user1

ระบบขออนุญาตใช้ยานพาหนะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชัยงราย

ระบบบริหารจัดการคำขออนุญาตใช้ยานพาหนะ.

ขอสงวนสิทธิ์การใช้งานเฉพาะคำขอใช้รถของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเท่านั้น. จำนวนรถและคนขับที่ให้บริการตามข้อมูลด้านล่างค่ะ.

ต้องการใช้งานด่วนภายในวัน โปรดตรวจสอบคิวคนขับ

การขออนุญาตใช้ยานพาหนะ

โปรดปฏิบัตตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

Settings

เลือกธีม
เลือกขนาดเนื้อหา
กรอบกล่องเนื้อหา