ตารางการใช้ห้องประชุม
ประจำวันที่ วันอาทิตย์ ที่ 3 ธันวาคม 2566

หอประชุมกาสะลองคำ

เวลา เรื่องที่ประชุม จำนวน(คน) หน่วยงาน ผู้จอง (เบอร์โทรติดต่อ)
08:01-17:30 บริการห้องประชุมให้กับบริษัทไมเนอร์ 500 แผนกจัดประชุมและสัมมนา สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ นางสาวสาลินี ธิมะโน

ห้องประชุมเอื้องมัจฉา

เวลา เรื่องที่ประชุม จำนวน(คน) หน่วยงาน ผู้จอง (เบอร์โทรติดต่อ)
06:01-24:00 เครื่องปรับอากาศชำรุด : ติดต่อกองบริหารกายภาพฯ 0 ล็อคเป็นสัปดาห์ ผู้ดูแลระบบ

หอประชุมใหญ่

เวลา เรื่องที่ประชุม จำนวน(คน) หน่วยงาน ผู้จอง (เบอร์โทรติดต่อ)
08:01-17:00 จัดสถานที่และจัดงานเทศมหาชาติ 5 แผ่นดิน 1000 กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย นางสาวสินีนาฎ ทนันชัย

โรงยิมเนเซี่ยม

เวลา เรื่องที่ประชุม จำนวน(คน) หน่วยงาน ผู้จอง (เบอร์โทรติดต่อ)
08:01-17:30 จัดกิจกรรมทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ครั้งที่ 1 200 คณะเทคโนโลยีดิจิทัล ว่าที่ร้อยตรีศราวุธ สุขเจริญ

ห้องเรียน 10121

เวลา เรื่องที่ประชุม จำนวน(คน) หน่วยงาน ผู้จอง (เบอร์โทรติดต่อ)
06:01-24:00 0 ล็อคเป็นสัปดาห์ ผู้ดูแลระบบ

ห้องเรียน 10122

เวลา เรื่องที่ประชุม จำนวน(คน) หน่วยงาน ผู้จอง (เบอร์โทรติดต่อ)
06:01-24:00 ปิดปรับปรุง 0 ล็อคเป็นสัปดาห์ ผู้ดูแลระบบ

ห้องเรียน 10123

เวลา เรื่องที่ประชุม จำนวน(คน) หน่วยงาน ผู้จอง (เบอร์โทรติดต่อ)
06:01-24:00 ปิดปรับปรุง 0 ล็อคเป็นสัปดาห์ ผู้ดูแลระบบ

ห้องเรียน 10131

เวลา เรื่องที่ประชุม จำนวน(คน) หน่วยงาน ผู้จอง (เบอร์โทรติดต่อ)
06:01-24:00 ปิดปรับปรุง 0 ล็อคเป็นสัปดาห์ ผู้ดูแลระบบ

ห้องเรียน 10132

เวลา เรื่องที่ประชุม จำนวน(คน) หน่วยงาน ผู้จอง (เบอร์โทรติดต่อ)
06:01-24:00 ปิดปรับปรุง 0 ล็อคเป็นสัปดาห์ ผู้ดูแลระบบ

ห้องเรียน 10133

เวลา เรื่องที่ประชุม จำนวน(คน) หน่วยงาน ผู้จอง (เบอร์โทรติดต่อ)
06:01-24:00 ปิดปรับปรุง 0 ล็อคเป็นสัปดาห์ ผู้ดูแลระบบ

ห้องสโลป 10230

เวลา เรื่องที่ประชุม จำนวน(คน) หน่วยงาน ผู้จอง (เบอร์โทรติดต่อ)
06:01-24:00 ปิดปรับปรุง : ระบบแอร์ใช้การไม่ได้ ติดต่อกองอาคารสถานที่ 0 ล็อคเป็นสัปดาห์ ผู้ดูแลระบบ

ห้องเรียน 10134

เวลา เรื่องที่ประชุม จำนวน(คน) หน่วยงาน ผู้จอง (เบอร์โทรติดต่อ)
06:01-24:00 ปิดปรับปรุง 0 ล็อคเป็นสัปดาห์ ผู้ดูแลระบบ

ห้องเรียน 10211

เวลา เรื่องที่ประชุม จำนวน(คน) หน่วยงาน ผู้จอง (เบอร์โทรติดต่อ)
08:01-18:00 จัดการเรียนการสอน 0 ล็อคเป็นสัปดาห์ ผู้ดูแลระบบ

ห้องเรียน 10212

เวลา เรื่องที่ประชุม จำนวน(คน) หน่วยงาน ผู้จอง (เบอร์โทรติดต่อ)
08:01-17:00 จัดการเรียนการสอน 0 ล็อคเป็นสัปดาห์ ผู้ดูแลระบบ

ห้องเรียน 10213

เวลา เรื่องที่ประชุม จำนวน(คน) หน่วยงาน ผู้จอง (เบอร์โทรติดต่อ)
08:01-17:00 จัดการเรียนการสอน 0 ล็อคเป็นสัปดาห์ ผู้ดูแลระบบ

ห้องเรียน 10214

เวลา เรื่องที่ประชุม จำนวน(คน) หน่วยงาน ผู้จอง (เบอร์โทรติดต่อ)
08:01-17:00 จัดการเรียนการสอน 0 ล็อคเป็นสัปดาห์ ผู้ดูแลระบบ