แบบสอบถามเพื่อการวิจัย

เรื่อง การสำรวจและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของห้องเรียนและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อรองรับการเป็น smart university ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


วัตถุประสงค์
1) เพื่อสำรวจปัญหาความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้งานของห้องเรียนและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยฯ
2) เพื่อวิเคราะห์และประเมินของห้องเรียนและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนเช่น ระบบโสตฯ การใช้เทคโนโลยี ครุภัณฑ์ต่างๆ
3) เพื่อจัดทำฐานข้อมูลห้องเรียนและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการเป็น smart university ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป คำชี้แจง กรุณาเลือกช่องคะแนน ให้ตรงกับความเป็นจริง
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องเรียนโดยรวมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
รายการ
ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ด้านที่ 1. สภาพแวดล้อมและการจัดห้องเรียน
1. พื้นที่ภายในห้องเรียน บริเวณภายนอกห้องเรียนสะอาด และมีป้ายชื่อห้องเรียนมองเห็นได้ชัดเจน
2. การจัดวางที่นั่งภายในห้องเรียนเหมาะสมกับจำนวนนักศึกษา
3. จำนวนที่นั่งภายในห้องเรียนเหมาะสมกับจำนวนนักศึกษา
4. ขนาดของเก้าอี้ที่นั่ง/โต๊ะเรียนมีความเหมาะสม
5. แสงสว่างในห้องเรียนมีความเหมาะสม
6. ไม่มีเสียงดังรบกวนจากภายนอก
7. ระบบระบายอากาศในห้องเรียนมีความเหมาะสม
ด้านที่ 2. ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
1. กระบวนการหรือขั้นตอนการขอใช้ห้องเรียน รวดเร็ว สะดวก และทันสมัย
2. การให้บริการข้อมูลห้องเรียนในการขอใช้บริการ ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่ผิดพลาด
3. การขอใช้ห้องเรียนได้ตรงตามความต้องการ
4. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความมีอัธยาศัยดี
5. เจ้าหน้าที่ให้คำอธิบายและตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
6. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ/แก้ไขปัญหาการใช้งานมีความถูกต้อง รวดเร็ว
ด้านที่ 3. ความพึงพอใจด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนภายในห้องเรียน
1. ระบบเครื่องฉายที่จัดให้บริการภายในห้อง
2. ระบบเครื่องขยายเสียงที่จัดให้บริการภายในห้อง
3. การใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในห้องเรียน
4. เครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการมีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน
5. ระบบเครื่องปรับอากาศภายในห้องเรียน
6. ระบบไฟฟ้าภายในห้องเรียน
ตอนที่ 3 ปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะ