ตารางการใช้รถ
ประจำวันที่ วันอาทิตย์ ที่ 3 ธันวาคม 2566
ที่ ชนิด-ทะเบียรถ พนักงานขับรถ สถานที่ไป วันเวลาไป วันเวลากลับ ผู้ขอใช้รถ หมายเหตุ
1 รถตู้แอร์ - นข 3231 นายเอกราช กิริยา อำเภอเมือง อำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน อำเภอเชียงของ 2023-12-03 07:01 น. 2023-12-03 23:00 น. นางสุรีย์ ใจดี
2 รถตู้แอร์ - นข 6583 นายอดุลย์ เรือนคำ อำเภอเมือง อำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน อำเภอเชียงของ 2023-12-03 07:01 น. 2023-12-03 23:00 น. นางสุรีย์ ใจดี
3 รถตู้แอร์ - นข 6584 นายอิทธิพล ศักรภาณี อำเภอเมือง อำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน อำเภอเชียงของ 2023-12-03 07:01 น. 2023-12-03 23:00 น. นางสุรีย์ ใจดี
4 VIP - กธ 1652 นายสงกรานต์ สมฟองทอง สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย 2023-12-03 12:31 น. 2023-12-03 17:30 น. นางธราภรณ์ สู่พานิช
5 รถบัสแอร์ - 40-0076 นายสุรการณ์ จันทร์ประเสริฐ วัดสันป่ายาง ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย 2023-12-03 08:30 น. 2023-12-03 16:30 น. นางสาวอัมพิกา สุมาลัย
6 รถบัสแอร์ - 40-0193 นายนิวัช คำลือ วัดสันป่ายาง ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย 2023-12-03 08:30 น. 2023-12-03 16:30 น. นางสาวอัมพิกา สุมาลัย
7 รถบัสพัดลม - 40-0079 นายเกียรติศักดิ์ วิวัฒนะ เขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 2023-12-03 07:31 น. 2023-12-03 23:30 น. นางสุรีย์ ใจดี
8 VIP - กร 4062 นายเฉลิมชัย วรานุศาสน์ สนามบินแม่ฟ้าหลวง / โรงแรมแสน 2023-12-02 14:01 น. 2023-12-05 16:00 น. นางสาวเฉลิมขวัญ มลทา
9 รถตู้แอร์ - นข 7974 นายชัย วิคี อำเภอเมือง อำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน อำเภอเชียงของ 2023-12-03 07:01 น. 2023-12-03 23:00 น. นางสุรีย์ ใจดี