Logo

ข้อมูลโครงการ


          โครงการส่งเสริมความรักความสามมัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเอง และผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เป็นการดำเนินโครงการ ที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมพัฒนาด้านความรู้รัก สามัคคี ปลูกฝังความมีระเบียนวินัยเข้าใจคุณลักษณะคนไทยที่พึคประสงค์ 4 ประการ ทั้งหน้าที่สิทธิของตนเองและผู้อื่น สำหรับนักศึกษา บุคลากร ในมหาวิทยาลัยและประชาชนในพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีพันธกิจสำคัญในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในด้านดังกล่าว โครงการนี้จึงเป็นการดำเนินกิจกรรมตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ ระหว่างภาคีเครือข่าย นักศึกษา ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย และพื้นที่เทศบาลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดเชียงราย โดยจะสามารถก่อเกิดเครือข่ายการเรียนรู้นอกห้องเรียน ประกอบไปด้วย การบรูณาการระหว่างสถาบันการศึกษา โรงเรียน แหล่งเรียนรู้ และชุมชนที่มีศักยภาพ และสามารถดำเนินกิจกรรมเพื่อเผื่อแพร่ขยายองค์ความรู้ได้ในวงกว้าง สร้างเครือข่ายที่มีความร่วมมือดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการเป็นชุมชนเข้มแข็งและดำเนินการต่ออย่างพึ่งตนเองได้

คณะกรรมการดำเนินโครงการ

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวิน พรมใจสา ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณิดา ปิงเมือง กรรมการ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต้องรัก จิตรบรรเทา กรรมการ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภูริพัฒน์ แก้วศรี กรรมการ
๕. อาจารย์จรูญ แดนนาเลิศ กรรมการ
๖. อาจารย์นพชัย ฟองอิสสระ กรรมการ
๗. นายนิคม อัสสะรัตนสุขิน กรรมการ
๘. นายราชันย์ ทนันชัย กรรมการ
๙. นางเดือนฉาย ปาโท้ กรรมการ
๑๐. นายบุญทัน สมณะ กรรมการ
๑๑. นายพร ไซยวงค์ กรรมการ
๑๒. นางสาวกานต์วรา กิจพิทักษ์ กรรมการ
๑๓. อาจารย์จามจุรี พระสุนิล กรรมการและเลขานุการ