Logo

กิจกรรมจิตอาสา

รายละเอียดกิจกรรม


รูปภาพ

จิตอาสาพระราชทานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พัฒนาพื้นที่หนองขัวแคร่ หมู่ 1 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

    2 ตุลาคม 2563 เวลา 08:00:00


รายงานผลการปฏิบัติของผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร จิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 4/62 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” และหลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 4/63

ประเภทกิจกรรม : จิตอาสาพัฒนา

1. วันเวลา : วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00-15.00 น. ณ ศูนย์โอทอปเกาะทอง บ้านขัวแคร่ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2. ผู้ปฏิบัติ :

    2.1 ผศ.นาวิน พรมใจสา รหัส 4A-393/ก ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

    2.2 นายธีรวัฒน์ วังมณี รหัส 4ก-373 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

3. การปฏิบัติ : หน่วยจิตอาสาพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย เทศบาลตำบลบ้านดู่ ผู้ใหญ่บ้านขัวแคร่ หมู่ 1 และหมู่ 17 จิตอาสาพระราชทาน รวมทั้งประชาชนจิตอาสา สนธิกำลังร่วมมือร่วมใจพัฒนาพื้นที่ของศูนย์โอทอปเกาะทอง บ้านขัวแคร่ โดยทำการขุดลอก กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในลำคลองข้างศูนย์โอทอปเกาะทอง และปรับภูมิทัศน์ภายในบริเวณศูนย์ฯ ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย สนับสนุนเรือยนต์ จำนวน 2 ลำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สนับสนุนเรือยนต์ จำนวน 1 ลำ รถขุดตักเล็ก 1 คัน นายพัฒนพงษ์ โพธิ์เกตุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ สนับสนุนรถขุดตักขนาดกลาง 1 คัน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 และหมู่ 17 บ้านขัวแคร่ และประชาชนจิตอาสา สนับสนุนน้ำดื่มและอาหารกลางวัน

4. ผลการปฏิบัติ :

    4.1 จิตอาสาพระราชทาน ประชาชนจิตอาสา ร่วมกันดำเนินงานตามที่วางแผนไว้เรียบร้อย

    4.2 เกิดความรัก สามัคคี และจงรักภักดีต่อสถาบันฯ

    4.3 เกิดการร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาท้องถิ่น ที่อยู่อาศัย

    4.4 ภูมิทัศน์รอบๆ และบริเวณศูนย์โอทอปเกาะทอง บ้านขัวแคร่ ได้รับการปรับปรุง และพัฒนา

5. ปัญหา/ข้อติดขัด: ไม่มี

6. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ได้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 120 คน


ลำดับ ชื่อ-นามสกุล
1 ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา
2 นายราชันย์ ทนันชัย
3 นายพร ไชยวงค์
4 นายประพิศ วงค์คำเครื่อง
5 นายณัฐพงษ์ นักกล้า
6 นายปิยะพงษ์ หัตถผะสุ
7 นายนาวิน หัตถผะสุ
8 นายมะลิ ผางสำเนียง
9 นายกฤษณะ เทียมเมฆา
10 นายศักดา ศรีสันต์
11 นายสมศักดิ์ กันติ๊บ
12 นายผัด เลิศสม
13 นายอินสอน อินหล้า
14 นายโสพล ไชยล้อม
15 นายศรีวรรณ์ วงค์ใจ
16 นายทองคำ อินตาพรม
17 นายสุทิน ชุมแปง
18 นายเอื้อง คำแปงคำ
19 นายบุญสม หัตถผะสุ
20 นายเทอดไทย รอดเกิด
21 นายมงคล วงษ์ช่าง
22 นายวรวัฒน์ ธรรมธิ
23 นายลุย ช่างลอย
24 นายอิทธิชัย พิลาจันทร์
25 นายวุฒิชัย จารุธรรมสิริ
26 นายสมชาย พรมมาลี
27 นายปินะ ยอดคำแสง