Logo

กิจกรรมจิตอาสา

รายละเอียดกิจกรรม


รูปภาพ

กองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เข้าร่วมโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์"

    13 ตุลาคม 2563 เวลา 08:00:00


วันอังคารที่ 13  ตุลาคม 2563 กองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เข้าร่วมโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา  “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์" พัฒนาปรับภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำกก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช   บรมนาถบพิตร ณ บริเวณสวนไม้งามริมกก ตำบลริมกก อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีฯ


ลำดับ ชื่อ-นามสกุล
1 ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา
2 นายราชันย์ ทนันชัย
3 นายพร ไชยวงค์
4 นายนิรุตต์ สุวรรณศรี
5 นายประพิศ วงค์คำเครื่อง
6 นายสมศักดิ์ ม่านแก้ว
7 นายศรีวรรณ์ วงค์ใจ
8 นายทองคำ อินตาพรม
9 นายสุทิน ชุมแปง
10 นายไพฑูรย์ ดวงสนิท
11 นางสาวอำพรรณ พึ่งศรี
12 นายเอื้อง คำแปงคำ
13 นายบุญมี จันตุ้ย
14 นายสิน หัตถผะสุ
15 นายบุญสม หัตถผะสุ
16 นายเทอดไทย รอดเกิด
17 นายมงคล วงษ์ช่าง
18 นายวรวัฒน์ ธรรมธิ
19 นายลุย ช่างลอย
20 นายอิทธิชัย พิลาจันทร์
21 นายวุฒิชัย จารุธรรมสิริ
22 นายชยันต์ จันทร์เกตุ
23 นายชัยวัฒน์ สุปัญโญ
24 นายสมชาย พรมมาลี
25 นายปินะ ยอดคำแสง
26 นายณัฐพงษ์ นักกล้า
27 นายปิยะพงษ์ หัตถผะสุ
28 นายนาวิน หัตถผะสุ
29 นายมะลิ ผางสำเนียง
30 นายกฤษณะ เทียมเมฆา
31 นายศักดา ศรีสันต์
32 นายวสันต์ ตุ่นแก้ว
33 นายสมศักดิ์ กันติ๊บ
34 นายผัด เลิศสม
35 นายสุจินต์ ใจคำ
36 นายมิตร ไชยล้อม
37 นายอินสอน อินหล้า
38 นายโสพล ไชยล้อม

ไม่มีรายการวีดิโอ