Logo

ติดต่อเรา กองอาคารสถานที่ กองอาคารสถานที่ มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงราย

ติดต่อเรา

กองอาคารสถานที่
กองอาคารสถานที่ มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงราย

Email address: buildings.crru@gmail.com
Phone : 053-776027
Address : 80 หมู่ 9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100