Logo
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
ผู้เข้าเยี่ยมชมทั้งหมด: 84318 ครั้ง
เฉพาะวันนี้
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเฉพาะวันนี้
168 ครั้ง
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเดือนนี้
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมรวมเดือนนี้
1785 ครั้ง
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมปีนี้
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมรวมปีนี้
22156 ครั้ง

โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
2413 คน

จำนวนจิตอาสาในระบบ

จิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”
เรื่องควรรู้เกี่ยวกับจิตอาสา

ดูรายละเอียด
จิตอาสาที่เข้าร่วม จิตอาสาที่อยู่ในระบบและเข้าร่วมงานนี้
0
จำนวนชั่วโมงจิตอาสา เวลาในการร่วมทำจิตอาสาครั้งนี้
5
จิตอาสาที่เข้าร่วม จิตอาสาที่อยู่ในระบบและเข้าร่วมงานนี้
0
จำนวนชั่วโมงจิตอาสา เวลาในการร่วมทำจิตอาสาครั้งนี้
4
จิตอาสาที่เข้าร่วม จิตอาสาที่อยู่ในระบบและเข้าร่วมงานนี้
0
จำนวนชั่วโมงจิตอาสา เวลาในการร่วมทำจิตอาสาครั้งนี้
4