Logo

กิจกรรมจิตอาสา

รายละเอียดกิจกรรม


รูปภาพ

กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทำกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจำวันวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563

    2 ตุลาคม 2563 เวลา 08:00:00


กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทำกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 พัฒนาพื้นที่เก็บเศษกื่งไม้ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณใกล้แนวสายไฟ ตลอดแนวเส้นทาง ศูนย์สุขภาพไปจนถึงประตู 2

กลุ่มที่ 2 พัฒนาพื้นที่ทำความสะอาดเก็บเศษขยะ ใบไม้ ตลอดแนวเส้นทาง ศูนย์สุขภาพไปจนถึงประตู 2

กลุ่มที่ 2 พัฒนาพื้นที่ตัดหญ้าข้างทาง ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณใกล้แนวสายไฟ ตลอดแนวเส้นทางประตู 2 ไปจนถึงประตู 1ลำดับ ชื่อ-นามสกุล
1 ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา
2 นายราชันย์ ทนันชัย
3 นางเดือนฉาย ปาโท้
4 นายนิรุตต์ สุวรรณศรี
5 นายสังวุธ ปาโท้
6 นายประดับยศ กันติ๊บ
7 นางสาววลีลักษณ์ นาสี
8 นายสมศักดิ์ ม่านแก้ว
9 นายเอกนรินทร์ สุปัญโญ
10 นายสำราญ กระหมุดความ
11 นายชยันต์ จันทร์เกตุ
12 นายภาสกร แก้วสืบ
13 นายชัยวัฒน์ สุปัญโญ
14 นายสุทธิพงษ์ กอเจอ
15 นายศุภวัฒน์ ดวงสนิท
16 นายธีรยุทธ โกนบาง
17 นายศีลฐิศร ทาแกง
18 นายศรายุทธ เชื้อเมืองพาน
19 นายอภิรักษ์ เงินตัน
20 นางสาวกานต์วรา กิจพิทักษ์
21 นายวทัญญู อารีย์
22 นางสาวสินีนาฎ ทนันชัย
23 ว่าที่ ร.ท.ณัฐพงษ์ เอี่ยมสำอางค์
24 นายจักรธร แก้วสิมมา
25 นายกิตติ มะโนแสน
26 นายจีรกฤต พันธุ
27 นายพิพัฒน์ กรรณิกา
28 นายสมคิด ดวงสนิท
29 นายวสันต์ ตุ่นแก้ว
30 นายสุจินต์ ใจคำ
31 นายมิตร ไชยล้อม
32 นายวัชรินทร์ ธิขาว
33 นางจีนผิ่ง ใจขัน
34 นายไพฑูรย์ ดวงสนิท
35 นางสาวอำพรรณ พึ่งศรี
36 นายบุญมี จันตุ้ย
37 นายสิน หัตถผะสุ
38 นายติราวัช อัตโสภณ
39 นางสมศรี กันแก้ว
40 นายศุภกฤต ธรรมธิ