเด็จ

จำนวนสมาชิกในทีม 11 คน
นายนิรุตต์ สุวรรณศรี นายสมศักดิ์ ม่านแก้ว นางสาวอำพรรณ พึ่งศรี นายชยันต์ จันทร์เกตุ นายชัยวัฒน์ สุปัญโญ นายบุญมี จันตุ้ย นายไพฑูรย์ ดวงสนิท นายมิตร ไชยล้อม นายวสันต์ ตุ่นแก้ว นายสิน หัตถผะสุ นายสุจินต์ ใจคำ

ทัศนียภาพภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย

กองบริหารกายภาพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย