image
จิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

จิตอาสาพระราชทาน. 904

โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579.

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 .

ข้อมูลโครงการ

          โครงการส่งเสริมความรักความสามมัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเอง และผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เป็นการดำเนินโครงการ ที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมพัฒนาด้านความรู้รัก สามัคคี ปลูกฝังความมีระเบียนวินัยเข้าใจคุณลักษณะคนไทยที่พึคประสงค์ 4 ประการ ทั้งหน้าที่สิทธิของตนเองและผู้อื่น สำหรับนักศึกษา บุคลากร ในมหาวิทยาลัยและประชาชนในพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีพันธกิจสำคัญในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในด้านดังกล่าว โครงการนี้จึงเป็นการดำเนินกิจกรรมตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ ระหว่างภาคีเครือข่าย นักศึกษา ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย และพื้นที่เทศบาลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดเชียงราย โดยจะสามารถก่อเกิดเครือข่ายการเรียนรู้นอกห้องเรียน ประกอบไปด้วย การบรูณาการระหว่างสถาบันการศึกษา โรงเรียน แหล่งเรียนรู้ และชุมชนที่มีศักยภาพ และสามารถดำเนินกิจกรรมเพื่อเผื่อแพร่ขยายองค์ความรู้ได้ในวงกว้าง สร้างเครือข่ายที่มีความร่วมมือดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการเป็นชุมชนเข้มแข็งและดำเนินการต่ออย่างพึ่งตนเองได้ .

คณะกรรมการดำเนินโครงการ

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวิน พรมใจสา ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต้องรัก จิตรบรรเทา รองประธานกรรมการ
๓. นายราชันย์ ทนันชัย กรรมการ
๔. นายวรยุทธ ปลัดคุณ กรรมการ
๕. นายพร ไชยวงศ์ กรรมการ
๖. นายศุภกฤต ธรรมธิ กรรมการ
๗. นางสาวสินีนาฎ ทนันชัย กรรมการ
๘. นางสาวกานต์วรา กิจพิทักษ์ กรรมการ
๙. นางสาววสีลักษณ์ นาสี กรรมการ
๑๐. นางสมศรี กันแก้ว กรรมการ
๑๑. นางเดือนฉาย ปาโท้ กรรมการและเลขานุการ
ความรู้เกี่ยวกับจิตอาสา

ความเป็นมาของจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้หน่วยราชการในพระองค์ 904 ร่วมกันจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมีความ สมัครสมานสามัคคี มีความสุขและประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน โดยมีหน่วยราชการในพระองค์ 904 เป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานร่วมกับ หน่วยงาน ภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน และให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ มีหน้าที่ควบคุม อำนวยการและประสานการ ปฏิบัติเพื่อให้การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เป็นไปอย่างต่อเนื่องถูกต้องตามพระราโชบาย และสมพระเกียรติ
           ในระยะเริ่มแรก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชปณิธานในการบำเพ็ญประโยชน์พื้นที่ชุมชนโดยรอบพระราชวังดุสิตเป็นการทำความ ดีด้วยหัวใจถวายเป็น พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรโดยหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์หน่วยทหารรักษาพระองค์ ข้าราชบริพารในพระองค์ฯร่วมกับประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ร่วมกันดูแลและพัฒนารักษาพื้นที่จากชุมชนเล็กๆ รอบพระราชวังดุสิตขยาย สู่พื้นที่โดยรวมของประเทศในการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป

ความหมายของ “จิตอาสา”

           ความหมายของ “จิตอาสา” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับ พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายของ “จิตอาสา” ดังนี้
           “จิต” เป็นคำนาม หมายถึง ใจ สิ่งที่มีหน้าที่รู้ คิด และนึก
           “อาสา” เป็นคำกริยาหมายถึง เสนอตัวเข้ารับทำ
           ดังนั้น “จิตอาสา” จึงหมายถึง จิตแห่งการให้ความดีงามทั้งปวงแก่เพื่อนมนุษย์โดยเต็มใจสมัครใจอิ่มใจ ซาบซึ้งใจ ปีติสุข ที่พร้อมจะเสียสละเวลา แรงกาย แรงสติปัญญา เพื่อสาธารณประโยชน์ในการทำกิจกรรมหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน และมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น เป็นจิตที่ไม่นิ่งดู ดายเมื่อพบเห็นปัญหาหรือความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นกับผู้คน เป็นจิตที่มีความสุขเมื่อได้ทำความดีและเห็นน้ำตาเปลี่ยนแปลงเป็นรอยยิ้ม เป็นจิตที่เปี่ยมด้วย “บุญ” คือความสงบเยือกเย็น และพลังแห่งความดีอีกทั้งยังช่วยลด “อัตตา” หรือความเป็นตัวตนของตนเองลงได้ความหมายของ จิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

           หมายถึง ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งในและต่างประเทศที่สมัครใจช่วยเหลือผู้อื่นยอมเสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ และสติปัญญาใน การทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์ โดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ
           จิตอาสาตามพระราโชบาย แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้
           1. จิตอาสาพัฒนา : ได้แก่กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมบำเพ็ญ สาธารณประโยชน์ การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการดำรงชีวิตประจำวันการประกอบอาชีพ รวมทั้งการ สาธารณสุข ฯลฯ แบ่งตามภารกิจงานเป็น 8 กลุ่มงาน ดังนี้             จิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ประชามีสุข หมายถึง กลุ่มงานจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ อาทิ การขุดลอกคูคลอง การดูแลรักษา ความสะอาดเรียบร้อยของศาสนสถานหรือสถานที่สาธารณะ การจัดเก็บผักตบชวา การปลูกต้นไม้ รวมทั้งการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ที่สร้างความเป็นอยู่ของ ชุมชนให้เข้มแข็ง ประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน
            จิตอาสางานประดิษฐ์และเผยแพร่งานศิลปาชีพ หมายถึง กลุ่มงานจิตอาสาที่นำความรู้ทางด้านศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน/ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น มาเผย แพร่ และถ่ายทอดเพื่อให้ประชาชนนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาให้เป็นประโยชน์ต่อไป
            จิตอาสาฝ่ายกิจกรรมการแสดงและนิทรรศการ หมายถึง กลุ่มงานจิตอาสาที่ปฏิบัติงานสนับสนุนในการจัดงานหรือกิจกรรมการแสดงและมีนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจและเผยแพร่กิจกรรมจิตอาสาฯ เช่น กิจกรรมการแสดงดนตรีบริเวณพระลานพระราชวังดุสิต การจัดงานอุ่นไอ รัก คลายความหนาว งานเถลิงศกสุขสันต์มหาสงกรานต์ตำนานไทย เป็นต้น
            จิตอาสาฝ่ายแพทย์และสาธารณสุข หมายถึง กลุ่มงานจิตอาสาที่ปฏิบัติงานสนับสนุนและช่วยอำนวยความสะดวกแก่แพทย์ พยาบาล รวมถึงช่วยอำนวย ความสะดวกด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ
            จิตอาสาฝ่ายทะเบียนและข้อมูล หมายถึง กลุ่มงานจิตอาสาที่ให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกประชาชนที่มาลงทะเบียนจิตอาสาฯ
            จิตอาสาฝ่ายส่งกำลังบำรุงและสนับสนุน หมายถึง กลุ่มงานจิตอาสาที่สนับสนุน อำนวยความสะดวก ดูแลความเรียบร้อย จัดหาหรือบริการอาหาร น้ำดื่ม ให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม/จิตอาสาที่เข้าร่วมปฏิบัติงาน
            จิตอาสาฝ่ายประชาสัมพันธ์ หมายถึง กลุ่มงานจิตอาสาที่ช่วยงานประชาสัมพันธ์และให้บริการข้อมูลการจัดกิจกรรมจิตอาสาฯรวมถึงช่วยดูแลต้อนรับ ประชาชนที่มาเข้าร่วมกิจกรรม
            จิตอาสาฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร หมายถึง กลุ่มงานจิตอาสาที่สนับสนุนและช่วยอำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชนการแนะนำ เส้นทางการแจ้งอุบัติเหตุการจราจรให้เจ้าพนักงานทราบ

           2. จิตอาสาภัยพิบัติ : ได้แก่กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้า ตรวจ เตือน และเตรียมการรองรับภัยพิบัติทั้งที่เกิดจากธรรมชาติ และเกิดจากสาเหตุอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยรวมและการเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติ ดังกล่าว เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย เป็นต้น

           3. จิตอาสาเฉพาะกิจ : ได้แก่กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์ให้ปฏิบัติในงานพระราชพิธี หรือการรับเสด็จ ในโอกาสต่างๆ เป็นการใช้กำลังพลจิตอาสาร่วมปฏิบัติกับ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมงานรวมทั้งการเตรียมการ การเตรียมสถานที่และการฟื้นฟูสถานที่ภายหลัง การปฏิบัติในพระราชพิธี และการเสด็จฯ นั้นๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยข้อมูลจาก: หน่วยราชการในพระองค์ https://www.royaloffice.th/

หน่วยราชการในพระองค์

จิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์"

รายละเอียดโครงการ เรื่องควรรู้เกี่ยวกับจิตอาสา จิตอาสาประชาสัมพันธ์ กิจกรรมจิตอาสาจากหน่วยราชการในพระองค์และข้อมูลข่าวสารอื่นๆ.

เข้าดูรายละเอียด
SEO
ข่าวเกี่ยวกับจิตอาสา

ข่าวประชาสมัพันธ์

4 กิจกรรมล่าสุด

ข่าวเกี่ยวกับจิตอาสาทั้งหมด

398

รวมเวลาการทำกิจรรมเกี่ยวกับจิตอาสา 1882 ชั่วโมง

our blog
ข่าวเกี่ยวกับจิตอาสา

ข่าวประชาสมัพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการทำกิจกรรมจิตอาสา.

อ่านข่าวทั้งหมด
ติดต่อเรา

กองอาคารสถานที่

กองอาคารสถานที่ มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงราย.

ที่อยู่

80 หมู่ 9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100.

เบอร์ติดต่อ

ออฟฟิต กองอาคาร : 053-776027

Our Email

Main Email : buildings.crru@gmail.com

เว็บไซต์

เว็บไซต์หลัก : https://buildings.crru.ac.th

our blog